بررسی انگل‌های شایع ماهی کفال پوزه‌باریک (Chelon saliens) در جنوب غربی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﺑﺰﯾﺎن، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﺑﺰی‌ﭘﺮوری آبﻫﺎی داﺧﻠﯽ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ، اﯾﺮان

2 کارشناس گروه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی آﺑﺰﯾﺎن، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﺑﺰی‌ﭘﺮوری آبﻫﺎی داﺧﻠﯽ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ، اﯾﺮان

3 دانش‌آموخته دکترای تخصصی میکروبیولوژی، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آﺑﺰی‌ﭘﺮوری آبﻫﺎی داﺧﻠﯽ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ، اﯾﺮان

4 دانشیار گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ﺗﺮوﯾﺞ و آﻣﻮزش ﮐﺸﺎورزی، تهران، اﯾﺮان

10.22055/ivj.2022.361670.2499

چکیده

    کفال پوزه ­باریک یکی از گونه ­های ارزشمند و اقتصادی است که هر ساله بخش قابل توجهی از صید ماهیان استخوانی را در دریای خزر به خود اختصاص می­دهد.  در این مطالعه شیوع و شدت آلودگی­ های انگلی این ماهی به عنوان یکی از فرضیات و دلایل احتمالی کاهش ذخایر این ماهی مورد بررسی قرار گرفت.  در مجموع 159 کفال پوزه­ باریک از اسفند 1399 تا فروردین 1401 در سواحل جنوب­ غربی دریای خزر نمونه ­برداری شدند.  از پوست، باله ­ها و آبشش ماهیان گسترش مرطوب تهیه و انگل­ های مونوژن با گلیسرین ژلاتین تثبیت شدند.  جهت بررسی انگل­های گوارشی محتویات لوله گوارش پس از رقیق­ سازی با میکروسکوپ بررسی شدند.  شناسایی انگل­ها پس از عکس برداری، ترسیم و اندازه ­گیری اندام­ های مختلف و تطبیق با کلیدهای شناسایی انجام شد.  در مجموع 6 گونه انگل شامل دو گونه مونوژن Ligophorus szidati و Solostamenides mugilis سه گونه ترماتد دیژن به نام­های Saccocoelium obesum، Saccocoelium tensum و Diplostomum spathaceum و یک گونه تک یاخته ­ای Trichodina sp. جداسازی و شناسایی شدند.  بر اساس نتایج انگل S. obesum با شاخص غالبیت 51/29 درصد غالب­ترین انگل در روده این ماهیان بود.  در این بررسی دو گونه مونوژن Solostamenides mugilis و Ligophorus szidati برای اولین بار از کفال پوزه ­باریک دریای خزر گزارش شد.  در مجموع بررسی انگل ­شناسی کفال ماهیان نشان داد که شیوع و شدت آلودگی­ های انگلی در آن­ها بسیار محدود است.  لذا وضعیت کنونی آلودگی­ های انگلی تهدیدی برای سلامتی آنان محسوب نمی­ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Alizadeh-Noudeh, M. & Pazooki, J. (2021). New record of digenean species in two mugilid fish (Chelon auratus and Chelon saliens, Risso, 1810) in southern Caspian Sea, Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 20(6), 1691-1703.
Bykhovskaya-Pavlovskaya, I.E., Gusev, A.V., Dubinina, M.N., Izyumova, N.A. Smirnova, T.S., Sokolovskaya, A.L., Schtein, G.A., Shulman, S.S., & Epshtein, V.M. (1962). Key to parasites of freshwater fishes of the USSR, Academy of Science of the USSR, Zoological Institute, 397 P.
Bush, A. O., Lafferty, K. D., Lotz, J. M., & Shostak, A. W. (1997). Parasitology meets ecology on its own terms. Journal of Parasitology, 83(4), 575-583.
Coad, B. W. (2016). Review of the Freshwater Mullets of Iran (Family Mugilidae). Iranian Journal of Ichthyology, 4(2), 75–130.
Daghigh Roohi, J., Dalimi Asl, A.H., Pourkazemi, M., Ghasemi, M., & Shamsi, Sh. (2019). Morphometric and Molecular identification of Gyrodactylus sprostonae in Guilan Province warm water fishes with an attitude of intensity and prevalence in selected farms. Iranian Veterinary Journal, 15(2), 50-58. DOI: 10.22055/ivj.2018.105207.1980
Daghigh Roohi, J., Dalimi, A., Pourkazemi, M., Ghasemi, M., & Shamsi, S. (2020). Morphometric, Molecular and Phylogenic Analysis of Dactylogyrus Parasites in Cultivated Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix) and Big Head Carp (Hypophthalmichthys nobilis) in Guilan Province Using 28SrDNA Gene. Journal of Veterinary Research, 75(3), 310-319.
Dmitrieva E., & Gerasev P. (1996). Monogeneans of the genus Ligophorus (Ancyrocephalidae) – parasites of the Black Sea mullets (Mugilidae). Parazitologiia 30(5), 440–449.
Fazli , H., Sayyad Borani, M., Daryanabard, Gh., Bandani, Gh., Poorgholami Moghaddam, A., Nasrollah Zadeh Saravy, H., & et al.  (2021). Assessment of stocks and investigation of harvesting status of bony fish in Iranian coasts of Caspian Sea 2018-2020. Iranian Fisheries Science Research Institute, Final report of research project. Registration No 60014, 88p.
Jalali, B (1998). Parasites and parasitic diseases of freshwater fishes of Iran. 1st Edn., Aquaculture Deputy, Fisheries Company of Iran. 564 p.
Mirnategh, S.B., Shabanipour, N. & Sattari, M. (2017). Occurrence and intensity of parasites in Chelon aurata (Risso, 1810) and Neogobius caspius (Eichwald, 1831) (Teleostei: Perciformes) from southern Caspian Sea. International Journal of Aquatic Biology, 5(5), 310-320.
Nelson, J.S.; Grande, T.C. & Wilson, M.V.H. (2016).  Fishes of the World. Fifth Edition. John Wiley & Sons, Hoboken. 707p.
Ozer, A. & Acar, G. (2022). Influence of the seasonal and host related factors on the metazoan parasites of Chelon saliens (Mugilidae) in the Turkish coast of the Black Sea. Annals of Parasitology 68(2), 353–365.
Ozer, A. and Kirca, D.Y. (2013). Parasite fauna of Golden Grey Mullet Liza aurata (Risso, 1810) collected from Lower Kızılırmak Delta in Samsun, Turkey. HELMINTHOLOGIA, 50(4), 269 – 280.
Ozer, A. & Kirca, D.Y. (2015). Parasite fauna of the grey mullet Mugil cephalus L. 1758, and its relationship with some ecological factors in Lower Kızılırmak Delta located by the Black Sea, Turkey. Journal of Natural History, 49(15-16), 933-956.
Radujkovic, B. M. & Euzet, L. (1990). Parasites des poissons marins du Montenegro:Monogenes. Acta Adriatica, 30(1-2), 51-135.
Ragias, V., Athanassopoulou, F. & Sinis, A. (2005). Parasites of Mugilidae spp. reared under semi-intensive and intensive conditions in Greece. Bulletin of European association fish pathologists, 25(3), 107-115.
Sarabeev, V., Rubtsova, N., Yang, T. & Balbuena, J. A. (2013). Taxonomic revision of the atlantic and Pacific species of Ligophorus (Monogenea: Dactylogyridae) from mullets (Teleostei: Mugilidae) with the proposal of a new genus and description of four new species. National Academy of Sciences of Ukraine Schmalhausen Institute of Zoology. 113 pp.
Planning and budget office, (2018). Statistical yearbook of Iranian Fisheries Organization 2012-2017. Iranian Fisheries Organization, 64 p.
Planning and budget office, (2021). Statistical yearbook of Iranian Fisheries Organization 2017-2021. Iranian Fisheries Organization, 64 p.
Stoskopf, M.K. (1993). Fish Medicine, W.B. Saunders, Philadelphia, pp: 52-63.
Taghavi, M., Mokhayer, B., Saeedi, A.A. & Mosavi, H. )2013(. Parasitic infection in Hemiculter lucisculus, Liza auratus and Gasterosteus aculeatus of the Zardi River (Mazandaran). Iranian Scientific Fisheries Journal, 21(4), 151-156.