انتشار اولین شماره انگلیسی

اولین شماره انگلیسی نشریه دامپزشکی ایران (شماره تابستان 99) با نمایه ISC منتشر گردید.