شناسایی و آنالیز فیلوژنتیک ویروس آنفلوانزا پرندگان تحت تیپ H4N2 جدا شده از اردک‌های بومی در بازارهای فروش پرندگان زنده استان‌‌های شمالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهشی،بخش بیماری‌های طیور، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار پژوهشی، بخش بیماری‌های طیور، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

5 استادیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.22055/ivj.2022.338594.2460

چکیده

    ویروس آنفلوانزا پرندگان تحت تیپ H4 یکی از شایع‌ترین و مسری‌ترین ویروس‌های آلوده کننده پرندگان آبزی بومی محسوب می‌شوند.  اردک‌های بومی یکی از مخازن تحت گونه‌های مختلف ویروس آنفلوانزای پرندگان بوده و می‌توانند در اشاعه این بیماری نقش مهمی داشته باشند.  بازارهای فروش پرندگان زنده مکان مناسبی برای انتشار و انتقال ویروس آنفلوانزا در بین پرندگان محسوب می‌شوند.  هدف از این مطالعه شناسایی و آنالیز فیلوژنتیک ژن‌های HA و NA ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H4N2، جدا شده از اردک‌های بومی از بازارهای فروش پرندگان زنده استان های شمالی ایران بود.  از 962 سواب کلواک جمع­آوری شده از اردک‌های بومی دو جدایه H4N2 شناسایی و ژن HA و NA آن‌‌ها مورد تعیین توالی و تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک قرار گرفت.  جدایه‌های این مطالعه از نوع ویروس آنفلوانزا با حدت پایین LPAI بودند.  آنالیز فیلوژنتیک ژن HA دو جدایه این مطالعه همسانی بالایی (97 درصد) با ویروس آنفلوانزا تحت تیپ H4N6 جدا شده از اردک‌های بومی در گرجستان را نشان داد.  جایگاه کلیواژ ژن HA در هر دو جدایه این مطالعه “PEKASR/ GLF” و درجایگاه 348 -338 واقع شده بود.  ژن NA دو جدایه این مطالعه شباهت (98-95 درصد) با ژن‌های N2 ویروس‌های آنفلوانزا داشت.  در این مطالعه ویروس آنفلوانزا تحت تیپ H4 برای اولین بار از اردک‌های بومی در ایران شناسایی و مورد آنالیز فیلوژنتیک قرار گرفت.  با توجه به یافته‌های این مطالعه، پایش مداوم پرندگان عرضه شده در بازارها از نظر ویروس‌های آنفلوانزا به منظور آگاهی و شناسایی ویروس‌های آنفلوانزای در گردش و تغییرات ایجاد شده در ویروس‌ها و اتخاذ تصمیمات پیش­گیرانه مناسب به خصوص در فصل‌های پرخطر به منظور کنترل بیماری در بازار‌های کشور ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abtin, A, et al 2021. (2021). Two Novel Avian Influenza Virus Subtypes Isolated from Domestic Ducks in North of Iran. https://doi.org/10.22092/ari.2021.353411.1603
Alexander, D. J. (2000). A review of avian influenza in different bird species. Veterinary Microbiology, 74(1–2), 3–13. https://doi.org/10.1016/S0378-1135(00)00160-7
Amanat, F., Meade, P., Strohmeier, S., & Krammer, F. (2019). Cross-reactive antibodies binding to H4 hemagglutinin protect against a lethal H4N6 influenza virus challenge in the mouse model. Emerging Microbes and Infections, 8(1), 155–168. https://doi.org/10.1080/22221751.2018.1564369
Blagodatski, A., Trutneva, K., Glazova, O., Mityaeva, O., Shevkova, L., Kegeles, E., Onyanov, N., Fede, K., Maznina, A., Khavina, E., Yeo, S. J., Park, H., & Volchkov, P. (2021). Avian influenza in wild birds and poultry: Dissemination pathways, monitoring methods, and virus ecology. Pathogens, 10(5), 1–23. https://doi.org/10.3390/pathogens10050630
Buia, et al. (2012). H4N8 subtype avian influenza virus isolated from shorebirds contains a unique PB1 gene and causes severe respiratory disease in mic. Virology., 423(1), 77–88. https://doi.org/10.1016/j.virol.2011.11.019.H4N8
Ecosystem, M., Venkatesh, D., Poen, M. J., Bestebroer, T. M., Scheuer, R. D., Vuong, O., Chkhaidze, M., Ransier, A., Stockwell, T. B., Wentworth, D. E., Kriti, D., Dutta, J., Bakel, H. Van, & Puranik, A. (2018). crossm Avian Influenza Viruses in Wild Birds : Virus Evolution in a. Journal of Virology, 92(15), e00433-18.
Fallah Mehrabadi, M,M., Shoushtari, A., Tehrani, F., Motamed, N., Haerian, B., Ghalyanchilangeroudi, A.,  Ghafouri, S.A.,   Amirhajloo, S. (2019). Serological and Molecular Survey of Avian Influenza H9N2 Subtype in Live Birds Markets-2016. Journal of veterinary science.  75(4), 399-406.
Fereidouni, S., Munoz, O., Von Dobschuetz, S., & De Nardi, M. (2014). Influenza virus infection of marine mammals. EcoHealth, 13(1), 161–170. https://doi.org/10.1007/s10393-014-0968-1
Gulyaeva, M., Sobolev, I., Sharshov, K., Kurskaya, O., Alekseev, A., Shestopalova, L., Kovner, A., Bi, Y., Shi, W., Shchelkanov, M., & Shestopalov, A. (2018). Characterization of Avian-like Influenza A (H4N6) Virus Isolated from Caspian Seal in 2012. Virologica Sinica, 33(5), 449–452. https://doi.org/10.1007/s12250-018-0053-y
Hadipour, M. M. (2010). Seroprevalence survey of H9n2 avian influenza virus in backyard chickens around the caspian sea in Iran. Revista Brasileira de Ciencia Avicola, 12(1), 53–55. https://doi.org/10.1590/S1516-635X2010000100008
Hoffmann, E., Stech, J., Guan, Y., Webster, R. G., & Perez, D. R. (2001). Universal primer set for the full-length amplification of all influenza A viruses. Archives of Virology, 146(12), 2275–2289. https://doi.org/10.1007/s007050170002
Hu, Y., Liu, X., Li, S., Guo, X., Yang, Y., & Jin, M. (2012). Complete Genome Sequence of a Novel H4N1 Influenza Virus Isolated from a Pig in Central China. Journal of Virology, 86(24), 13879–13879. https://doi.org/10.1128/jvi.02726-12
Kang, H. M., Choi, J. G., Kim, K. Il, Park, H. Y., Park, C. K., & Lee, Y. J. (2013). Genetic and antigenic characteristics of H4 subtype avian influenza viruses in Korea and their pathogenicity in quails, domestic ducks and mice. Journal of General Virology, 94(PART11), 30–39. https://doi.org/10.1099/vir.0.046581-0
Kang, H. M., Jeong, O. M., Kim, M. C., Kwon, J. S., Paek, M. R., Choi, J. G., Lee, E. K., Kim, Y. J., Kwon, J. H., & Lee, Y. J. (2010). Surveillance of avian influenza virus in wild bird fecal samples from south korea, 2003-2008. Journal of Wildlife Diseases, 46(3), 878–888. https://doi.org/10.7589/0090-3558-46.3.878
Kayali, G., Ortiz, E. J., Chorazy, M. L., & Gray, G. C. (2010). Evidence of previous avian influenza infection among US Turkey workers. Zoonoses and Public Health, 57(4), 265–272. https://doi.org/10.1111/j.1863-2378.2009.01231.x
Kumar, S., Stecher, G., Li, M., Knyaz, C., & Tamura, K. (2018). MEGA X: Molecular evolutionary genetics analysis across computing platforms. Molecular Biology and Evolution, 35(6), 1547–1549. https://doi.org/10.1093/molbev/msy096
Li, Y., & Robertson, I. (2021). The epidemiology of swine influenza. Animal Diseases, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.1186/s44149-021-00024-6
Mehrabadi, M. H. F., Bahonar, A., Mirzaei, K., Molouki, A., Ghalyanchilangeroudi, A., Ghafouri, S. A., Tehrani, F., & Lim, S. H. E. (2018). Prevalence of avian influenza (H9N2) in commercial quail, partridge, and turkey farms in Iran, 2014–2015. Tropical Animal Health and Production, 50(3), 677–682. https://doi.org/10.1007/s11250-017-1438-x
Shi, Y., Cui, H., Wang, J., Chi, Q., Li, X., Teng, Q., Chen, H., Yang, J., Liu, Q., & Li, Z. (2016). Characterizations of H4 avian influenza viruses isolated from ducks in live poultry markets and farm in Shanghai. Scientific Reports, 6(November), 1–11. https://doi.org/10.1038/srep37843
Spackman, E. (Ed.). (2016). Animal Influenza Virus (Third). https://doi.org/10.1007/978-1-0716-0346-8
Spackman, E., & Killian, M. L. (2020). Avian influenza virus isolation, propagation, and titration in embryonated chicken eggs. Methods in Molecular Biology, 2123, 149–164. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-0346-8_12
Swayne, D. (2020). Diseases of Poultry, 14th Edition (D. E. Swayne, M. Boulianne, C. M. Logue, L. R. McDougald, V. Nair, D. L. Suarez, S. de Wit, T. Grimes, D. Johnson, M. Kromm, T. Y. Prajitno, I. Rubinoff, & G. Zavala, Eds.; 14th ed.). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119371199
Wille, M., & Holmes, E. C. (2020). The ecology and evolution of influenza viruses. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, 10(7), 1–19. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a038489
Wong, S. S., Yoon, S. W., Zanin, M., Song, M. S., Oshansky, C., Zaraket, H., Sonnberg, S., Rubrum, A., Seiler, P., Ferguson, A., Krauss, S., Cardona, C., Webby, R. J., & Crossley, B. (2014). Characterization of an H4N2 influenza virus from Quails with a multibasic motif in the hemagglutinin cleavage site. Virology, 468–470(August 2012), 72–80. https://doi.org/10.1016/j.virol.2014.07.048
Wu, H., Peng, X., Peng, X., Cheng, L., Lu, X., Jin, C., Xie, T., Yao, H., & Wu, N. (2015). Genetic characterization of natural reassortant H4 subtype avian influenza viruses isolated from domestic ducks in Zhejiang province in China from 2013 to 2014. Virus Genes, 51(3), 347–355. https://doi.org/10.1007/s11262-015-1245-2
Yuan, X. yuan, Wang, Y. ling, Yu, K. X., Zhang, Y. xia, Xu, H. ying, Yang, J. xing, Li, F., & Song, M. xun. (2015). Isolation and genetic characterization of avian influenza virus H4N6 from ducks in China. Archives of Virology, 160(1), 55–59. https://doi.org/10.1007/s00705-014-2229-6