مقایسه ضخامت تاندون ها و لیگامان‌های ناحیه کف دستی و کف پایی اسب‌های ‌سالم نژاد دره شوری با کمک اولتراسونوگرافی در نماهای طولی و عرضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

10.22055/ivj.2022.322428.2430

چکیده

    تاندون­ها و لیگامان ­های موجود در ناحیه کف دستی و کف پایی همواره در معرض آسیب­ های ناشی از ضربه­ ها و بیماری ­های مربوط به اندام حرکتی هستند.  اولتراسونوگرافی امکان اندازه‌گیری ضخامت تاندون‌ها و لیگامان‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی سلامت بافت‌های نرم در اندام‌های حرکتی اسب را ممکن می‌سازد.  این پژوهش روی 10 رأس اسب دره شوری سالم با میانگین سن 3/5±11/2 سال و ارتفاع 10/2±131/6 سانتی‌متر انجام گرفت.  پس از کوتاه کردن و تراشیدن موها، کف دست (از پایین کارپ تا بالای فتلاک) و کف پا (از پایین تارس تا بالای فتلاک) به 6 ناحیه و4 سطح (1، 2، 3 و 4) در نمای عرضی و 2 سطح (1 و 2) در نمای طولی تقسیم شدند.  سونوگرافی در حالت وزن‌گیری کامل در اندام ­های حرکتی قدامی و خلفی چپ و راست و با پروب خطی و فرکانس 12 مگا­هرتز انجام گرفت و شکل، جهت، ارتباط و اندازه ­گیری ضخامت ساختار­های تاندونی و لیگامانی در دو نمای طولی و عرضی انجام گرفت.  در اندام حرکتی قدامی و خلفی کم­ترین ضخامت مربوط به لیگامان فرعی تاندون خم کننده عمقی بود، در حالی که بیش­ترین ضخامت در اندام حرکتی قدامی مربوط به تاندون خم کننده عمقی بند انگشت و در اندام حرکتی خلفی مربوط به لیگامان معلقه بود، اختلاف معنی داری بین نتایج حاصل از مقادیر به دست آمده از اندازه­ های ضخامت تاندون­ها و لیگامان­ها در اندام‌های حرکتی قدامی و خلفی چپ و راست اسب­های دره‌شوری مشاهده نشد.  هدف از مطالعه حاضر اندازه ­گیری و مقایسه ضخامت تاندون‌ها و لیگامان‌های نواحی کف دستی و کف پایی اسب‌های سالم نژاد دره شوری در نماهای طولی و عرضی و ارائه مقادیر نرمال است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Agut, A., Martínez, M.L., Sánchez-Valverde, M.A., Soler, M., & Rodríguez, M.J. (2009). Ultrasonographic characteristics (cross-sectional area and relative echogenicity) of the digital flexor tendons and ligaments of the metacarpal region in Purebred Spanish horses. Veterinary Journal, 180(3), 377-83.
Celimli, N., Seyrek-Intas, D., & Kaya, M. (2004). Morphometric measurements of flexor tendons and ligaments in Arabian horses by ultrasonographic examination and comparison with other breeds. Equine Veterinary  Education, 16, 81-85.
Chavers, J.C., Allen, A.K., Ahmed, W., Fuglsang-Damgaard, L.H., & Harrison, A.P. (2018). The Equine Hindlimb Proximal Suspensory Ligament: an Assessment of Health and Function by Means of Its Damping Harmonic Oscillator Properties, Measured Using an Acoustic Myography System: a New Modality Study. Journal of Equine Veterinary Science, 71, 21-26.
Cuesta, I., Riber, P., Gata, M., Pinedo, M., Gata, J.A., & Castejon, F. (1995). Ultrasonogeraphic measurement of palmar metacarpal tendon and ligament structures in the horse. Veterinary Radiology & Ultrasound, 36(2), 131-136.
Dyson, S., Murray, R., & Pinilla, M.J. (2017). Proximal suspensory desmopathy in hindlimbs: a correlative clinical, ultrasonographic, gross post mortem and histologicalstudy. Equine Veterinary Journal, 49,65-72.
Ge, X.J., Zhang, L., Xiang, G., Hu, Y.C., & Lun, D.X. (2020). Cross-Sectional Area Measurement Techniques of Soft Tissue: A Literature Review. Orthopaedic Surgery, 12(6), 1547-1566.
Genovese, R.L., Rantanen, N.W., Hauser, M.L., & Simpson, B.S. (1986). Diagnostic ultrasonography of equine limbs. Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, 2, 145.
Gillis, C., Meagher, D.M., Cloninger, A., Locatelli, L., & Willits, N. (1995). Ultrasonographic cross-sectional area and mean echogenicity of the superficial and deep digital flexor tendons in 50 trained Thoroughbred racehorse. American Journal of Veterinary Research, 56, 1265-1269.
Maoudifard, M. (2008). Principles of ultrasonography of tendons and ligaments in the horse (Persian). Iranian Journal of Veterinary Surgery, 2, 72-81.
Marsiglia, M.F., Yamada, A.L.M., Pinheiro, M., Marcondes, G.M., Paretsis, N.F., & Silva, L.C.L.C. (2019). Radiographic and ultrasonographic imaging of a dystrophic mineralization on the oblique sesamoidean ligament in a jumping horse. Twenty months follow-up. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, 56(4): e159455.
Mitchell, R.D., DaSilva, D.D., Rosenbaum, C.F., Blikslager, A.T., & Edwards III, R.B.(2020). Ultrasound findings in tendons and ligaments of lame sport horses competing or training in South Florida venues during the winter seasons of 2007 through 2016. Equine Veterinary Education, 33(6), 306-309.
Mohammad, M.B., Gohary, W.S., & El-Glil, A.I.A. (2008). Ultrasonographic Anatomy of the Fetlock in Draught Horses. Iranian Journal of Veterinary Surgery, 3, 9-18.
Muylle, S., Vanderperren, K., Saunders, J., & Paul Simoens, P. (2010). Morphometric data on the accessory ligament of the deep digital flexor tendon in the equine hind limb. The Veterinary Journal, 184, 298–302.
Nazem, M.N., & Sajjadian, S.M. (2015). Anatomic assessment of tendons and ligaments of palmar surface of metacarpus in Anatoly donkey and its comparison with horse. Journal of Veterinary Research, 70,4:419-424.
Oikawa, M. A., & Kasashima, Y. (2002). The Japanese experience with tendinitis in racehorses. Journal of Equine Science, 13, 41–56.
Padaliya, N.R., Ranpariya, J.J., Kumar, D., Javia, C.B., & Barvalia, D.R. (2015). Ultrasonographic assessment of the equine palmar tendons. Veterinary World, 8(2), 208-212.
Rachel, C.M., Brideget, L.R., & Schramme, M.C. (2004). Quantitative evaluation of equine deep digital flexor tendon morphology using magnetic resonance imaing. Veterinary Radiology & Ultrasound, 45, 103-111.
Rantanen, N.W. (1982). The use of diagnostic ultrasound in limb disorders of the horse: a preliminary report. Journal of Equine Veterinary Science, 12, 62.
Reef, A.B. (1998). Musculoskeletal. In: Equine Diagnostic Ultrasound. 1st ed. W.B. Saunders, Philadelphia. p39-186.
Reyes-Bossa B., Medina-Ríos, H., & Cardona-Álvarez, J.A. (2020). Evaluation of morphometric measures of tendons and metacarpal ligaments by ultrasonography in Colombian creole horses. Revista MVZ Cordoba, 25(2), 1-10.
Smith, R.K.W., Jones, R., & Webbon, P.M. (1994). The cross-sectional areas of normal equine digital flexor tendons determined ultrasonographically. Equine veterinary Journal, 26, 460-465.
Spinella, G., Britti, D., Loprete, G., Musella, V., Romagnoli, N., Vilar, J., & Valentini, S. (2016). Relative echogenicity of tendons and ligaments of the palmarmetacarpal region in foals from birth to 4 months of age: a longitudinal study. PLoS ONE, 21, 1-7.
Spinella, G., Loprete, G., Castagnetti, C., Musella, V., Antonelli, C., Vilar, J.M., & Valenti, S. (2015). Evaluation of mean echogenicity of tendons and ligaments of the metacarpal region in neonatal foals: a preliminary study. Research in Veterinary Science, 101:11–14.
Spinella, G., Valentini, S., Pitti, L., Carrillo, J.M., Rubio, M., Sopena, J., Santana, A., & Vilar, J.M. (2018). Ultrasonographic evaluation of cross-sectional area of tarsal ligaments in Standardbred Trotter Horses. Journal of Applied Animal Research, 46(1), 915-919.
Vali, R., & Amiripour, R. (2019). The effects of hoof trimming on radiographic measurements of hoof balance in hind feet of normal Dareh-shori horses. Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 13(2), 23-31.
Van den Belt, A.J.M., Dik, K.J., & Barneveld, A. (1994). Ultrasonographic evaluation and long term followup on flexor tendonitis/desmitis in the metacarpal/metatarsal region in Dutch Warmblood horses and Standardbred racehorses. Veterinary Quarterly, 16, S70-S75.
Vosough, D., Molaei, M.M., Masoudifard, M., Karamouzian, K., & Hosseninejat, F. (2007). Ultrasonography Description of Metatarsal Tendons and Ligaments of the Caspian Miniature Horse. Iranian Journal of Veterinary Surgery, 2 (5), 25-35.
Whitcomb, M.B. (2004). Ultrasonographic evaluation of the metacarpus, metatarsus and pastern. Clinical Techniques in Equine Practice, 3, 238–255.