ارتباط بین کتوز تحت بالینی با شاخص‌های انرژی و ریزمغذی‌ها در میش‌های آبستن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد گروه بیماری‌های درونی و کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار گروه بیماری‌های درونی و کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22055/ivj.2022.315860.2414

چکیده

    مسمومیت آبستنی و کمبود مس و روی از اختلالات متابولیکی و تغذیه­ای رایج در انتهای آبستنی میش­ها بوده که عموماً با خساراتی همراه است.  بروز توأم آن­ها در میش­ ها احتمال تأثیرگذاری و مرتبط بودن آن­ها را تقویت می­ نماید.  تعداد 127 رأس میش با آبستنی سنگین انتخاب و ارتباط غلظت سرمی بتا هیدروکسی بوتیرات (BHB) با اسیدهای چرب غیراستریفیه (NEFA)، گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید، مس و روی در آستانه و برش­های متفاوت تعیین شد.  پس از تأیید آبستنی، مقدار 5 میلی­ لیتر خون وداجی تهیه و سرم برای ارزیابی شاخص­ ها به کار رفت.  میانگین غلظت BHB خون میش­های آبستن 0/75 و دامنه 1/39-0/13 میلی­ مول/لیتر بود.  فراوانی و درصد میش­ های با BHB کم­تر از 0/79 تعداد 72 رأس، بین 0/99-0/80 تعداد 48 رأس (37/8 درصد)، 1/9-1 تعداد 6 رأس (4/7 درصد) و 1/39-1/2 میلی­مول/لیتر تعداد 1 رأس (0/8 درصد) بود.  میانگین کلی غلظت NEFA 0/42میلی­مول/لیتر، گلوگز 50، کلسترول 55/9، تری گلیسیرید 29/3 میلی­ گرم/دسی­ لیتر، مس 98/6 و روی 76/9 میکروگرم/دسی ­لیتر بود.  میانگین غلظت NEFA، گلوکز و مس در بین میش های با گروه­ بندی کمتر از 0/79 میلی­ مول/لیتر BHB معنی­ دار بود.  این مقایسه در بین گروه­ های با آستانه 0/8 و 1 میلی­ مول/ لیتر BHB، فقط برای NEFA و کلسترول معنی ­دار بود.  بین BHB/NEFA (r=0.31) و مس/روی (r=0.42) در آستانه 0/8 میلی­ مول/لیتر BHB در میش­ های با کتوز تحت بالینی همبستگی وجود داشت.  در آستانه 1 میلی­ مول/لیتر BHB، بین BHB/گلوکز (r=-0.55)، گلوکز/مس (r=0.38)، کلسترول/تری­ گلیسیرید (r=0.33)، کلسترول/مس (r=0.27)، کلسترول/روی (r=0.26) و مس/روی (r=0.42) روابط مثبت معنی داری وجود داشت.  لذا می­توان گفت که میزان ابتلا به کتوز تحت­ بالینی در میش­ های آبستن در آستانه 0/8 میلی­ مول/لیتر 38 درصد و در آستانه 1 حدود 4/7 درصد است.  غلظت سرمی مس و روی میش ­ها در دامنه طبیعی بوده و کمبودی مشاهده نشد.  BHB با غلظت مس و روی مرتبط نبوده ولی در غلظت نیفا، گلوکز و کلسترول تأثیرگذار بود.  نهایتاً تغییرات BHB در غلظت مس و روی مؤثر نبوده و مستقل از همدیگر می­ باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Al-Rawashdeh, O.F., (1999). Prevalence of ketonemia and associations with herd size, lactation stage, parity, and postparturient diseases in Jordanian dairy cattle. Preventive veterinary medicine, 40(2): 117-125.
Alon, T., Rosov, A., Lifshitz, L., Dvir, H., Gootwine, E. and Moallem, U., (2020). The distinctive short-term response of late-pregnant prolific ewes to propylene glycol or glycerol drenching. Journal of Dairy Science, 103 (11): 10245-57.
Amouoghli Tabrizi, B., Hasanpour, A., Mousavi, G. and Hajialilou, H., (2011). Evaluation of Serum Levels of Copper in Holstein Cows and Their Calves During Colostrum. Nourishing Middle-East Journal of Scientific Research, 7: 712-714.
Araújo, C.A., Minervino, A.H., Sousa, R.S., Oliveira, F.L., Rodrigues, F.A., Mori, C.S. and Ortolan, E.L., (2020). Validation of a handheld β-hydroxybutyrate acid meter to identify hyperketonaemia in ewes. Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology, Published April 10, 2020.
Araújo, P.C., Sousab, R.S., Monteiroc, B.M., Oliveirab, F.L.C., Minervinod, A.H.H., Rodriguesb, F.A.M., Valeb, R.J, Enrico, C.S.M. and Ortolanib, L., |(2018). Potential prophylactic effect of recombinant bovine somatotropin (rbST) in sheep with experimentally induced hyperketonemia. Research in Veterinary Science, 119: 215-220.
Ates, A., Altiner, A., Özpinar, A. and Mostl, E. (2008). Effect of energy restriction on serum cortisol and its fecal metabolite (11, 17-dioxoandrostan) in pregnant ewes. Bull Vet Inst Pulawy, 52, pp:373-376.
Bani Ismail, Z.A., Al-Majali, A.M., Amireh, F. and Al-Rawashdeh, O.F., (2008). Metabolic profiles in goat does in late pregnancy with and without subclinical pregnancy toxemia. Veterinary Clinical Pathology, 37(4): 434-437.
Brauna, J.P., Trumela, C. and Bézilleb, P., (2010). Clinical biochemistry in sheep: A selected review. Small Ruminant Research, 92(1–3):10-18.
Cal-Pereyra, L., Benech, A., González-Montaña, J., Acosta-Dibarrat, J., Da Silva, S. and Martín, A., (2015). Changes in the metabolic profile of pregnant ewes to an acute feed restriction in late gestation. New Zealand Veterinary Journal 63(3):141-146.
Darwish, A.A., (2019). The effect of ovine pregnancy toxemia on acid base balance, oxidative stress, some hormonal assays and matrix metalloproteinases. European Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, 6(5): 393-400. 
Duffield, T.F., (2006). Minimizing subclinical metabolic diseases in dairy cows. WCDS Advances in dairy Technology, 18, pp. 43-55.
Elitok, B., Solak, M., Kabu, M., Elitok, O.M., Söylemez, Z. and Fıstık, T., (2010). Clinical, Haematological, Serum Biochemical and Cytogenetic Study in Cows with Primary Ketosis. Pakistan Veterinary Journal, 30(3): 150-154.
Esen Gurselm, F., Hanifi Durak, M. and Altiner, A., (2010). Serum Ceruloplasmin Levels in Ewes Fed Deficient-Energy During Late Pregnancy. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9: 820-825.
Fiore, E., Lisuzzo, A., Tessari, R., Spissu, N., Moscati, L., Morgante, M., Gianesella, M., Badon, T. and Mazzotta, E., (2021). Milk Fatty Acids Composition Changes According to β-Hydroxybutyrate Concentrations in Ewes during Early Lactation. Animals, 11(5): 1371-9.
Ghanem, M.M., Fares, A., Abdel-Raof, Y.M. and El-Attar, H.E., (2017). Clinico-biochemical, oxidative markers and trace elements changes in cows with ketosis. Benha Veterinary Medical Journal, 33(2): 224-236.
Gonzalez, F.H.D., Hernandez, F., Madrid, J., Martınez-Subiela, S., Tvarijonaviciute, A., Ceron, J.J. and Tecles, F., (2011). Acute phase proteins in experimentally induced pregnancy toxemia in goats. Journal Veterinary Diagnostic Investigation, 23:57–62.
Jesse, P. and Kimura, G., (2002). Metabolic diseases and their effect on immune function and resistance to infectious disease. National Mastitis Council Annual Meeting Proceedings. PP: 61-72, 88-100.
Kalyesubula, M., Rosov, A., Alon, T., Moallem, U. and Dvir, H., (2019). Intravenous infusions of glycerol versus propylene glycol for the regulation of negative energy balance in sheep: a randomized trial. Animals, 9(10):731-9.
Karimi, N., Mohri, M., Seifi, H., Azizzadeh, M. and Heidarpour, M., (2015). Relationships between trace elements, oxidative stress and subclinical ketosis during transition period in dairy cows. Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 7(2):  46-56.
Kishipour, H., Anassori, E. and Jalilzadeh-Amin, Gh, (2018). Evaluation of energy related blood metabolites and its relation to blood copper status of ghezel ewes in late pregnancy. Iranian Veterinary Journal, 14(2): 47-57.
Marutsovaو V.J., )2015(. Changes in blood enzyme activities in ewes with ketosis. International Journal of Advanced Research, 3(6): 462-473.
Marutsova, V.J. and Binev, R.G., (2020). Changes in blood enzyme activities and some liver parameters in goats with subclinical ketosis. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 23(1): 70-79.
Marutsova, V. and Marutsov, P., (2018). Subclinical and clinical ketosis in sheep. Relationships between body condition scores and blood β-hydroxybutyrate and non-esterified fatty acids concentrations. Traditional and Modernity in Veterinary Medicine, Published online: November 26, 2018.
Moallem, U., Rozov, A., Gootwine, E. and Honig, H. (2012). Plasma concentrations of key metabolites and insulin in late-pregnant ewes carrying 1 to 5 fetuses. Journal of Animal Science, 90: 318-324.
Moghaddam, Gh. and Hassanpour, A. (2008). Comparison of blood serum glucose, beta hydroxybutyric acid, blood urea nitrogen and calcium concentrations in pregnant and lambed ewes. Journal Animal Veterinary Advances, 7: 308-311.
Mohammad, M.A., (2009). Mineral status in blood serum of newborn calves in Assiut Governorate. Journal of Veterinary Medical Research, 19: 51-56.
Nafikov, R.A., Ametaj, B.N., Bobe, G., Koehler, K.J., Young, J.W. and Beitz, D.C. (2006). Prevention of fatty liver in transition dairy cows by subcutaneous injections of glucagon. Journal of Dairy Science, 89: 1533-1545.
Nielsen, N.I. and Ingvartsen, K.L., (2004). Propylene glycol for dairy cows: A review of the metabolism of propylene glycol and its effects on physiological parameters, feed intake, milk production and risk of ketosis: A Biological Model. Animal Feed Science and Technology, 115(3–4): 191-213.
Oikawa, Sm and. Oetzel, R., (2006). Decreased Insulin Response in Dairy Cows Following a Four-Day Fast to Induce Hepatic Lipidosis. Journal of Dairy Science, 89(8): 2999-3005.
Oliveira, W.D.S., Dias, T.P.D., Bezerra, L.R., Araújo, M.J., Edvan, R.L. and Oliveira, R.L., (2020). Protein, energetic, enzymatic and mineral profile of Nellore cows during the pregnancy, parturition and postpartum. Acta Science Animal Science, 42 https://doi.org/10.4025/ actascianimsci. v42i1.49022.
Ospina, P.A., Nydam, D.V., Stokol, T. and Overton, T.R. (2010). Evaluation of nonesterified fatty acids and β-hydroxybutyrate in transition dairy cattle in the northeastern United States: Critical thresholds for prediction of clinical diseases. Journal of Dairy Science, 93: 546-554.
Padilla, L., Shibano, K., Inoue, J., Matsui, T. and Yano, H., (2005). Plasma vitamin C concentration is not related to the incidence of ketosis in dairy cows during the early lactation period. The Journal of Veterinariy medical Science, 67(9): 883-886.
Pavlata, L., Podhorsky, A., Pechova, A., Chomat, P. (2005). Differences in the occurrence of selenium, copper and zinc deficiencies in dairy cows, calves, heifers and bulls. Veterinary Medicine Czech, 50: 390-400.
Radostits, O.M., Gay, C., Hinchcliff, K.W. and Constable, P.D., (2010). Veterinary medicine: a textbook of the diseases of cattle, sheep, goats, pigs and horses. London: Saunders publications. pp|: 109, 357, 1613, 1617, 1620-1624.
Ramin, A.G., Asri, S. and Majdani, R., (2005). Correlations among serum glucose, beta-hydroxybutyrate and urea concentrations in non-pregnant ewes. Small Ruminant Research 57 (2-3): 265-269.
Rocha, J.F.X. and Leal, M.L.R., (2017). Metaphylactic effect of injectable zinc on metabolic and oxidative parameters of sheep in the immediate postpartum. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária de Zootechnology, 69 (4): 45-57.
Sadjadian, R., Seifi, H.A., Mohri, M., Naserian, A.A. and Farzaneh, N. (2013). Variations of energy biochemical metabolites in periparturient dairy Saanen goats. Comparative Clinical Pathology, 22: 449-456.
Sadegzadeh-Sadat,,M., Anassori, E., Khalilvandi-Behroozyar, H. and Asri-Rezaei, S., (2021). The effects of Zinc-Methionine on glucose metabolism and insulin resistance during late pregnancy in ewes. Domestic Animal Endocrinology, 77: 106647.
Sakha, M., Anoushepour, A., Nadalian, M.G. and Khaki, Z., (2013). Pelagia Research Library. European Journal of Experimental Biology, 3:57-60.
Sirajwala,, H.B., Dabhi, A.S., Malukar, N.R., Bhalgami, R.B. and Pandya, T.P. (2007). Serum Ceruloplasmin Level as an Extracellular Antioxidant in Acute Myocardial Infarction. Journal, Indian Academy of Clinical Medicine, 8: 135-138.
Stewart, W.C., Murphy, T.W., Page, C.M., Rule, D.C., Taylor, J.B., Austin, K. and Pankey, C., (2020). Effects of increasing dietary zinc sulfate fed to primiparous ewes: I. Effects on serum metabolites, mineral transfer efficiency, and animal performance. Applied Animal Science, 36(6): 839-850.
Zhang, Z., Liu, G., Li, X., Gao, L., Guo, C., Wang, H. and Wang, Z., (2010). Evaluation of the Change of Serum Copper and Zinc Concentrations of Dairy Cows with Subclinical Ketosis. Biological Trace Element Research, 138: 8–12.