شناسایی سلول های زایای اولیه در گناد های نر رویان های قرقاول (Phasianus colchicus) با استفاده از تکنیک های هیستوشیمیایی و رنگ آمیزی ایمنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بافت شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانش آموخته دکتری بافت شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

    هدف از این تحقیق شناسایی سلول‌های زایای اولیه در گنادهای نر در مراحل مختلف رویانی قرقاول بود.  سلول­های زایای اولیه سلول­هایی هستند که به اسپرم یا اووسیت تمایز می­یابند که برای انتقال اطلاعات ژنتیکی بین نسل­ها مهم هستند.  در این مطالعه، رویان­ها در روزهای 24-8 جنینی استخراج شدند.  سلول‌های زایای اولیه در مقاطع بافتی پارافینی و رزینی در روزهای 8 تا 10 تکوین رویانی به دلیل داشتن ویژگی‌های خاص این سلول‌ها شناسایی شدند شامل:  اندازه بزرگ سلولی، داشتن هسته و هستک بزرگ و سیتوپلاسم اندک.  سلول­های زایای اولیه بیضه با استفاده از تکنیک­های هیستوشیمیایی و رنگ­آمیزی ایمنی شناسایی شدند.  روش پریودیک اسید-شیف (PAS)، ایمونوهیستوشیمی با استفاده از آنتی­ژن جنینی اختصاصی مرحله 1 (SSEA-1)، رنگ­آمیزی آلکالین فسفاتاز و رنگ­آمیزی تولوئیدن بلو برای شناسایی سلول­های زایای اولیه استفاده شدند.  سلول‌های زایا در سنین بالاتر (24-10 روزگی) تنها از طریق برش­های نیمه نازک قابل شناسایی بودند.  علاوه بر این، واکنش این سلول­ها در تمام سنین به رنگ­آمیزی­های آلکالین فسفاتاز، پریودیک اسید-شیف و آنتی­ژن اختصاصی-1 جنینی منفی بود.  یافته‌های این مطالعه نشان داد که سلول‌های زایای اولیه در بافت بیضه رویان‌ قرقاول در تمام سنین مورد مطالعه به تکنیک‌های هیستوشیمیایی و ایمونوهیستوشیمی واکنش منفی نشان دادند.  همچنین این مطالعه نشان داد رنگ­آمیزی معمول هماتوکسیلین و ائوزین و استفاده از مقاطع نیمه نازک برای تشخیص بافت­شناسی این سلول­ها مناسب هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Adamski, M., & Kuźniacka, J. (2006). The effect of age and sex on slaughter traits of pheasants (Phasianus colchicus L.). Animal Science Papers and Reports, 24(Supplement 2), 11-18.
Bendel–Stenzel, M., Anderson, R., Heasman, J., & Wylie, C. (1998). The origin and migration of primordial germ cells in the mouse. Paper presented at the Seminars in cell & developmental biology.
Carlon, N. (1985). Origin of the somatic components of chick embryonic gonads. Archives d'anatomie microscopique et de morphologie experimentale, 74, 52-59.
Chojnacka-Puchta, L., Kasperczyk, K., Plucienniczak, G., Sawicka, D., & Bednarczyk, M. (2012). Primordial germ cells (PGCs) as a tool for creating transgenic chickens. Polish Journal of Veterinary Sciences, 15(1).
Clinton, M., & Haines, L. C. (2001). An overview of factors influencing sex determination and gonadal development in birds. Genes and Mechanisms in Vertebrate Sex Determination, 97-115.
D'Costa, S., & Petitte, J. N. (2004). Characterization of stage-specific embryonic antigen-1 (SSEA-1) expression during early development of the turkey embryo. International Journal of Developmental Biology, 43(4), 349-356.
England, M. A., & Matsumura, G. (1993). Primordial germ cells in the primitive streak stages chick embryo as studied by scanning electron microscopy. Journal of anatomy, 183(Pt 1), 67.
Fox, N., Damjanov, I., Martinez-Hernandez, A., Knowles, B. B., & Solter, D. (1981). Immunohistochemical localization of the early embryonic antigen (SSEA-1) in postimplantation mouse embryos and fetal and adult tissues. Developmental biology, 83(2), 391-398.
Fujimoto, T., Ninomiya, T., & Ukeshima, A. (1976). Observations of the primordial germ cells in blood samples from the chick embryo. Developmental biology, 49(1), 278-282.
Fujimoto, T., Ukeshima, A., & Kiyofuji, R. (1976). The origin, migration and morphology of the primordial germ cells in the chick embryo. The Anatomical Record, 185(2), 139-153.
GHASEMI, H. H., Sobhani, A., & NAZM, B. M. (2015). Multipotent SSEA1 positive cells population differentiation into primordial germ cells and subsequently progress into oocyte-like cells.
Ginsburg, M., & Eyal-Giladi, H. (1986). Temporal and spatial aspects of the gradual migration of primordial germ cells from the epiblast into the germinal crescent in the avian embryo.
Gomperts, M., Garcia-Castro, M., Wylie, C., & Heasman, J. (1994). Interactions between primordial germ cells play a role in their migration in mouse embryos. Development, 120(1), 135-141. doi:10.1242/dev.120.1.135
Hamburger, V., & Hamilton, H. L. (1992). A series of normal stages in the development of the chick embryo. Developmental dynamics, 195(4), 231-272.
Hassanzadeh, B., Nabipour, A., & Dehghani, H. (2019). Ostrich (Struthio camelus) primordial germ cells in embryonic blood and presumptive gonad: characterization by PAS and immunohistochemistry. Iranian Journal of Veterinary Research, 20(4), 299.
Hosseini, A., Nabipour, A., & Dehghani, H. (2020). Characterizing Primordial Germ Cells in the Turkey (Meleagris Gallopavo) Embryo. Anatomical Sciences Journal, 17(2), 63-72.
Jung, J. G., Kim, D. K., Park, T. S., Lee, S. D., Lim, J. M., & Han, J. Y. (2005). Development of novel markers for the characterization of chicken primordial germ cells. Stem Cells, 23(5), 689-698.
Kim, Y. M., & Han, J. Y. (2018). The early development of germ cells in chicken. International Journal of Developmental Biology, 62(1-2-3), 145-152.
Kuo, J. (2008). Electron microscopy: methods and protocols (Vol. 369): Springer Science & Business Media.
Macdonald, J., Glover, J. D., Taylor, L., Sang, H. M., & McGrew, M. J. (2010). Characterisation and germline transmission of cultured avian primordial germ cells. PLoS One, 5(11), e15518. doi:10.1371/journal.pone.0015518
Naeemipour, M., & Bassami, M. (2013). Isolation, culture and characterization of chicken primordial germ cells. Journal of Cell and Molecular Research, 5(2), 48-53.
Nakamura, Y., Kagami, H., & Tagami, T. (2013). Development, differentiation and manipulation of chicken germ cells. Development, growth & differentiation, 55(1), 20-40.
Nakamura, Y., Yamamoto, Y., Usui, F., Mushika, T., Ono, T., Setioko, A., . . . Tagami, T. (2007). Migration and proliferation of primordial germ cells in the early chicken embryo. Poultry science, 86(10), 2182-2193.
Nonoyama, S., Karakida, T., Chiba-Ohkuma, R., Yamamoto, R., Ujiie, Y., Nagano, T., . . . Gomi, K. (2021). Development and Characterization of Alkaline Phosphatase-Positive Human Umbilical Cord Perivascular Cells. Cells, 10(11), 3011.
Park, T. S., & Han, J. Y. (2000). Derivation and characterization of pluripotent embryonic germ cells in chicken. Molecular Reproduction and Development: Incorporating Gamete Research, 56(4), 475-482.
Smith, C. A., & Sinclair, A. H. (2004). Sex determination: insights from the chicken. Bioessays, 26(2), 120-132.
Štefková, K., Procházková, J., & Pacherník, J. (2015). Alkaline phosphatase in stem cells. Stem cells international, 2015.
Stern, C. D. (2005). The chick: a great model system becomes even greater. Developmental cell, 8(1), 9-17.
Suvarna, K. S., Layton, C., & Bancroft, J. D. (2018). Bancroft's theory and practice of histological techniques E-Book: Elsevier health sciences.
Swartz, W. J. (1982). Acid and alkaline phosphatase activity in migrating primordial germ cells of the early chick embryo. The Anatomical Record, 202(3), 379-385.
Tagami, T., Matsubara, Y., Hanada, H., & Naito, M. (1997). Differentiation of female chicken primordial germ cells into spermatozoa in male gonads. Development, growth & differentiation, 39(3), 267-271.
Wade, A. J., French, N. A., & Ireland, G. W. (2014). The potential for archiving and reconstituting valuable strains of turkey (Meleagris gallopavo) using primordial germ cells. Poultry science, 93(4), 799-809.
Wylie, C. (1999). Germ cells. Cell, 96(2), 165-174.
Yön Ertuğ, N. D., & Akbulut, C. (2015). Identification of Primordial Germ Cells: Cytological, Histological and Immunohistochemical Aspects.
Yoshinaga, K., Fujimoto, T., Nakamura, M., & Terakura, H. (1992). Selective lectin‐binding sites of primordial germ cells in chick and quail embryos. The Anatomical Record, 233(4), 625-632.
Yu, F., Zhu, Z., Chen, X., Huang, J., Jia, R., & Pan, J. (2019). Isolation, characterization and germline chimera preparation of primordial germ cells from the Chinese Meiling chicken. Poultry science, 98(2), 566-572.