ارزیابی مقایسه‌ای تأثیر دو ترکیب دارویی تورسماید – انالاپریل - دیگوکسین و فروزماید – انالاپریل - دیگوکسین بر روی یافته‌های اکوکاردیوگرافی سگ‌های تحت درمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی بیماری های داخلی دام های کوچک، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی جراحی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناس بخش جراحی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

    هدف از انجام این مطالعه، بررسی مقایسه‌ای اثرات قلبی عروقی دو ترکیب دارویی تورسماید - انالاپریل - دیگوکسین و فروزماید – انالاپریل - دیگوکسین در سگ‌های تحت درمان می­باشد.  ‌بدین منظور 5‌ قلاده سگ نژاد مخلوط 5/1 ساله انتخاب شدند تا در سه نوبت (نوبت اول به عنوان گروه کنترل، نوبت دوم به عنوان گروه یک و نوبت سوم به عنوان گروه دو) اکوکاردیوگرافی شوند.  در گروه کنترل هیچ دارویی استفاده نشد.  در گروه اول داروی فروزماید با دوز 5/2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم، داروی انالاپریل با دوز 5/0 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم و داروی دیگوکسین با دوز 3 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم و در گروه دوم داروی تورسماید با دوز 3/0 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم، داروی انالاپریل با دوز 5/0 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم و داروی دیگوکسین با دوز 3 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم و همگی به صورت خوراکی تجویز گردید و یک ساعت بعد اکوکاردیوگرافی از سگ مورد نظر گرفته شد.  پارامترهای اکوکاردیوگرافی اندازه­­گیری شده شامل:‌  اندازه بطن چپ در زمان سیستول، ‌اندازه بطن چپ در زمان دیاستول، ضربان قلب و کوتاهی نسبی بود.  نتایج به دست آمده از هر گروه، با استفاده از روش آنالیز آنووای یک­طرفه مورد ارزیابی قرار گرفت.  نتایج این مطالعه نشان ‌دهنده این بود که تغییرات ضربان قلب و تغییرات اندازه بطن چپ در زمان دیاستول بین گروه‌های کنترل و سایر گروه‌ها معنی‌دار نبود، در حالی که اندازه بطن چپ در زمان سیستول به طور معنی‌داری در گروه دریافت کننده تورسماید-انالاپریل-دیگوکسین کم­تر از سایر گروه­ها بوده است، همچنین در این مطالعه دیده شد که تغییرات کوتاهی نسبی در گروه دریافت کننده تورسماید-انالاپریل-دیگوکسین، به طور معنی‌داری بیش­تر از دو گروه دیگر بوده است.  نتایج این مطالعه نشان ‌دهنده تأثیرات بهتر داروی تورسماید نسبت به فروزماید در بهبود عملکرد قلبی و افزایش کوتاهی نسبی می‌باشد اما هر دو دارو دارای تأثیرات مشابهی بر دیگر شاخص‌های قلبی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Bakirel, U., Gunes, S., Meral, Y., & Bakirel, T. (2008). Subacute echocardiographic effects of ACE inhibitors in the dogs with severe mitral regurgitation. Bull Vet inst Pulawy, 52, 471-475.
Campbell, F. a., & Kittleson, M. D. (2007). The effect of hydration status on the echocardiographic measurements of normal cats. Journal of Veterinary Internal Medicine, 21(5), 1008-1015.
De Madron, E., Chetboul, V., & Bussadori, C. (2015). Clinical Echocardiography of the Dog and Cat-E-Book. Elsevier Health Sciences.
Di Segni, E., Preisman, S., Ohad, D. G., Battier, A., Boyko, V., Kaplinsky, E., . . . Vered, Z. (1997). Echocardiographic left ventricular remodeling and pseudohypertrophy as markers of hypovolemia. An experimental study on bleeding and volume repletion. Journal of the American Society of Echocardiography, 10(9), 926-936.
Franco, R. P., Pereira, G. T., & Camacho, A. A. (2011). Clinical evaluation of enalapril maleate and furosemide usage in dogs with degenerative myxomatous mitral valve, CHF functional class Ib. Pesquisa Veterinária Brasileira, 31(9), 791-797.
Kittieson, M. D., GE, E., & Knowlen, G. G. (1985). Efficacy of digoxin administration in dogs with idiopathic congestive cardiomyopathy. J Am Vet Med Assoc, 186, 162-165.
López, B., Querejeta, R., González, A., Sánchez, E., Larman, M., & Díez, J. (2004). Effects of loop diuretics on myocardial fibrosis and collagen type I turnover in chronic heart failure. Journal of the American College of Cardiology, 43(11), 2028-2035.
Murray, M. D., Deer, M. M., Ferguson, J. A., Dexter, P. R., Bennett, S. J., Perkins, S. M., . . . Tierney, W. M. (2001). Open-label randomized trial of torsemide compared with furosemide therapy for patients with heart failure. The American journal of medicine, 111(7), 513-52.
Prisant, L. M., Kleinman, D. J., Carr, A. A., Bottini, P. B., & Gross, C. M. (1994). Assessment of echocardiographic left ventricular mass before and after acute volume depletion. American Journal of Hypertension, 7(5), 425-428.
Ramsey, I. (2017). BSAVA Small Animal Formulary-Part A: Canine and Feline, ed. Ramsey, I, British Small Animal Veterinary Association, Gloucester, England, 149-150.
Rudy, D. W., Gehr, T. W., Matzke, G. R., Kramer, W. G., Sica, D. A., & Brater, D. C. (1994). The pharmacodynamics of intravenous and oral torsemide in patients with chronic renal insufficiency. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 56(1), 39-47.
Tsutamoto, T., Sakai, H., Wada, A., Ishikawa, C., Ohno, K., Fujii, M., ... & Horie, M. (2004). Torasemide inhibits transcardiac extraction of aldosterone in patients with congestive heart failure. Journal of the American College of Cardiology44(11), 2252-2253.