بررسی تأثیر اسانس انیسون (Pimpinella anisum) بر جدایه‌های استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه تعیین هویت شده به روش PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه بهداشت و بیماری آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22055/ivj.2022.341161.2464

چکیده

    اسانس‌‌ها ترکیبی از روغن‌های فراری هستند که به عنوان یک متابولیت ثانویه در گیاهان ساخته می‌شوند.  اسانس انیسون به دلیل فعالیت ضدمیکروبی خود در برابر چندین باکتری بیماری‌زا شناخته شده است.  پاتوژن‌های باکتریایی آبزیان از جمله عوامل تأثیرگذار بر میزان تولید در مزارع پرورش ماهیان به حساب می‌آیند.  هدف از تحقیق حاضر، تشخیص عوامل بیماری‌زای باکتریایی در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و همچنین بررسی فعالیت ضدباکتریایی اسانس انیسون بر روی این باکتری‌ها بود.  در این مطالعه دو  باکتری بیماری‌زا شامل استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه از کلیه قدامی ماهیان زنده پس از آسان‌کشی جداسازی و خالص‌سازی شد و به وسیله آزمایش PCR تعیین هویت شدند، سپس فعالیت ضد باکتریایی اسانس انیسون علیه این عوامل بیماری‌زا به روش ماکرودایلوشن براث مورد ارزیابی قرار گرفت.  بر اساس یافته‌ها، نتایج PCR نشان‌دهنده میزان شیوع بالای استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه در استخرهای پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان است، تأثیر اسانس انیسون بر روی باکتری‌های مورد آزمایش حاکی از حداقل غلظت بازدارندگی از رشد برای استرپتوکوکوس اینیایی µl/ml19/0 و این مقدار برای لاکتوکوکوس گارویهµl/ml 312 /0 بود.  قطر هاله عدم رشد تحت تأثیر اسانس انیسون برای این باکتری‌های گرم ‌مثبت با قطر هاله عدم رشد تحت تأثیر آنتی‌بیوتیک‌های رایج مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج بیان­گر اختلاف معنی‌دار اسانس انیسون در مقایسه با آنتی‌بیوتیک‌ها بود که نشان‌دهنده پتانسیل قابل توجه اسانس انیسون در مهار رشد باکتری‌های مذکور بوده است و به همراه تشخیص سریع عوامل بیماری‌زا در موفقیت آبزی‌پروری نقش مؤثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abdel-Reheem, M. A., & Oraby, M. M. (2015). Anti-microbial, cytotoxicity, and necrotic ripostes of Pimpinella anisum essential oil. Annals of Agricultural Sciences, 60(2), 335-340.
Austin B., Austin D.A. 2016. Bacterial fish pathogens, disease of farmed and wild fish (6th Ed.). Switzerland: Springer. Bahadori N., Soltani M., Farahmand M., Mohammadan S., Soltani E. 2016. Protein pattern of Yersinia ruckeri isolates in some farmed rainbow trout (onchorhynchus mykiss). Iranian Journal of Veterinary Research 12 (1), 5-12
Bakkali, F. Averbeck, S.Averbeck D, Idaomar M. Biological effects of essential oils: a review. Food Chem Toxicol 2008;46(2):446-75.
Bhandari, A., Bhat, R. A. H., Tandel, R. S., Dash, P., Shah, T. K., Ganie, P. A., & Sarma, D. (2019). Investigation of acute toxicity and behavioural changes on Oncorhynchus mykiss, rainbow trout fry in response to ethanolic extract of Myrica esculenta. Phar. Inno. J, 8, 807-810.
Buhner, SH. Herbal antibiotics: natural alternatives for treating drug-resistant bacteria. 2nd ed. North Adams: Storey Publishing; 2012.
Buller, N. (2014). Bacteria and fungi from fish and other aquatic animals: a practical identification manual, Department of Agriculture and Food Western Australia. (2nd edi.). Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-84593-805-5
Carson, J. Wilson, T. (2009). Yersiniosis in fish. Aust New Zeal Stand Diagnostic Procedure 1-19.
Chahardoli, A. Foroughi,A. Nooriyan-soroor, M. E. (2020). in vitro Effects of essential oil and alcoholic extract of Anise (Pimipinella anisum) on Escherichia coli and Staphylococcus aureus. In Persia
Elshafie, S. S., Elshafie, H. S., El Bayomi, R. M., Camele, I., & Morshdy, A. E. (2022). Evaluation of the antimicrobial activity of four plant essential oils against some food and phytopathogens isolated from processed meat products in Egypt. Foods, 11(8), 1159.
Fathi-Achachlouei, B. Babolanimogadam, N. Zahedi, Y. (2020). Identification of Anise (Pimpinella anisum L.) Essential Oil Compounds and Investigation of its Effect on Some Foodborne Pathogens: Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli O157: H7and Salmonella typhimurium
Hassani, F. Payghan, R. Alishahi,M. Ghorpanpour,M. Ahangarzadeh, M. (2020). Molecular and biochemical investigation of the role of streptococcus iniae in mortality of Lates calcarifer cages culturing in the Persian Gulf. In Persia
Kalemba, D. A. A. K., & Kunicka, A. (2003). Antibacterial and antifungal properties of essential oils. Current medicinal chemistry, 10(10), 813-829
Mata, A. I, Gibello. A, Casamayor. A, Blanco. M. M. Domínguez, L. & Fernández-Garayzábal, J. F. (2004). Multiplex PCR assay for detection of bacterial pathogens associated with warm-water streptococcosis in fish. Appl. Environ. Microbiol., 70(5), 3183-3187.
Sharirfpour, I. Soltani, M. & Mazandarani, M. (2020). Histopathological features of infection by Streptococcus iniae in Persian sturgeon, Acipenser persicus. Iranian Journal of Aquatic Animal Health, 6(2), 39-48.
Soltani, M. & Tarahomi, M. (2008). Study of streptococcosis/lactococcosis in some farmed rainbow trout in Fars province, Iran. The first International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, Tehran, Iran. p.124.
Soltani, M. Ghodratnama, M. Taheri Mirghaed, A. Zargar, A. Rooholahi, Sh. (2013). The effect of Zataria multiflora Boiss and Rosmarinus officinalis essential oil on Streptococcus iniae isolated from Rainbow trout farms. Journal of Veterinary Microbiology. 9(1): 1-11. (in Persian)
Soltani, M., PIRALI, K. E., TAHERI, M. A., Zargar, A., Mohamadian, S., Roohollahi, S., & Zakian, M. (2015). Study on Streptococcosis and Lactococcosis outbreaks in rainbow trout farms in Fars and Lorestan Provinces.
Sun, Y., Hu, Y. H., Liu, C. S., & Sun, L. (2012). Construction and comparative study of monovalent and multivalent DNA vaccines against Streptococcus iniae. Fish & shellfish immunology, 33(6), 1303-1310.
Taheri Mirghaed, A.  Soltani,M.  Mahmoodi, Z.  Hosseini Shekarabi, P. (2016). Study of cultured rainbow trout contamination with Streptococcus iniae and Lactococcus garvieae in some fish markets of Tehran and Karaj (orginal reserch article). In Persia
Ullah, H., & Honermeier, B. (2013). Fruit yield, essential oil concentration and composition of three anise cultivars (Pimpinella anisum L.) in relation to sowing date, sowing rate and locations. Industrial Crops and Products, 42, 489-499.
Vazirzadeh, A., Jalali, S., & Farhadi, A. (2019). Antibacterial activity of Oliveria decumbens against Streptococcus iniae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and its effects on serum and mucosal immunity and antioxidant status. Fish & Shellfish Immunology, 94, 407-416.
Vendrell, D., Balcázar, J. L., Ruiz-Zarzuela, I., De Blas, I., Gironés, O., & Múzquiz, J. L. (2006). Lactococcus garvieae in fish: a review. Comparative immunology, microbiology and infectious diseases, 29(4), 177-198.
Wang, Q. Zhang, C. Xu, L. Chen, J. Wang, X. (2020). Characterization of Streptococcus iniae ghost vaccine and its immunization in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture Research. 2020;00:1–10. https://doi. org/10.1111/are.14990
Zheng, Y. Wu, W. Hu, G. Qiu, L. Meng, S. Song, C. Fan, L. Zhao, Z. Bing, X. & Chen, J. (2018). Gut microbiota analysis of juvenile genetically improved farmed tilapia (Oreochromis niloticus) by dietary supplementation of different resveratrol concentrations. Fish & Shellfish Immunology, 77, 200-207. https://doi.org/10.1016/j.fsi.2018.03.040
Zlotkin, A. Eldar, A. Ghittino, C. & Bercovier, H. (1998). Identification of Lactococcus garvieae by PCR. Journal of clinical microbiology, 36(4), 983-985.