تعیین فراوانی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا در سگ‌های خانگی شهرستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22055/ivj.2022.306197.2402

چکیده

    یرسینیا انتروکولیتیکا، یکی از مهم­ترین عوامل بیماری­زا محسوب می­شود که از دستگاه گوارش حیوانات خانگی (سگ­ها و گربه ­ها) به انسان منتقل می‌شود.  این باکتری موجب انتروکولیت در انسان می­ گردد.  مطالعه حاضر بر روی 100 قلاده سگ (50 قلاده سالم از نظر بالینی و 50 قلاده مبتلا به اسهال)، ارجاعی به بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت.  تمامی مشخصات سگ­ها، از قبیل سن، جنس، نژاد، وضعیت دستگاه گوارش به لحاظ وجود اسهال و مشخصات اسهال (از نظر حضور خون)، سابقه مصرف گوشت خام و منشاء سگ ثبت گردید.  سپس، نمونه مدفوع با استفاده از دستکش و سوآب استریل از ناحیه رکتوم حیوان اخذ گردید.  نمونه­ ها جهت کشت مستقیم و نیز کشت به صورت غنی ­سازی شده (در پپتون واتر بافره و دمای 4 درجه سانتی­ گراد) مورد بررسی قرار گرفتند.  در مواردی که پرگنه ­های رشد کرده، مشکوک به یرسینیا بودند، آزمایشات اولیه (کاتالاز، اکسیداز و رنگ­آمیزی گرم) انجام شد و سپس با تست‌های بیوشیمایی، تفریق صورت گرفت.  جدایه ­های احتمالی یرسینیا انتروکولیتیکا، به­ روش PCR و با استفاده از ژن foxA جهت شناسایی باکتری، و ژن ail جهت تعیین حدت آن (بیماری­زا بودن) بررسی شدند.  نتایج حاصل از کشت مستقیم، شامل 3 جدایه مشکوک از 100 نمونه اخذ شده (1 نمونه از سگ­های سالم و 2 نمونه از حیوانات اسهالی) بودند.  همچنین نتایج کشت غنی شده، 6 جدایه مشکوک از 100 نمونه (3 نمونه از سگ­های سالم و 3 نمونه از موارد اسهالی) بودند.  در نهایت، از 9 جدایه مشکوک به یرسینیا، تنها یک جدایه از نظر یرسینیا انتروکولیتیکا تأیید شد که از نظر حضور ژن حدت ail، منفی بود.  نمونه مثبت، متعلق به یک قلاده سگ از نژاد پیت بول­تریر 10 ماهه، نر و سالم بود که از گوشت خام تغذیه کرده و متعلق به سگ­های وارداتی بود.  نتایج این تحقیق نشان داد که سگ‌های این منطقه را نمی‌توان به عنوان یک مخزن بالقوه، جهت انتقال باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا دانست.  بررسی­ های بیش­تر جهت روشن شدن وضعیت بیماری، با تأکید بیش­تر بر سگ‌های وارداتی و روستایی، ضروری می ­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Byun, J. W., Yoon, S. S., Lim, S. K., Lee, O. S., & Jung, B. Y. (2011). Hepatic Yersiniosis Caused by Yersinia Enterocolitica 4:O3 in an Adult Dog. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 23, 376–378.
Estrada, C. S., del Carmen Velazquez, L., Favier, G. I., Di Genaro, M. S., & Escudero, M. E. (2012). Detection of Yersinia spp. in meat products by enrichment culture, immunomagnetic separation and nested PCR. Food microbiology, 30(1), 157-63.
Fredriksson-Ahomaa, M., Korte, T., & Korkeala, H. (2000). Contamination of carcasses, offals, and the environment with yadA-positive Yersinia enterocolitica in a pig slaughterhouse. Journal of food protection, 63(1), 31-35.
Fukushima, H., Nakamura, R., Iitsuka, S., Tsubokura, M., Otsuki, K., & Kawaoka, Y. (1984). Prospective systematic study of Yersinia spp. in dogs. Journal of clinical microbiology, 19(5), 616-622.
Greene, C. E., & Prescott, J. F. (2012). Enteric bacterial infections. In: Infectious diseases of the Dog and Cat. Greene. Vol. 1. (4th Edition). St. Louis Missouri, USA. Pp: 333-334.
Hashemi, S., Mahzounieh, M., & Ghorbani, M. (2016). Detection of Yersinia spp and Salmonella spp. in apparently healthy cats and dogs in Tehran, Iran, Virology, 12, 23-28.
Hetem, D. J., Pekelharing, M., & Thijsen, S. F. T. (2013). Probable transmission of Yersinia enterocolitica from a pet dog with diarrhoea to a 1-year-old infant. BMJ Case Report, 16, 1-3.
Huang, Y. (2010). Possible use of ail and foxA polymorphisms fordetecting pathogenic Yersinia enterocolitica. BMC Microbiology, 10, 211.
Jourdan, A. D., Johnson, S. C., & Wesley, I. V. (2000). Development of a Fluorogenic 5′ Nuclease PCR Assay for Detection of the ail Gene of Pathogenic Yersinia enterocolitica. Applied and Environmental Microbiology, 66(9), 3750-3755.
Joutsen, S., Eklund, K. M., Laukkanen-Ninios, R., Stephan, R., & Fredriksson-Ahomaa, M. (2016). Sheep carrying pathogenic Yersinia enterocolitica bioserotypes 2/O: 9 and 5/O: 3 in the feces at slaughter. Veterinary microbiology, 197, 78-82.
Kameyama, M., Yabata, J., Obane, N., Otsuka, H., & Nomura, Y. (2016). Detection of pathogenic Yersinia enterocolitica in pet Djungarian hamsters in Japan. Journal of Veterinary Medicine Science, 78(10), 1639-1641.
Kich, J. D., Souza, A. I. A., Montes, J., Meneguzzi, M., Costa, E. F., Coldebella, A., Corbellini, L. G., & Cardoso, M. (2020). Investigation of Listeria monocytogenes, Salmonella enterica and Yersinia enterocolitica in pig carcasses in Southern Brazil. Pesquisa Veterinária Brasileira, 40 (10), 781-790.
Lambertz, S. T., & Danielsson-Tham, M. L. (2005). Identification and characterization of pathogenic Yersinia enterocolitica isolates by PCR and pulsed-field gel electrophoresis. Applied and Environmental Microbiology, 71(7), 3674-3681.
Murphy, B. P., Drummond, N., Ringwood, T., O'Sullivan, E., Buckley, J. F., Whyte, P., Prentice, M. B., & Fanning, S. (2010). First report: Yersinia enterocolitica recovered from canine tonsils. Veterinary Microbiology, 146(3-4), 336-339.
Nesbakken, T., Eckner, K. F., Hoidal, H. K., & Rotterud, O. J. (2003). Occurrence of Yersinia enterocolitica and Campylobacter spp. in slaughter pigs and consequences for meat inspection, slaughtering, and dressing procedures. International Journal of Food Microbiology, 80(3), 231-240.
Sabina, Y., Rahman, A., Ray, R. C., & Montet, D. (2011). Yersinia enterocolitica: mode of transmission, molecular insights of virulence, and pathogenesis of infection. Journal of pathogens, 23, 155-1159.
Simonova, J., Vazlerova, M., & Steinhauserova, I. (2007). Detection of pathogenic Yersinia enterocolitica serotype O: 3 by biochemical, serological, and PCR methods. Czech journal of food sciences, 25(4), 214.
Stamm, I., Hailer, M., Depner, B., Kopp, P. A., & Rau, J. (2013). Yersinia enterocolitica in diagnostic fecal samples from European dogs and cats: identification by Fourier transform infrared spectroscopy and matrix-assisted laser desorption ionization–time of flight mass spectrometry. Journal of Clinical Microbiology, 51(3), 887-893.
Syczylo, K., Platt-Samoraj, A., Bancerz-Kisiel, A., Szczerba-Turek, A., Pajdak-Czaus, J., Labuc, S., Procajlo, Z., Socha, P., Chuzhebayeva, G., & Szweda, W. (2018). The prevalence of Yersinia enterocolitica in game animals in Poland. PloS one, 13(3), e0195136.
Tan, L. K., Ooi, P. T., & Thong, K. L. (2014). Prevalence of Yersinia enterocolitica from food and pigs in selected states of Malaysia. Food Control, 35, 94-100.
Tsang, T. M., Wiese, J. S., Felek, S., Kronshage, M., & Krukonis, E. S. (2013). Ail proteins of Yersinia pestis and Y. pseudotuberculosis have different cell binding and invasion activities. PLoS One, 8(12), e83621.
Torres, M., Pırez, M., Schelotto, F., Varela, G., Parodi, V., Allende, F., Falconi, E., Dell'Acqua, L., Gaione, P., & Mendez, M. (2001). Etiology of children's diarrhea in Montevideo, Uruguay: associated pathogens and unusual isolates. Journal of clinical microbiology, 39(6), 2134-2139.
Wibbelt, G., & Kelly, D. F. (2001). Sudden death in a Rottweiler puppy with myocardial Yersiniosis. European Journal of Veterinary Pathology, 7(3), 135-137.
Yanagawa Y., Maruyama T., & Sakai S. (1978). Isolation of Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis from apparently healthy dogs and cats. Microbiology and Immunology, 22 (10), 643- 646.