اندازه گیری ابعاد تاندون ها و لیگامان های ناحیه کف پایی (متاتارس) اسب های سالم نژاد دره شوری با کمک اولتراسونوگرافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

2 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

    التهاب تاندون‌ها و لیگامان‌های اندام حرکتی یکی از دلایل اصلی لنگش در اسب است.  بیش­ترین میزان آسیب به تاندون‌ها و لیگامان‌های اندام حرکتی خلفی اسب در ناحیه کف پایی (متاتارس) گزارش شده است.  اولتراسونوگرافی یکی از روش‌های ارزشمند و آسان به منظور تشخیص آسیب­های وارد شده به ساختارهای تاندونی است.  تغییرات اندازه، اکوژنیسیته، شکل ساختارها و نیز بررسی وضعیت ترمیم با روش اولتراسونوگرافی قابل انجام است.  این مطالعه روی 5 رأس اسب دره­شوری سالم با میانگین سن 38/5±8/13 سال و ارتفاع 15/13±8/128 سانتی­متر انجام گرفت.  هیچ کدام از اسب­های مطالعه شده، مشکل اندام حرکتی به صورت بالینی نداشتند.  پس از کوتاه کردن و تراشیدن موها، کف پا (از پایین تارس تا بالای فتلاک) به 6 ناحیه و 4 سطح (1، 2، 3 و 4) در نمای عرضی و 2 سطح (1 و 2) در نمای طولی تقسیم شدند.  سونوگرافی در حالت وزن‌گیری کامل در اندام­های حرکتی خلفی چپ و راست و با پروب خطی و فرکانس 12 مگا­هرتز انجام گرفت و شکل، جهت، ارتباط و اندازه­گیری ساختار­های تاندونی و لیگامان­های ناحیه متاتارس شامل تاندون خم کننده سطحی بند انگشتی، تاندون عمقی بند انگشتی، لیگامان فرعی تاندون خم کننده عمقی، لیگامان معلقه، در 6 ناحیه در نماهای ­عرضی و طولی انجام گرفت که کلیه اندازه‌های به دست آمده از شاخص­های مورد نظر در این مطالعه تفاوت معنی‌داری را در اندام­های حرکتی خلفی چپ و راست نشان نداد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Agut, A., Martínez, M.L., Sánchez-Valverde, M.A., Soler, M., & Rodríguez, M.J. (2009). Ultrasonographic characteristics (cross-sectional area and relative echogenicity) of the digital flexor tendons and ligaments of the metacarpal region in Purebred Spanish horses. Veterinary Journal, 180(3), 377-83.
Asadnasab, G., Mousavi, G., & Rezaei, A. (2009). Determination of standard measurement for superficial digital flexor tendon in forelimb of cross bred arab horses by ultrasonography. Journal of large animal clinical science research (Journal of veterinary medicine), 3(7), 39-45.
Carrozzo, U., Toniato, M., & Harrison, A. (2019). Assessment of Noninvasive Low-Frequency Ultrasound as a Means of Treating Injuries to Suspensory Ligaments in Horses: A Research Paper. Journal of Equine Veterinary Science, 80, 80-89.
Celimli, N., Seyrek-Intas, D., & Kaya, M. (2004). Morphometric measurements of flexor tendons and ligaments in Arabian horses by ultrasonographic examination and comparison with other breeds. Equine Veterinary Education, 16, 81-85.
Cuesta, I., Riber, P., Gata, M., Pinedo, M., Gata, J.A., & Castejon, F. (1995). Ultrasonogeraphic measurement of palmar metacarpal tendon and ligament structures in the horse. Veterinary Radiology Ultrasound, 36(2), 131-136.
Dowling, B.A., Dart, A.J., Hodgson, D.R., & Smith, R. K. (2000). Superficial digital flexor tendonitis in the horse. Equine Veterinary Journal, 32(5), 369-78.
Ge, X.J., Zhang, L., Xiang, G., Hu, Y.C., & Lun, D.X. (2020). Cross-Sectional Area Measurement Techniques of Soft Tissue: A Literature Review. Orthopaedic Surgery, 12(6), 1547-1566.
Genovese, R.L., Rantanen, N.W., Hauser, M.L., & Simpson, B.S. (1986). Diagnostic ultrasonography of equine limbs. Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, 2, 145.
Gibson, K.T., & Steel, C.M. (2002). Conditions of the suspensory ligament causing lameness in horses. Equine Veterinary Educcation, 14, 39-50.
Gillis, C., Meagher, D.M., Cloninger, A., Locatelli, L., & Willits, N. (1995). Ultrasonographic cross-sectional area and mean echogenicity of the superficial and deep digital flexor tendons in 50 trained Thoroughbred racehorse. American Journal of Veterinary Research, 56, 1265-1269.
Gillis, C., Sharkey, N., Stover, S.M., Pool, R.R., Meagher, D.M., & Willits, N. (1995). Ultrasonography as a method to determine tendon cross-sectional area. American Journal of Veterinary Research, 56,1270-1274.
Hills, A.C. (1996). Comparative ultrasonic study of normal tendinous and ligamentous structures of the palmar metacarpus of Standardbred and Thoroughbred horses. American Association of Equine Practitioners, 42: 272.
Maoudifard, M. (2008). Principles of ultrasonography of tendons and ligaments in the horse (Persian). Iranian Journal of Veterinary Surgery, 2, 72-81.
Mohammad, M.B., Gohary, W.S., & El-Glil, A.I.A. (2008). Ultrasonographic Anatomy of the Fetlock in Draught Horses. Iranian Journal of Veterinary Surgery, 3, 9-18.
Nazem, M.N., & Sajjadian, S.M. (2015). Anatomic assessment of tendons and ligaments of palmar surface of metacarpus in Anatoly donkey and its comparison with horse. Journal of Veterinary Research, 70,4:419-424.
Oikawa, M. A., & Kasashima, Y. (2002). The Japanese experience with tendinitis in racehorses. Journal of Equine Science, 13, 41–56.
Padaliya, N.R., Ranpariya, J.J., Kumar, D., Javia, C.B., & Barvalia, D.R. (2015). Ultrasonographic assessment of the equine palmar tendons. Veterinary World, 8(2), 208-212.
Rachel, C.M., Brideget, L.R., & Schramme, M.C. (2004). Quantitative evaluation of equine deep digital flexor tendon morphology using magnetic resonance imaing. Veterinary Radiology & Ultrasound, 45, 103-111.
Rantanen, N.W. (1982). The use of diagnostic ultrasound in limb disorders of the horse: a preliminary report. Journal of Equine Veterinary Science, 12, 62.
Reef, A.B. (1998). Musculoskeletal. In: Equine Diagnostic Ultrasound. 1st ed. W.B. Saunders, Philadelphia. p39-186.
Smith, R.K.W., Jones, R., & Webbon, P.M. (1994). The cross-sectional areas of normal equine digital flexor tendons determined ultrasonographically. Equine veterinary Journal, 26, 460-465.
Spinella, G., Valentini, S., Pitti, L., Carrillo, J.M., Rubio, M., Sopena, J., Santana, A., & Vilar, J.M. (2018). Ultrasonographic evaluation of cross-sectional area of tarsal ligaments in Standardbred Trotter Horses. Journal of Applied Animal Research, 46(1), 915-919.
Vali, R., & Amiripour, R. (2019). The effects of hoof trimming on radiographic measurements of hoof balance in hind feet of normal Dareh-shori horses. Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 13(2), 23-31.
Van den Belt, A.J.M., Dik, K.J., & Barneveld, A. (1994). Ultrasonographic evaluation and long term followup on flexor tendonitis/desmitis in the metacarpal/metatarsal region in Dutch Warmblood horses and Standardbred racehorses. Veterinary Q, 16, S70-S75.
Vosough, D., Molaei, M.M., Masoudifard, M., Karamouzian, K., & Hosseninejat, F. (2007). Ultrasonography Description of Metatarsal Tendons and Ligaments of the Caspian Miniature Horse. Iranian Journal of Veterinary Surgery, 2 (5), 25-35.
Whitcomb, M.B. (2004). Ultrasonographic evaluation of the metacarpus, metatarsus and pastern. Clinical Techniques in Equine Practice, 3, 238–255.