بررسی سطح چربی، پروتئین و تولید شیر در گاوهای شیری هلشتاین تیمار شده با آرجنین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی، واحد گرمسار، دانشگاه آازد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانشیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد گرمسار، دانشگاه آازد اسلامی، گرمسار، ایران

3 استادیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد گرمسار، دانشگاه آازد اسلامی، گرمسار، ایران

4 دانش آموخته دکترای تخصصی، گروه مامایی و بیماری های تولید مثل، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

5 استاد، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

    در این مطالعه 73 رأس گاو هلشتاین غیر آبستن سالم شیرده و از نظر بالینی بدون هیچ علامت بالینی و با میانگین تعداد زایش 4/1±2/3 روزهای شیردهی ابتدای مطالعه 20±110 روز، وضعیت بدنی 2/3±3/0 و میزان تولید شیر 10±48 کیلوگرم انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه تیمار و کنترل قرار گرفتند.  در گروه درمان (n=36) آرجنین (155 میکرومول بر کیلوگرم وزن بدن) هر 8 ساعت یک بار در روز به مدت 6 روز و در گروه شاهد (n=37) محلول نمکی (11/0 میلی‌لیتر بر کیلوگرم وزن بدن) هر 8 ساعت یک بار در روز) به مدت 6 روز تزریق شد.  نتایج نشان داد که تولید شیر (5/38 و 36 کیلوگرم، 3/0=P)، چربی (7/3 و 8/3 درصد، 8/0=P) و پروتئین (1/3 و 1/3 درصد، 5/0=P) به ترتیب در گروه تیمار و شاهد تفاوتی نشان ندادند.  نتایج به دست آمده نشان می­دهد که در شرایط این مطالعه، استفاده از آرجنین پس از پیک تولید شیر نمی­تواند باعث افزایش چربی، پروتئین و سطح تولید شیر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Azarbayejani, R., & Mohammadsadegh, M. (2021). Glucose, insulin, and cortisol concentrations and glucose tolerance test in Holstein cows with inactive ovaries. Tropical Animal Health and Production53(1), 41. doi.org/10.1007/s11250-020-02448-7
Burton, J. L., McBride, B. W., Block, E., Glimm, D. R., & Kennelly, J. J. (1994). A review of bovine growth hormone. Canadian Journal of Animal Science74(2), 167-201. doi: 10.4141/cjas94-027.
Chiofalo, V., Baldi, A., Savoini, G., Polidori, F., Dell'Orto, V., & Politis, I. (1999). Response of dairy ewes in late lactation to recombinant bovine somatotropin. Small Ruminant Research34(2), 119-125. doi: 10.1016/S0921-4488(99)00061-9.
Chew, B. P., Eisenman, J. R., & Tanaka, T. S. (1984). Arginine infusion stimulates prolactin, growth hormone, insulin, and subsequent lactation in pregnant dairy cows. Journal of Dairy Science67(11), 2507-2518.
Clark, J. H. (1975). Lactational responses to postruminal administration of proteins and amino acids. Journal of Dairy Science58(8), 1178-1197.
Davis, S. L. (1972). Plasma levels of prolactin, growth hormone, and insulin in sheep following the infusion of arginine, leucine and phenylalanine. Endocrinology91(2), 549-555.
Ding, L., Shen, Y., Wang, Y., Zhou, G., Zhang, X., Wang, M., ... & Zhang, J. (2019). Jugular arginine supplementation increases lactation performance and nitrogen utilization efficiency in lactating dairy cows. Journal of animal science and biotechnology10(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/s40104-018-0311-8
Disenhaus, C., Jammes, H., Hervieu, J., Ternois, F., & Sauvant, D. (1995). Effects of recombinant bovine somatotropin on goat milk yield, composition and plasma metabolites. Small Ruminant Research15(2), 139-148.. doi:10.1016/0921-4488(94)00019-4
Gow, C. B., Ranawana, S. S. E., Kellaway, R. C., & McDowell, G. H. (1979). Responses to post-ruminal infusions of casein and arginine, and to dietary protein supplements in lactating goats. British Journal of Nutrition41(2), 371-382.
Hayashi, A. A., Nones, K., Roy, N. C., McNabb, W. C., Mackenzie, D. S., Pacheco, D., & McCoard, S. (2009). Initiation and elongation steps of mRNA translation are involved in the increase in milk protein yield caused by growth hormone administration during lactation. Journal of Dairy Science92(5), 1889-1899.doi: 10.3168/jds.2008-1334 PMID: 19389947.
Hertelendy, F., Machlin, L., & Kipnis, D. M. (1969). Further studies on the regulation of insulin and growth hormone secretion in the sheep. Endocrinology84(2), 192-199.
Hertelendy, F., Machlin, L. J., Takahashi, Y., & Kipnis, D. M. (1968). Insulin release from sheep pancreas in vitro. Journal of Endocrinology41(4), 605-606.
Hertelendy, F., Takahashi, K., Machlin, L. J., & Kipnis, D. M. (1970). Growth hormone and insulin secretory responses to arginine in the sheep, pig, and cow. General and comparative endocrinology14(1), 72-77.
Lassala, A., Bazer, F. W., Cudd, T. A., Li, P., Li, X., Satterfield, M. C., ... & Wu, G. (2009). Intravenous administration of L-citrulline to pregnant ewes is more effective than L-arginine for increasing arginine availability in the fetus. The Journal of Nutrition139(4), 660-665.
McATEE, J. W., & TRENKLE, A. (1971). Effects of feeding, fasting, glucose or arginine on plasma prolactin levels in the bovine. Endocrinology89(3), 730-734.
McAtee, J. W., and A. Trenkle. 1971. Metabolic regulation of plasma insulin levels in cattle. J. Anim. Sci. 33:438.
Mepham, T. B. (1982). Amino acid utilization by lactating mammary gland. Journal of dairy science65(2), 287-298. doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(82)82191-7
Moncada, S., & Higgs, A. (1993). The L-arginine-nitric oxide pathway. New England journal of medicine329(27), 2002-2012.
National Research council (2001). Nutritional Requirement of Dairy cows.Seventh Revised Edition.ISBN: 978-0-309-06997-7.doi.org/10.17226/9825.
Oliveira, L. H., Nascimento, A. B., Monteiro Jr, P. L. J., Guardieiro, M. M., Wiltbank, M. C., & Sartori, R. (2016). Development of insulin resistance in dairy cows by 150 days of lactation does not alter oocyte quality in smaller follicles. Journal of dairy science99(11), 9174-9183.doi.org/10.3168/jds.2015-10547.
Sallam, S. M. A., Nasser, M. E. A., & Yousef, M. I. (2005). Effect of recombinant bovine somatotropin on sheep milk production, composition and some hemato-biochemical components. Small Ruminant Research56(1-3), 165-171.
Seifert, E. L., Estey, C., Xuan, J. Y., & Harper, M. E. (2010). Electron transport chain-dependent and-independent mechanisms of mitochondrial H2O2 emission during long-chain fatty acid oxidation. Journal of Biological Chemistry285(8), 5748-5758..DOI 10.1074/jbc.M109.026203
Squires, E. J. (2003). Endocrine manipulation of reproduction. In Applied animal endocrinology (pp. 154-191). Wallingford UK: CABI Publishing.
Vicini, J. L., Clark, J. H., Hurley, W. L., & Bahr, J. M. (1988). Effects of abomasal or intravenous administration of arginine on milk production, milk composition, and concentrations of somatotropin and insulin in plasma of dairy cows. Journal of dairy science71(3), 658-665.
Wang, M., Xu, B., Wang, H., Bu, D., Wang, J., & Loor, J. J. (2014). Effects of arginine concentration on the in vitro expression of casein and mTOR pathway related genes in mammary epithelial cells from dairy cattle. PLoS One9(5), e95985..
Zheng, P., Song, Y., Tian, Y., Zhang, H., Yu, B., He, J., ... & Chen, D. (2018). Dietary arginine supplementation affects intestinal function by enhancing antioxidant capacity of a nitric oxide–independent pathway in low-birth-weight piglets. The Journal of nutrition148(11), 1751-1759. doi:https://doi.org/10.1093/jn/nxy198.
Zheng, P., Yu, B., He, J., Tian, G., Luo, Y., Mao, X., ... & Chen, D. (2013). Protective effects of dietary arginine supplementation against oxidative stress in weaned piglets. British journal of nutrition109(12), 2253-2260.