دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 79، شهریور 1402، صفحه 1-228 
مقایسه پادتن های ضد لپتوسپیرا به روش آگلوتیناسیون میکروسکوپی در نشخوارکنندگان و تک‌سمی‌ها

صفحه 83-94

10.22055/ivj.2022.317881.2418

علیقلی رامین؛ غلامرضا عبدالله پور؛ آزاده حسین زاده؛ فرید عزیززاده؛ سینا رامین؛ یوسف خلیلی؛ داوود ثناجو؛ پریا قهرمانی؛ ساسان ایران نژاد


بررسی وضعیت آلودگی به هرپس ویروس اسبی نوع ۱در اسبان استان خوزستان

صفحه 145-154

10.22055/ivj.2022.264841.2339

علی رضا قدردان مشهدی؛ رضا مکوندی؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ مهدی پورمهدی بروجنی