بررسی وضعیت آلودگی به بروسلا ملی‌تنسیس و مقایسه روش‌های مولکولی و غیر مولکولی تشخیصی آن در یکی از مراکز پرورش سگ اطراف تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مامایی و بیماری‌های تولیدمثل دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناس گروه میکروبیولوژی و ایمونولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22055/ivj.2023.387783.2563

چکیده

    بروسلوز ناشی از بروسلا ملی­تنسیس یکی از بیماری­های مهم بهداشتی و اقتصادی در ایران است که توجه به آن به عنوان یک بیماری زئونوز بسیار حایز اهمیت می­باشد.  هدف از این مطالعه بررسی وضعیت آلودگی به بروسلا ملیتنسیس در یک مرکز پرورش سگ در اطراف تهران و مقایسه روش­های آزمایشگاهی مختلف برای تشخیص عفونت ناشی از بروسلا ملیتنسیس در سگ­ها و انتخاب بهترین روش­(ها) برای تشخیص سریع عارضه بوده است.  نمونه­های خون کامل (برای انجام آزمون PCR و کشت)، سوآب واژن (برای انجام آزمون PCR) و نمونه سرم (برای انجام آزمون­های سرولوژی رزبنگال، رایت  و 2 مرکاپتواتانول (2ME) از 14 قلاده سگ ماده موجود در یک پرورشگاه سگ اطراف تهران که در آن یک قلاده سگ ماده به علت عفونت با بروسلا ملیتنسیس سقط کرده بود، جمع­آوری شد.  افزون بر آن نمونه منی و خون کامل از تنها قلاده سگ نر آن پرورشگاه برای انجام آزمون PCR گرفته شد.  کشت تمام نمونه­های خون منفی بود.  در آزمون PCR انجام شده بر روی نمونه­های خون و سوآب واژن اخذ شده از سگ­های ماده (14 نمونه) به ترتیب 7 نمونه (50 درصد) و 8 نمونه (1/57 درصد) مثبت مشاهده شد که با استفاده از پرایمرهای طراحی شده گونه به روش مولتی­پلکس، در تمام موارد بروسلا ملیتنسیس تشخیص داده شدند.  بر اساس نتایج آزمون سرولوژی از 14 سرم جداسازی شده از سگ­های ماده برای آزمون غربالگری رزبنگال، هشت نمونه مثبت و در آزمون­های رایت و 2 مرکاپتواتانول تنها یک نمونه مثبت مشاهده شد.  نتایج حاصله نشان داد که حساسیت و ویژگی نتایج نمونه­های PCR در نمونه­های سوآب واژن 100 درصد بوده است و عملکرد عالی (ضریب کاپا=1) بین نتایج آزمون رزبنگال و PCR نمونه­های سوآب واژن در تشخیص بروسلا ملیتنسیس در سگ‌هایی که در مراکز پرورش قرار داشته، وجود دارد.  در سگ­های مشکوک به بیماری بروسلوز توصیه می­شود ابتدا نمونه­گیری از خون حیوان جهت انجام تست رزبنگال انجام شود و در صورت مثبت بودن نتیجه، جهت تأیید تشخیص و نیز مشخص کردن سویه بروسلا، نمونه سوآب واژن جهت انجام تست PCR اخذ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Al-Garadi, M. A., Khairani-Bejo, S., Zunita, Z., Omar, A. R. (2011). Detection of Brucella melitensis in blood samples collected from goats. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(11), 1437-1444. doi: 10.3923/javaa.2011.1437.1444
Al Jindan, R. (2021). Scenario of pathogenesis and socioeconomic burden of human brucellosis in Saudi Arabia. Saudi Journal of Biological Sciences28(1), 272-279. doi: 10.1016/j.sjbs.2020.09.059
Alamian, S., & Dadar, M. (2020). Brucella melitensis infection in dog: a critical issue in the control of brucellosis in ruminant farms. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases73, 101554. doi: 10.1016/j.cimid.2020.101554
Alikhani, M. Y., Hashemi, S. H., Naseri, Z., Farajnia, S., Peeri, D. H. (2013) Diagnosis of human brucellosis by blood culture (BACTEC) and PCR method via whole blood and serum. Jundishapur Journal of Microbiology, 6(3), 248-251. doi: 10.5812/jjm.5073
Amin, A. S., Hamdy, M. E., & Ibrahim, A. K. (2001). Detection of Brucella melitensis in semen using the polymerase chain reaction assay. Veterinary microbiology83(1), 37-44. doi: 10.1016/s0378-1135(01)00401-1
Beehan D. P. (2017) Brucellosis. In S. J, Ettinger, E. C, Feldman, E, Cote (Eds.). Textbook of Veterinary Internal Medicine (8th ed., pp. 2290-2294). Elsevier Saunders. Philadelphia, USA.
Dadar, M., Alamian, S., Behrozikhah, A. M., Yazdani, F., Kalantari, A., Etemadi, A., & Whatmore, A. M. (2019). Molecular identification of Brucella species and biovars associated with animal and human infection in Iran. Veterinary research forum, 10(4), 315-321. doi: 10.30466/VRF.2018.89680.2171
Davidson A. P. (2019) The practice of theriogenology. In R. W, Nelson, C. G, Couto (Eds.). Small animal internal medicine (6th ed., pp. 935-952). Elsevier. Amsterdam.
Dehkordi, F. S., Khamesipour, F., & Momeni, M. (2014). Brucella abortus and Brucella melitensis in Iranian bovine and buffalo semen samples: The first clinical trial on seasonal, Senile and geographical distribution using culture, conventional and real-time polymerase chain reaction assays. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 20(6), 821-828. doi: 10.9775/kvfd.2014.10827
Esmaeili, H., Mahdavi, A. S, Hamedi, M. (2021). Efficacy of Rev-1 Vaccine Against Brucella melitensis Infection in Dog. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 15(4), 387-394. doi: 10.22059/IJVM.2021.309899.1005126
Esmaeili, H. (2014). Brucellosis in Islamic republic of Iran. Journal of medical bacteriology3(3-4), 47-57.
Gall, D., & Nielsen, K. (2004). Serological diagnosis of bovine brucellosis: a review of test performance and cost comparison. Revue scientifique et technique23(3), 989-1002. doi: 10.20506/rst.23.3.1545
Gharekhani, J., & Sazmand, A. (2019). Detection of Brucella antibodies in dogs from rural regions of Hamedan, Iran. Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection6(4), 122-126. doi: 10.34172/ajcmi.2019.22
Ghorbani, A., Rabbani Khorasgani, M., Zarkesh-Esfahani, H., Sharifiyazdi, H., Kashani, A. D., & Emami, H. (2013). Comparison of serology, culture, and PCR for detection of brucellosis in slaughtered camels in Iran. Comparative Clinical Pathology22, 913-917. doi: 10.1007/s00580-012-1499-1
Golshani, M., & Buozari, S. (2017). A review of brucellosis in Iran: epidemiology, risk factors, diagnosis, control, and prevention. Iranian biomedical journal21(6), 349. doi: 10.18869/acadpub.ibj.21.6.349
Gupta, V. K., Verma, D. K., Rout, P. K., Singh, S. V., & Vihan, V. S. (2006). Polymerase chain reaction (PCR) for detection of Brucella melitensis in goat milk. Small Ruminant Research65(1-2), 79-84. doi: 10.1016/j.smallrumres.2005.05.024
Hajia, M. (2018). The Challenges in Diagnosis of Brucellosis Serological Tests and Available Approaches. Iranian Journal of Medical Microbiology12(1), 1-5.
Hollett, R. B. (2006). Canine brucellosis: outbreaks and compliance. Theriogenology66(3), 575-587. doi: 10.1016/j.theriogenology.2006.04.011
Ilhan, Z., Boynukara, B., Solmaz, H., Ekin, I. H., Aksakal, A., & Gulhan, T. (2008). Detection of Brucella melitensis DNA in the milk of sheep after abortion by PCR assay. Archivos de medicina veterinaria40(2), 141-146. doi: 10.4067/S0301-732X2008000200005
Jamil, T., Melzer, F., Khan, I., Iqbal, M., Saqib, M., Hammad Hussain, M., ... & Neubauer, H. (2019). Serological and molecular investigation of Brucella species in dogs in Pakistan. Pathogens8(4), 294. doi: 10.3390/pathogens8040294
Kaushik, P., Singh, D. K., Tiwari, A. K., & Kataria, R. S. (2006). Rapid detection of Brucella species in cattle semen by PCR. Journal of Applied Animal Research30(1), 25-28. doi: 10.1080/09712119.2006.9706818
Keid, L. B., Soares, R. M., Vasconcellos, S. A., Chiebao, D. P., Salgado, V. R., Megid, J., & Richtzenhain, L. J. (2007a). A polymerase chain reaction for detection of Brucella canis in vaginal swabs of naturally infected bitches. Theriogenology68(9), 1260-1270. doi: 10.1016/j.theriogenology.2007.08.021
Keid, L. B., Soares, R. M., Vasconcellos, S. A., Chiebao, D. P., Megid, J., Salgado, V. R., & Richtzenhain, L. J. (2007b). A polymerase chain reaction for the detection of Brucella canis in semen of naturally infected dogs. Theriogenology67(7), 1203-1210. doi: 10.1016/j.theriogenology.2007.01.003
Keid, L. B., Soares, R. M., Vasconcellos, S. A., Megid, J., Salgado, V. R., & Richtzenhain, L. J. (2009). Comparison of agar gel immunodiffusion test, rapid slide agglutination test, microbiological culture and PCR for the diagnosis of canine brucellosis. Research in veterinary science86(1), 22-26. doi: 10.1016/j.rvsc.2008.05.012
Kim, S., Lee, D. S., Suzuki, H., & Watarai, M. (2006). Detection of Brucella canis and Leptospira interrogans in canine semen by multiplex nested PCR. Journal of Veterinary Medical Science68(6), 615-618. doi: 10.1292/jvms.68.615
Lingam, G. S., Kumar, A. V., Singh, S., Kumar, M. S., & Krishnaiah, N. (2020). Sero occurence of brucellosis in dogs of Telangana state. Journal of Pharmaceutical Innovation9, 452-455.
Lopate, C. (2017) Vaginoscopy and vaginal cytology in Dogs. In S. J, Ettinger, E. C, Feldman, E, Cote (Eds.). Textbook of Veterinary Internal Medicine (8th ed., pp. 1263-1269). Elsevier Saunders. Philadelphia, USA.
McKinnon, A. O., Squires, E. L., Vaala, W.E., Varner, D. D. (2011). Equine Reproduction (2nd ed.). Wiley-Blackwell. New Jersey, USA.
Megid, J., Mathias, L. A., & Robles, C. A. (2010). Clinical manifestations of brucellosis in domestic animals and humans. The Open Veterinary Science Journal, 4, 119-126. doi: 10.2174/1874318801004010119
Mol, J. P., Guedes, A. C., Eckstein, C., Quintal, A. P., Souza, T. D., Mathias, L. A., ... & Santos, R. L. (2020). Diagnosis of canine brucellosis: comparison of various serologic tests and PCR. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation32(1), 77-86. doi: 10.1177/1040638719891083
Quinn, P. J., Markey, B. K., Leonard, F. C., Hartigan, P., Fanning, S., & Fitzpatrick, E. (2011). Veterinary microbiology and microbial disease (2nd ed.). Wiley-Blackwell. New Jersey, USA.
Rezaei-Sadaghiani, R., Zowghi, E., Marhemati-Khamene, B., Mahpeikar, H. A. (1996). Brucella melitensis infection in sheep-dogs in Iran. Arch Razi Inst, 46(47), 1-7. doi: 10.22092/ARI.1996.109149
Sadeghi, H., Ashrafi Tamai, I., Vodjgani, M., Gharagozlou, F., Zahraei Salehi, T. (2022). Isolation and Identification of Brucella melitensis Biovar 1 using Bacteriological, Serological, and Molecular Tools from Saanen Goats (Capra aegagrus hircus) in Alborz, Iranian Journal of Veterinary Research, 77(2), 107-115. doi: 10.22059/jvr.2021.318798.3133
Sam, I. C., Karunakaran, R., Kamarulzaman, A., Ponnampalavanar, S., Omar, S. S., Ng, K. P., ... & AbuBakar, S. (2012). A large exposure to Brucella melitensis in a diagnostic laboratory. Journal of Hospital Infection80(4), 321-325. doi: 10.1016/j.jhin.2011.12.004
Santos, R. L., Souza, T. D., Mol, J. P., Eckstein, C., & Paíxão, T. A. (2021). Canine brucellosis: an update. Frontiers in Veterinary Science8, 594291. doi: 10.3389/fvets.2021.594291
Sharma, D., Bhardwaj, B., Chouhan, H., Chandel, B., Joseph, B., & Barolia, S. (2018). Isolation and molecular characterization of Brucella melitensis from abortion storms in sheep with its zoonotic implications. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences7(10), 1348-1356. doi: 10.20546/ijcmas.2018.710.150
Talebkhan-Garoussi, M., Mehrzad, J., Baniassadi, A., Khoshnegah, J. (2018). Seroprevalence of brucellosis in different kinds of feline population in north-east of Iran. Comp Clin Pathol, 27, 1155–1160. doi: 10.1007/s00580-018-2714-5
Talebkhan Garroussi, M. Firoozi, S., Nowrozian. I. (1997). The serological survey of Brucella abortus and melitensis in shepherd dogs around Mashhad farms. Journal of Faculty of Veterinary Medicine. University of Tehran. (Abstract in English). 51, 3&4: 63-72
Volkweis, F. S., Cavalcanti, L. C., Blume, H., Júnior, H. L. S., Lazzari, A., & Mulinari, F. (2018). Detection of Brucella canis in blood, urine and seminal fluid of a naturally infected dog by PCR. Brazilian Journal of Veterinary Medicine40(1), e002718-e002718. doi: 10.29374/2527-2179.bjvm002718
Wallach, J. C., Giambartolomei, G. H., Baldi, P. C., & Fossati, C. A. (2004). Human infection with M-strain of Brucella canis. Emerging infectious diseases10(1), 146. doi: 10.3201/eid1001.020622
Wanke, M. M. (2004). Canine brucellosis. Animal reproduction science82, 195-207. doi: 10.1016/j.anireprosci.2004.05.005
Zhu, X., Zhao, Z., Ma, S., Guo, Z., Wang, M., Li, Z., & Liu, Z. (2020). Brucella melitensis, a latent “travel bacterium,” continual spread and expansion from Northern to Southern China and its relationship to worldwide lineages. Emerging Microbes & Infections9(1), 1618-1627. doi: 10.1080/22221751.2020.1788995