کانون جدید بیماری تب تگزاس گاوان (Texas Cattle Fever) در جنوب شرق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانش آموخته دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 دانشیار بخش تحقیقات بیماری های انگلی دام، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

    با وجود این که تا کنون هیچ گونه گزارشی از شیوع بابزیا بایژمینا در مناطق مرکزی، جنوبی و جنوب شرقی ایران وجود نداشته است، به دنبال توصیفات بالینی تعدادی از دامپزشکان سیستان در جنوب شرق ایران مبنی بر مشاهده علایم تب تگزاس در تعدادی از گاوهای منطقه، ظن وجود این بیماری در این ناحیه از کشور شکل گرفت.  هدف از انجام مطالعه حاضر ردیابی دقیق بیماری، توصیف علایم بالینی، اثبات حضور انگل و معرفی ناقل آن با استفاده از روش­های کلاسیک انگل­شناسی و مولکولی می­باشد.  در فصل بهار سال 1397 تعداد 17 رأس گاو مبتلا به تب بالا و هموگلوبینوری در شهرستان­های مختلف منطقه سیستان شناسایی شد.  در ابتدا گسترش خون محیطی از همه آن­ها اخذ شده و پس از رنگ­آمیزی گیمسا مورد مطالعه میکروسکوپیک واقع شدند.  کنه­های یافت شده بر سطح بدن دام­های مبتلا مورد شناسایی مورفولوژیک قرار گرفتند.  علایم بالینی دام­های مبتلا به دقت ثبت و روند درمان آن­ها پیگیری شد.  همچنین با انجام واکنش PCR بر نمونه­های خون حاوی پیروپلاسم بابزیا بایژمینا و غدد بزاقی کنه­های موجود، قطعه­ای اختصاصی به اندازه 495 جفت باز در محدوده ITS1-5.8S-ribosomal DNA مورد تکثیر واقع شد.  با استفاده از مطالعات میکروسکوپیک و مولکولی، حضور پیروپلاسم بابزیا بایژمینا در گسترش خون 8 رأس گاو مبتلا به علایم بالینی تب تگزاس به اثبات رسید.  همچنین حضور انگل در غدد بزاقی 4 عدد کنه ریپی سفالوس آنولاتوس ماده ردیابی شد.  با وجود یک مورد دام تلف شده، علایم بالینی دام­های مبتلا که بر پایه تب بالا، آنمی گسترده و هموگلوبینوری بود پس از درمان با ایمیدیوکارب دیپروپیونات بهبود پیدا کرد.  مطالعه حاضر توصیف کننده کانون جدید بیماری تب تگزاس گاوان و معرفی ناقل آن در منطقه سیستان در جنوب شرق ایران می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Alvarez, J. A., Rojas, C., & Figueroa, J. V. (2019). Diagnostic Tools for the Identification of Babesia sp. in Persistently Infected Cattle. Pathogens (Basel, Switzerland)8(3), 143.
Bock, R., Jackson, L., de Vos, A., & Jorgensen, W. (2004). Babesiosis of cattle. Parasitology129 Suppl, S247-S269.
Böse, R., Jorgensen, W. K., Dalgliesh, R. J., Friedhoff, K. T., & de Vos, A. J. (1995). Current state and future trends in the diagnosis of babesiosis. Veterinary parasitology57(1-3), 61-74.
Cao, S., Aboge, G. O., Terkawi, M. A., Yu, L., Kamyingkird, K., Luo, Y. et al. (2012). Molecular detection and identification of Babesia bovis and Babesia bigemina in cattle in northern Thailand. Parasitology research111(3), 1259-1266.
Chaudhry, Z.I., Suleman, M., Younus, M., & Aslim, A. (2010). Molecular detection of Babesia bigemina and Babesia bovis in crossbred carrier cattle through PCR. Pakistan Journal of Zoology, 42, 201-04.
Constable, P.D., Hinchcliff, K.W., Done, S.H., Grünberg, W. (2017). Veterinary Medicine: A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats, 11th ed. WB. Saunders Company, Philadelphia, USA, pp. 716-844.
Esteve-Gasent, M. D., Rodríguez-Vivas, R. I., Medina, R. F., Ellis, D., Schwartz, A., Cortés Garcia, B. et al. (2020). Research on Integrated Management for Cattle Fever Ticks and Bovine Babesiosis in the United States and Mexico: Current Status and Opportunities for Binational Coordination. Pathogens (Basel, Switzerland), 9(11), 871.
Fakhar, M., Hajihasani, A., Maroufi, S., Alizadeh, H., Shirzad, H., Piri, F. et al. (2011) An epidemiological survey on bovine and ovine babesiosis in Kurdistan province, western Iran. Tropical Animal Health and Production, 44(2), 319-22.
Ganjali, M., Dabirzadeh, M., & Sargolzaie, M. (2014). Species Diversity and Distribution of Ticks (Acari: Ixodidae) in Zabol County, Eastern Iran. Journal of arthropod-borne diseases8(2), 219-223.
Ghadimipour, R., Noaman, V., & Taghizadeh, M. (2020). Prevalence and risk factors of Babesia bovis and Babesia bigemina infection in cattle in northwestern Iran. Journal of Veterinary Clinical Pathology, 14(54), 155-168. (In Persian).  
Haghi, M. M., Etemadifar, F., Fakhar, M., Teshnizi, S. H., Soosaraei, M., Shokri, A. et al. (2017). Status of babesiosis among domestic herbivores in Iran: a systematic review and meta-analysis. Parasitology research116(4), 1101-1109.
Hakimi, H., Sarani, A., Takeda, M., Kaneko, O., & Asada, M. (2019). Epidemiology, risk factors, and co-infection of vector-borne pathogens in goats from Sistan and Baluchestan province, Iran. PloS one14(6), e0218609.
Hashemi-Fesharki, R., & Amjadi, A. (1977). Outbreak of Babesia bovis infection in cattle and its control. Archive of Razi Institute, 29(1), 83-6.
Hasheminasab, S. S., Moradi, P., & Wright, I. (2018). A four-year epidemiological and chemotherapy survey of babesiosis and theileriosis, and tick vectors in sheep, cattle and goats in Dehgolan, Iran. Annals of parasitology64(1), 43-48.
Homer, M. J., Aguilar-Delfin, I., Telford, S. R., 3rd, Krause, P. J., & Persing, D. H. (2000). Babesiosis. Clinical microbiology reviews13(3), 451-469. 
Hosseini-Chegeni, A., Tavakoli, M., & Telmadarraiy, Z. (2019). The updated list of ticks (Acari: Ixodidae & Argasidae) occurring in Iran with a key to the identification of species. Systematic and Applied Acarology, 24, 2133-66.
Jabbar, A., Abbas, T., Sandhu, Z. U., Saddiqi, H. A., Qamar, M. F., & Gasser, R. B. (2015). Tick-borne diseases of bovines in Pakistan: major scope for future research and improved control. Parasites & vectors8, 283.
Majidiani, H., Nabavi, R., Ganjali, M., & Saadati, D. (2016). Detection of Theileria annulata carriers in Holstein-Friesian (Bos taurus taurus) and Sistani (Bos taurus indicus) cattle breeds by polymerase chain reaction in Sistan region, Iran. Journal of parasitic diseases40(4), 1184-1188.
Masoodian, S. (2003). Climatic Regions of Iran. Geography and Development Iranian Journal, 1(2), 171-84.
Noaman, V., Ghadimipour, R., & Nabavi, R. (2021). First report of Babesia occultans in two symptomatic cows in Iran. Parasitology research120(5), 1915-1919.
Ozubek, S., Bastos, R. G., Alzan, H. F., Inci, A., Aktas, M., & Suarez, C. E. (2020). Bovine Babesiosis in Turkey: Impact, Current Gaps, and Opportunities for Intervention. Pathogens (Basel, Switzerland)9(12), 1041.
Rajabi, S., Esmaeilnejad, B., & Tavassoli, M. (2017). A molecular study on Babesia spp. in cattle and ticks in West-Azerbaijan province, Iran. Veterinary research forum8(4), 299-306.
Shayan, P., Hooshmand, E., Rahbari, S., & Nabian, S. (2007). Determination of Rhipicephalus spp. as vectors for Babesia ovis in Iran. Parasitology research101(4), 1029-1033.
Thompson, B.S., & Goodrich, E.L. (2018). 16 miscellaneous infectious diseases. In: Rebhun's diseases of dairy cattle. Peek, S.F., Divers, T.J. (eds.). (3rded.) Elsevier. pp. 737-83.
Walker, J.B., Keirans, J.E., & Horak, I.G. (2000). The genus Rhipicephalus (Acari, Ixodidae): a guide to the brown ticks of the world, 1thed, Cambridge University Press. Camrbidge, UK.
Ziapour, S.P., Esfandiari, B., & Youssefi, M.R. (2011). Study of the prevalence of babesiosis in domesticated animals with suspected signs in Mazandaran province, north of Iran, During 2008. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(6), 712-14.
Zintl, A., Mulcahy, G., Skerrett, H. E., Taylor, S. M., & Gray, J. S. (2003). Babesia divergens, a bovine blood parasite of veterinary and zoonotic importance. Clinical microbiology reviews, 16(4), 622-636.