انگلیسی سازی جداول، نمودارها و تصاویر

نظر به ضرورت استانداردسازی نشریات جهت اخذ نمایه بین المللی، از شماره آتی تمامی عناوین و مندرجات جداول، نمودارها و تصاویر در متن مقاله می بایست به زبان انگلیسی نگارش شود. لذا خواهشمند است پیش از ارسال مقاله نسبت به این مهم اقدام نمائید.

با تشکر