بررسی تأثیر ژل سلطنتی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک و بیوشیمیایی در کبد موش صحرایی نر نژاد ویستار ناشی از دوز درمانی داروی تری اکساید آرسنیک در بیماران مبتلا به لوسمی پرومیلوسیتیک حاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه فارماکولوژی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه بابل، بابل، ایران

4 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

داروی آرسنیک تری اکساید برای درمان لوسمی پرومیلوسیتیک حاد مورد استفاده قرار می­گیرد.  سمیت کبدی یکی از عوارض شایع استفاده از این دارو می­باشد.  در مطالعات مختلف دوزهای متفاوتی از این دارو مورد استفاده قرار گرفته است.  بر اساس پروتکل درمانی ATO در بیماران APL(mg/day15/0) و فرمول تبدیل دوز بین انسان و حیوان آزمایشگاهی که توسط FDA معرفی شده، دوز mg/kg1 انتخاب گردید.  ژل سلطنتی از جمله موادی است که به دلیل ظرفیت آنتی­اکسیدانتی بالا اخیراً مورد توجه قرار گرفته است.  هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ژل سلطنتی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک و بیوشیمیایی در کبد بر اساس ایجاد سمیت کبدی ناشی از داروی
تری­اکساید آرسنیک می­باشد.  در این مطالعه 8 گروه 5 تایی از موش صحرایی انتخاب گردید.  در گروه­های یک، دو و سه به ترتیب نرمال سالین، ژل سلطنتی و تری اکساید آرسنیک در گروه­های چهارم، پنجم و ششم تری اکساید آرسنیک به همراه ژل سلطنتی با دوزهای مختلف؛ در گروه­های هفتم تری اکساید آرسنیک به همراه ویتامین E ؛ در گروه هشتم علاوه بر تری اکساید آرسنیک، ویتامین E و ژل سلطنتی به مدت 30 روز به صورت خوراکی داده شد.  نتایج نشان داد که بافت کبد در گروه نرمال سالین و گروه دریافت کننده ژل سلطنتی طبیعی می­باشد و در دیگر گروه­ها تغییر بافت به صورت تورم سلولی و پرخونی که شامل ضایعات برگشت­پذیر می­باشند.  مشاهده گردید که میزان این آسیب­ها در گروه­های دریافت کننده ژل سلطنتی کاهش یافته است.  در تمامی گروه­ها تغییرات معنی­دار در میزان آنزیم­های کبدی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Anbara, H., Shahrooz, R., Malekinejad, H. & Saadati, S. (2016). nvestigating the Antioxidant Properties of Royal Jelly and Vitamin C on Enzymes, Histomorphometric and Liver Cells Apoptosis in Mice Suffering Hemolytic Anemia. Journal of Fasa University of Medical Sciences, 6(2).
Asgari, M., Asle- Rusta, M. & Sofi-Abadi, M. (2016). Effect of royal jelly on blood glucose and lipids in in streptozotocin-diabetic rats. Journal of Arak University of Medical Sciences, 20(5): 48-56.
Chowdhury, S.,  Islam, S., Akter, R., Khaleda, L., Rahman, Z. & Al-Fforkan, M. (2016). A study on the effect of arsenic on tissue histology and its deposition pattern in various organs of wistar albino rat. European journal of pharmaceutical and medical research, 3(5): 580-587.
Islam, K., Haque, A., Karim, R., Fajol, A., Hossain, E., Abdus S.K. & … (2011). Dose- response relationship between arsenic exposure and the serum enzymes for liver function tests in the individuals exposed to arsenic: a cross sectional study in bangladesh. Environ Health, 10: 64.
Jomova, K., Jenisova, Z., feszterova, M., Baros, S., Liska, J., Hudecova, D., & . . . (2011). Arsenic : toxicity oxidative stress and human disease. Journal of applied toxicology, 31, 95-107.
Singh, K., Manish, D., Shailendra, S., Yadav, S., Sharma, P. & Khattri, S. (2014). Arcenic- induced hepatic toxicity and its attenuation by fruit extract of emblica officinalis (Amla) in mice. India journal clinical biochemists, 29(1): 29-37.
Kamakura, M. (2011). Royalactin induces queen differentiation in honeybees. Nature, vol. 473, no. 7348, pp. 478–483.
Khodabande, Zh., Negati, V., Nagafi, Gh., Shalizar Jalali, A. & Rahmani, F. (2018). Protective Effect of Royal Jelly on Liver Tissue in Nicotine-treated Adult Female Rats. Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 5(4): 22-31.
Njafzadeh Varzi, H., Khaksar Mahabadi, M. & Haji, A. (2015). Comparative Study of the Effects of Sodium Arsenite and Nanoparticles ‎of Sodium Arsenite on the Apparent and Skeletal Malformations in Rat ‎Embryos. Journal of Babol University of Medical Sciences, 17 (10) :60-66 .
Nejati, V., Zahmatkesh, E. & Babaei, M. (2016). Protective effects of royal jelly on oxymetholone- induced liver injury in mice. Iranian biomedical journal, 20(4): 229-234.
Noman, A.S.M., Dilruba, S., Mohanto, N.C., Rahman, L., Khatun, Z., Riad, W. & … (2015). Arsenic indced histological alteration in various organs of mice. Journal of cytology histology, 6: 3-323.
Obinaju, E.B. (2009). Mechnisms of arsenic toxicity and carcinogenesis. Africa jurnal of biochemistry research, 3(5): 232-237.
Reagan-Shaw, S., Nihal, M. & Ahmad, N. (2008). Dose translation from animal to human studies revisited. The FASEB Journal, 22(3): 659-661.
Shirazi, M., Kordyazdi, R., Shahinfard, N. & Nikokar, M. (2013). Dose royal jelly affect tumor cells. Jouarnl of herbmed pharmacology, 2(2): 45-48.
Soleimani Mehranjani, M., Shariat-zadeh, M.A., Maleki, P. & Mahmoodi, M. (2007). Quantitative study of the histopathological effects of sodium arsenite on kidney stracture in rats. Journal of Arak University of Medical Sciences, 10(4): 1-17.
Tanju, S. & Madhuri, D. (2013). Arsenic induced oxidative stress, hemato-biochemical and histological changes in liver and protective effect of moringa leaf powder and ascorbic acid in broiler chicken. Jornal of chemical and pharmaceutical research, 5(2): 112-116.
Yousofvand, N. & Fahim, M. (2015). Effects of chronic exposure to sodium arsenate on kidney of rats. Iranian Journal of Toxicolog, 9(30):  1402-1406.
Zubair, M., Ahmad, M., Kashif Saleemi, M., Tehseen Gul, S., Jozeph Martyinuk, Ch., Ullah, Q. & Umer, S. (2020). Sodium arsenite toxicity on hematology indices and reproductive parameters in Teddy goat bucks and their amelioration with vitamin C. Environmental Science and Pollution Research, 27: 15223-15232.