فرایند پذیرش مقالات

مقالات پس از دریافت و بررسی اولیه در جلسه هیات تحریریه مطرح و داوران تخصصی تعیین می‌گردند. پس از دریافت نظرات داوران، در صورتیکه حداقل دو نفر از داوران با محتویات علمی مقاله موافق باشند‏‏‏، مقاله جهت اعمال اصلاحات لازم برای نویسنده ارسال می‌گردد. پس از دریافت مقاله اصلاح شده، یکی از داوران به عنوان داور هماهنگ‌کننده (تطبیقی) انتخاب می‌شود و پس از برطرف شدن کامل ایرادات مجددا در جلسه هیات تحریریه مطرح و مورد پذیرش قرار می‌گیرد.