بزودی: نرم افزار مشابه یاب

مجله دامپزشکی ایران به زودی اقدام به استفاده از "نرم افزار مشابه یاب" برای بررسی مقاله های ارسال شده در روند بررسی خواهد نمود..