بررسی اثرات لسیتین سویا بر پارامترهای رشد و خصوصیات بیوشیمیایی در ماهی ‌باس دریایی آسیایی (Lates calcarifer)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری تخصصی پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه علوم بهداشت دام، طیور و آبزیان و عضو قطب بیماری‌های ماهیان گرمابی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

5 استادیار گروه آبزی‌پروری، پژوهشکده آبزی‌پروری جنوب کشور، مؤسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

10.22055/ivj.2022.357647.2491

چکیده

    اثر تغذیه‌ای لسیتین سویا بر عملکرد رشد و شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون ماهی باس دریایی آسیایی ( Lates calcarifer) با میانگین وزن اولیه 96/7 ± 36/50 گرم در یک دوره 60 روزه بررسی شد.  در مطالعه حاضر 6 جیره با سطوح پروتئین و انرژی تقریباً یکسان (45 درصد پروتئین و 15 کیلو ژول بر گرم انرژی) از ترکیب 2 منبع روغن شامل روغن ماهی و مخلوط روغن‌های گیاهی با سه سطح صفر، 2 و 4 درصد لسیتین سویا ساخته شد.  برای این منظور جیره‌های آزمایشی به صورت جیره 1 (روغن ماهی)، جیره 2 (روغن ماهی + 2% لسیتین)، جیره 3 (روغن ماهی + 4% لسیتین)، جیره 4 (مخلوط روغن‌های گیاهی شامل سویا و کانولا به نسبت برابر)، جیره 5 (مخلوط روغن‌های گیاهی + 2% لسیتین) و جیره 6 (مخلوط روغن‌های گیاهی + 4% لسیتین) فرموله شد.  بررسی و مقایسه مقادیر اسیدهای چرب جیره‌ها بیان­گر افزایش اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره سری ان-3 متعاقب افزودن لسیتین سویا به جیره بود.  بر اساس داده‌های به دست آمده به طور کلی جایگزینی روغن ماهی با روغن‌های گیاهی سبب کاهش رشد در ماهی باس دریایی آسیایی شده است.  با این وجود افزودن لسیتین سویا در سطح 4 درصد سبب بهبود شاخص‌های رشد و تغذیه در ماهیان تغذیه شده با روغن‌های گیاهی گردید.  از میان شاخص‌های بیوشیمیایی سرم، افزودن لسیتین سویا به جیره باعث افزایش کلسترول و آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز در پلاسمای خون ماهی شد اما بر میزان آنزیم کبدی آلکالین فسفاتاز تأثیر معنی‌داری نداشت.  نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از لسیتین سویا در سطح 4 درصد در ترکیب جیره غذایی بچه ماهیان سی‌ ‌باس آسیایی جهت بهبود شاخص‌های رشد این گونه مناسب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ADM Specialty Ingredients. (2003). Lecithin in Aquaculture. P.O. Box 2, 1540 AA Koog aan de Zaan, Netherlands, feedingredients@ admworld.com.
Caballero, M.J., Izquierdo, M.S., Kjorsvik, E., Montero, D., Socorro, J., Fernández, A.J., et al., (2003). Morphological aspects of intestinal cells from gilthead seabream (Sparus aurata) fed diets containing different lipid sources. Aquaculture, 225, 325–340.
Connor, W.E. (2000). Importance of n-3 fatty acids in health and disease. The American Journal of Clinical Nutrition, 71, 171S–175S (Suppl).
FAO, 2016. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Contributing to food security and nutrition for all. FAO, Rome, Italy, 200p.
Jafari, F., Agh, N., Noori, F., Tokmechi, A., & Gisbert, E. (2018). Effects of dietary soybean lecithin on growth performance, blood chemistry and immunity in juvenile stellate sturgeon (Acipenser stellatus). Fish and Shellfish Immunology (2018). DOI: 10.1016/j.fsi.2018.06.023
Jenabi Haghparast, R., Sarvi Moghanlou, K., Mohseni, M., & Imani A. (2017). Effect of soybean lecithin on growth indices, body composition, digestive enzymes activities and intestinal histo- morphometery of Caspian Salmon (Salmo trutta caspius). Iranian Scientific Fisheries Journal, 27, No.5.
Kaushik, S.J., Coves, D., Dutto, G., & Blanc, D. (2004). Almost total replacement of fish meal by plant protein sources in the diet of a marine teleost, the European seabass, (Dicentrarchus labrax). Aquaculture, 230 (1), 391–404.
Koven, W.M., Kolkovski, S., Tandler, A., Kissil, G.W., & Sklan, D. (1993). The effect of dietary lecithin and lipase, as a function of age, on n-9. Fish Physiology and Biochemistry, 10(5), 357- 364.
Lemaire, P., Drai, P., Mathieu, A., Lemaire, L., Carriere, S., Giudicelli, J., et al, (1991). Changes with different diets in plasma enzymes (GOT, GPT, LDH, ALP) and plasma lipids (cholesterol, triglycerides) of sea bass (Dicentrarchus labrax). Aquaculture. 93, 63-75.
Messina, M., Piccolo, G., Tulli, F., Messina, C.M., Cardinaletti, G., & Tibaldi, E. (2013). Lipid composition and metabolism of European sea bass (Dicentrarchus labrax L.) fed diets containing wheat gluten and legume meals as subsitutes for fish meal. Aquaculture, 33, 169-175.
Morais S., Conceiçao, L.E.C., Rønnestad, I., Koven W., Cahu, C., Zambonino-Infante, J.L., et al., (2007). Dietary neutral lipid level and source in marine fish larvae: Effects on digestive physiology and food intake. Aquaculture, 268,106–122.
NRC. (2011). Nutrient requirements of fish and shrimp. National Academy of Sciences, Washington, DC, USA, 360p.
Pagheh E., Ghafleh Marammazi J., Agh N., Noori F., Sepahdari A., & Torfi Mozanzadeh M. (2019). Effects of dietary soybean lecithin on growth performance, feed utilization and hematological parameters of juvenile sobaity seabream (Sparidentex hasta). Iranian Scientific Fisheries Journal, 28, No.1.
Paterson, B., Rimmer, M. A., Meikle, G. M., & Semmens, G. L. (2003). Physiological responses of the Asian sea bass, Lates calcarifer to water quality deterioration during simulated live transport: Acidosis, red-cell swelling, and levels of ions and ammonia in the plasma. Aquaculture, 218(1), 717- 728.
Pourali Fashtami, H., Sohail Nakhshi, S., Yazdani, M. A., Pazhand, Z. E., & Piecaran Mana, N. (2012). Investigating the effect of soy lecithin on growth indicators, survival percentage and chemical composition of carcasses of young Iranian tadpoles (Acipenser persicus). Aquaculture Development Journal, 7(1), 9-22.
Robin a, J.H., & Skalli, A. (2007). Incorporation of dietary fatty acid in European sea bass (Dicentrarchus labrax) A methodological approach evidencing losses of highly unsaturated fatty acids. Aquaculture, 263, 227–237.
Seiliez, I., Bruant, J.S., Zambonino Infante, J.L., Kaushik, S.J. & Bergot, P. (2006). Effect of dietary phospholipid level on the development of gilthead seabream (Sparus aurata) larvae fed a compound diet. Aquaculture Nutrition, 12, 372-378.
Sink, T.D. (2014). The Effects of Soybean Lecithin Supplementation to a Practical Diet Formulation on Juvenile Channel Catfish, Ictalurus punctatus: Growth, Survival, Hematology, Innate Immune Activity, and Lipid Biochemistry. Journal of the world Aquaculture society. 45, No. 2.
Tocher, D.R., Bendiksen, E.A., Campbell, P.J., & Bell, J.G. (2008). The role of phospholipids in nutrition and metabolism of teleost fish. Aquaculture, 280, 21–34.
Torrecillas, S., Robaina, L., Caballero, M.J., Montero, D., Calandra, G., Mompel, D., et al., (2017(. Combined replacement of fishmeal and fish oil in European sea bass (Dicentrarchus labrax): Production performance, tissue composition and liver morphology. Aquaculture. Doi: 10.1016/j.aquaculture.2017.03.031
Zhanga, Y., Chenb, P., Liangb, X.F., Hanc, J., Wub, X.F., Yanga, Y.H., et al., (2019). Metabolic disorder induces fatty liver in Japanese seabass (Lateolabrax japonicas) fed a full plant protein diet and regulated by cAMP-JNK/NF-k Bcaspase signal pathway. Fish and Shellfish Immunology, 90, 223–234.