دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 81، اسفند 1402 
بررسی انگل‌های شایع ماهی کفال پوزه‌باریک (Chelon saliens) در جنوب غربی دریای خزر

صفحه 60-66

10.22055/ivj.2022.361670.2499

جواد دقیق روحی؛ مهرداد اصغرنیا؛ محدث قاسمی؛ منیره فئید؛ سید فخرالدین میرهاشمی نسب؛ ابوالفضل سپهداری


گزارش موردی

مطالعه مورد- شاهدی برخی از عوامل مؤثر بر آلودگی گاوهای شیری به بروسلوز

صفحه 202-207

10.22055/ivj.2022.356571.2490

اکرم بحرینی‌پور؛ علیرضا باهنر؛ زهرا بلوکی؛ عباس رحیمی فروشانی؛ صمد لطف الله زاده؛ کریم امیری