اهداف و چشم انداز

اهداف انتشار مجله دامپزشکی ایران

  •          اطلاع رسانی و نشر تازه‌ترین نتایج پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور
  •          کمک به پیشرفت و گسترش دانش دامپزشکی با تکیه بر توسعه مرزهای دانش به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه
  •          کمک به عملی نمودن برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی کاربردی  در زمینه توسعه علوم و فناوری و جلوگیری از  انجام 
  •          پژوهش‌های موازی وتکراری در محورهای مختلف دامپزشکی
  •           ایجاد ارتباط علمی مناسب و همکاری و همسویی بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و صنعت دامپزشکی کشور
  •           ایجاد عرصه‌ای برای تبادل افکار و اطلاعات در مجامع علمی- پژوهشی و دانشجویی کشور

 

چشم انداز

 

 کسب جایگاه نشریه‌ی علمی پژوهشی مرجع با برخورداری ازهم افزایی کلیه اساتید، محققان،

اندیشمندان و صاحبنظران در عرصه­های مختلف علوم دامپزشکی  بعنوان پایگاهی مطمئن و

مستند با مراجعه قابل توجه و پراستناد