دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 78، خرداد 1402، صفحه 1-104 
ارتباط بین حضور DNA و آنتی بادی سرم در طول انتقال عمودی نئوسپورا کنیوم

صفحه 16-23

10.22055/ivj.2022.354438.2485

راضیه آیتی؛ حسین رضوان؛ محمدمهدی نام آوری؛ علی صادقی نصب؛ سحر هامون نورد؛ بهرام دادمهر