درگاه پرداخت الکترونیک

بمنظور تسهیل در پرداخت هزینه مقالات پذیرش شده، از تاریخ 5 مرداد 1399، سامانه مجهز به درگاه پرداخت الکترونیک گردید. نویسندگان محترم با مراجعه به پروفایل خود در سامانه نشریه و و ورد به قسمت پرداخت هزینه میتوانند از طریق درگاه پرداخت وجه را پرداخت و تصویر رسید پرداخت وجه را ارسال نمایند