مطالعه مورد- شاهدی برخی از عوامل مؤثر بر آلودگی گاوهای شیری به بروسلوز

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 کارشناس دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی، سازمان دامپزشکی ایران، تهران، ایران

2 استاد گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 پژوهشگر پسادکتری، مرکز تحقیقات بهره‌مندی از دانش سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 دانشیار گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22055/ivj.2022.356571.2490

چکیده

    بروسلوز یکی از بیماری‌های مهم مشترک بین انسان و حیوان با گستردگی جهانی است که هم از لحاظ اقتصادی و هم بهداشت عمومی دارای اهمیت می‌باشد.  به طور کلی عوامل خطر بروسلوز را می‌توان در چهار گروه عوامل مدیریتی (اندازه گله و ...)، عوامل مربوط به حیوان (سن، جنس و ...)، عوامل مربوط به دامدار (سن دامدار و ...) و منطقه جغرافیایی (مانند شرایط آب و هوایی و ...) تقسیم نمود.  در این پژوهش ارتباط برخی از عوامل خطر بروسلوز در سطح حیوان مورد بررسی قرار گرفت.  این مطالعه به صورت مورد- شاهد بر روی گاوهای سرم مثبت (مورد) و منفی (شاهد) انجام پذیرفت.  تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری  Stata 14و روش رگرسیون لجستیک شرطی انجام پذیرفت.  از نظر روابط بین متغیرهای مستقل تحت مطالعه با آلودگی به بروسلوز مشخص گردید که آبستن بودن (OR= 0.44)، شیروار بودن (OR= 0.43) و داشتن سابقه واکسیناسیون مناسب (0.09 OR=) سبب کاهش خطر آلودگی و متولد شدن در فارم دیگر (آمدن از فارم دیگر) (OR= 2.04) و داشتن سابقه سقط (OR= 3.77) با افزایش خطر آلودگی به بروسلوز همراه است.  واکسیناسیون مناسب و به موقع و پرهیز از جا به جایی غیرضروری و ورود دام جدید برای پیش­گیری از بروز بروسلوز در دام‌ها توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Asgedom, H., Damena, D., & Duguma, R. (2016). Seroprevalence of bovine brucellosis and associated risk factors in and around Alage district, Ethiopia. SpringerPlus, 5(1), 1-8.
Avila-Calderón, E. D., Lopez-Merino, A., Sriranganathan, N., Boyle, S. M., & Contreras-Rodríguez, A. (2013). A history of the development of Brucella vaccines. BioMed research international, 2013.
Awah-Ndukum, J., Mouiche, M., Bayang, H., Ngwa, V. N., Assana, E., Feussom, K., Manchang, T., & Zoli, P. (2018). Seroprevalence and associated risk factors of brucellosis among indigenous cattle in the Adamawa and north regions of Cameroon. Veterinary medicine international, 2018.
Bamaiyi, P. H. (2016). Prevalence and risk factors of brucellosis in man and domestic animals: A review.
Bashitu, L., Afera, B., Tuli, G., & Aklilu, F. (2015). Sero-prevalence study of bovine brucellosis and its associated risk factors in Debrebirhan and Ambo towns. J Adv Dairy Res, 3(131), 2.
Berhe, G., Belihu, K., & Asfaw, Y. (2007). Seroepidemiological investigation of bovine brucellosis in the extensive cattle production system of Tigray region of Ethiopia. International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine, 5(2), 65.
Boluki, Z., Bahonar, A., Amiri, K., Akbarin, H., Sharifi, H., Akbari Sari, A., & Partovi, R. (2017). Estimation of economic direct losses due to livestock brucellosis in Iran (2003-2014). Iranian Journal of Epidemiology, 12(4), 12-21.
Deka, R. P., Magnusson, U., Grace, D., & Lindahl, J. (2018). Bovine brucellosis: prevalence, risk factors, economic cost and control options with particular reference to India-a review. Infection Ecology & Epidemiology, 8(1), 1556548.
Díaz, A. (2013). Epidemiology of brucellosis in domestic animals caused by Brucella melitensis, Brucella suis and Brucella abortus. Revue scientifique et technique-Office international des epizooties, 32(1).
Golshani, M., & Buozari, S. (2017). A review of brucellosis in Iran: epidemiology, risk factors, diagnosis, control, and prevention. Iranian biomedical journal, 21(6), 349.
Ibrahim, N., Belihu, K., Lobago, F., & Bekana, M. (2010). Sero-prevalence of bovine brucellosis and its risk factors in Jimma zone of Oromia Region, South-western Ethiopia. Tropical Animal Health and Production, 42(1), 35-40.
Matope, G., Bhebhe, E., Muma, J. B., Oloya, J., Madekurozwa, R. L., Lund, A., & Skjerve, E. (2011). Seroprevalence of brucellosis and its associated risk factors in cattle from smallholder dairy farms in Zimbabwe. Tropical Animal Health and Production, 43(5), 975-982.
Musallam, I., Abo-Shehada, M., Hegazy, Y., Holt, H., & Guitian, F. (2016). Systematic review of brucellosis in the Middle East: disease frequency in ruminants and humans and risk factors for human infection. Epidemiology & Infection, 144(4), 671-685.
Olsen, S. C. (2000). Immune responses and efficacy after administration of a commercial Brucella abortus strain RB51 vaccine to cattle.
Poester, F. P., Gonçalves, V. S., Paixao, T. A., Santos, R. L., Olsen, S. C., Schurig, G. G., & Lage, A. P. (2006). Efficacy of strain RB51 vaccine in heifers against experimental brucellosis. Vaccine, 24(25), 5327-5334.
Shome, R., Padmashree, B., Krithiga, N., Triveni, K., Sahay, S., Shome, B., Singh, P., & Rahman, H. (2014). Bovine Brucellosis in organized farms of India-An assessment of diagnostic assays and risk factors.
Tesfaye, G., Tsegaye, W., Chanie, M., & Abinet, F. (2011). Seroprevalence and associated risk factors of bovine brucellosis in Addis Ababa dairy farms. Tropical Animal Health and Production, 43(5), 1001-1005.
Unger, F., Munstermann, S., Goumou, A., Apia, C. N., Konte, M., & Hempen, M. (2003). Risk associated with bovine brucellosis in selected study herds and market places in four countries of West Africa. Bangul, Gambia: International Trypanotolerance Centre (ITC).