بررسی ساختار بافت شناسی معده در پرندگان شکاری دلیجه (Falco tinnunculus)، عقاب صحرایی (Aquila nipalensis)، عقاب طلایی (Aquila chrysaetos) و عقاب شاهی (Aquila heliacal)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانش آموخته دکترای تخصصی بافت‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

    معده عضلانی یا سنگدان یکی از مهمترن قسمت‌های دستگاه گوارش پرندگان است که نقش مکانیکی و شیمیایی در گوارش داشته و ساختار آن به عادات غذایی پرنده بستگی دارد.  در مطالعه حاضر، ریخت‌شناسی معده عضلانی در دلیجه، عقاب صحرایی، عقاب طلایی و عقاب امپراتور مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.  در این مطالعه تعداد 4 عدد دلیجه، 5 عدد عقاب صحرایی، 4 عدد عقاب طلایی و 6 عدد عقاب امپراتور که به دلیل شکستگی پا یا بال تلف شده و به دانشکده پیرادامپزشکی بوعلی سینا همدان ارسال شده بودند مورد استفاده قرار گرفتند.  نمونه­های سنگدان در داخل محلول فرمالین 10 درصد بافری تثبیت و وارد مراحل تهیه مقطع شدند.  نهایتاً از روش‌های رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین، تری‌کروماسون و اورسئین برای رنگ‌آمیزی لام‌ها استفاده شد.  تفاوت عمده در ساختار سنگدان عقاب‌های صحرایی، طلایی و امپراتور و دلیجه، نبود لایه شاخی در قسمت سطحی سنگدان عقاب‌ها بود.  ساختار بافت‌شناسی سنگدان در عقاب امپراتور بسیار شبیه به عقاب صحرایی بود.  تفاوت قابل بیان سنگدان عقاب امپراتور وجود لایه عضلانی در چندین لایه با جهت‌گیری مختلف در مقایسه با عقاب‌های صحرایی و طلایی بود.  می‌توان نتیجه گرفت که ساختار معده عضلانی در دلیجه مشابه ساختار سنگدان پرندگان دیگر است، در حالی که معده عضلانی سه گونه دیگر مورد مطالعه فاقد لایه شاخی سطحی بودند.

کلیدواژه‌ها


Akbari, G., Babaei, M., & Goodarzi, N. (2018). The morphological characters of the male external genitalia of the European hedgehog (Erinaceus Europaeus). Folia morphologica, 77(2): 293-300. [DOI: 10.5603/FM.a 2017.0098] [PMID: 29064545]
Catroxo, M., Lima, M., & Cappellarco, C. (1997). Histological aspects of the stomach (Proventriculus and gizzard) of the red-capped cardinal (Paroaria gularis gularis, Linnaeus, 1766). Revista chilena de anatomía, 15(1): 19-27. [DOI: 10.4067/S0716-98681997000100003]
Collopy, M. W., Woodbridge, B., & Brown, J. L. (2017). Golden eagles in a changing world. Journal of Raptor Research, 51(3), 193-196. [DOI: 10.3356/0892-1016-51.3.193]
De Oliveira Rocha, S., & Inforzato de Lima, M.A. (1998). Histological aspects of the stomach of burrowing owl: spéotyto cunicularia, Molina, 1782. Revista chilena de anatomía, 16(2), 191-197.
El‐Mansi, A. A., El‐Bealy, E. A., Rady, A. M., Abumandour, M. A., & El‐Badry, D. A. (2021). Macro‐and microstructures of the digestive tract in the Eurasian collared dove, Streptopelia decaocto (Frivaldszky 1838): Adaptive interplay between structure and dietary niche. Microscopy Research and Technique, 84(12), 2837-2856. [DOI: 10.1002/jemt.23843] [PMID: 34036668]
Hanafy, B. G., Abumandour, M. M., & Bassuoni, N. F. (2020). Morphological features of the gastrointestinal tract of Garganey (Anas querquedula, Linnaeus 1758) Oesophagus to coprodeum. Anatomia, histologia, embryologia, 49(2), 233-250. [DOI: 10.1111/ahe.12519] [PMID: 31793044]
Hassan, S.A., & Moussa, E.A. (2012). Gross and microscopic studies on the stomach of domestic duck (Anas platyrhynchos) and domestic pigeon (Columba livia domestica). Journal of Veterinary Anatomy, 5: 105–127. [DOI: 10.21608/JVA.2012.44877]
HorvátH, M., Solti, B., Fatér, I., JuHáSz, T., HaraSztHy, L., Szitta, T., Ballók, Z. & PáSztory-kovácS, S. (2018). Temporal changes in the diet composition of the Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) in Hungary. Ornis Hungarica, 26(1), 1-26. [DOI: 10.1515/orhu-2018-0001]
Hristov, H. (2020). Avian Stomach Anatomy–A Mini Review. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 24(4), 461-468. [DOI: 10.15547/bjvm.2311]
Jain, D.K. (1976). Histomorphology and proteolytic activity in the gastric apparatus of frugivorous, carnivorous and omnivorous species of birds. Acta biologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 27(2-3): 135-145. [PMID: 16419]
Kadhim, K.K., Zuki, A.B.Z., Noordin, M.M., & Babjee, S.M.A. (2011). Histomorphology of the stomach, proventriculus and ventriculus of the red jungle fowl. Anatomia Histologia Embryologia, 40(3): 226–233. [DOI: 10.1111/j.1439-0264.2010.01058.x] [PMID: 21443757]
Kalantari-Hesari, A., Shahrooz, R., Ahmadi, A., Malekinejad, H., & Saboory, E. (2015). Crocin prevention of anemia-induced changes in structural and functional parameters of mice testes. Journal of Applied Biomedicine, 53: 213–223. [DOI: 10.1016/j.jab.2015.02.001]
Kangas, V. M., Carrillo, J., Debray, P., & Kvist, L. (2018). Bottlenecks, remoteness and admixture shape genetic variation in island populations of Atlantic and Mediterranean common kestrels (Falco tinnunculus). Journal of Avian Biology, 49(10), e01768. [DOI: 10.1111/jav.01768]
Klem, J.R., Brancato, C.R., & Catalano, J.F. (1976). Huzmin, F.C. Gross morphology and general histology and omnivorous species of birds. Acta biologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 27,135-145. [DOI: 10.1111/ahe.12504] [PMID: 31617250]
Madkour, F., Mohamed, S. A., Abdalla, K. E., & Ahmed, Y. A. (2022). Post-hatching Development of Ventriculus in Muscovy Duck: Light and Electron Microscopic Study. Journal of Advanced Veterinary Research, 12(1), 42-53.
Raji A.R., & Asadi, M. (2013). Histological and histochemical study of the proventriculus and gizzard of the Passer domesticus. Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 26(3): 2-9. [DOI: 10.22092/VJ.2013.101017]
Sayrafi, R., & Aghagolzadeh, M. (2020). Histological and histochemical study of the proventriculus (Ventriculus glandularis) of common starling (Sturnus vulgaris). Anatomia Histologia Embryologia, 49(1): 105-111. [DOI: 10.1111/ahe.12495]
Selvan, P.S., Ushakumary, S., & Ramesh, G. (2008). Studies on the histochemistry of the proventriculus and gizzard of post-hatch guinea fowl Numida meleagris. International Journal of Poultry Science, 7(11): 1112-1116.
Shahrooz, R