بررسی تأثیر داروی ترانگزامیک اسید بر التیام زخم باز در پوست موش صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.22055/ivj.2023.352267.2480

چکیده

    استفاده از داروهای آنتی ­فیبرینولیتیک از روش­ های مرسوم در پیش­گیری و درمان خون­ریزی­ های شدید در مراقبت­ های اولیه و ثانویه می ­باشد.  ترانگزامیک اسید از جمله این داروهاست که علاوه بر خاصیت آنتی­ فیبرینولیتیک، تأثیرات شگرفی بر روی مقاومت کششی پوست می­ گذارد.  در سال­ های اخیر استفاده از این دارو در مدیریت خون­ریزی، خصوصاً در کنترل آسیب­ های شدید شدت گرفته است.  در پژوهش پیش رو روند التیام زخم باز تحت تیمار ترانگزامیک اسید از دیدگاه هیستوپاتولوژی مورد بررسی قرار گرفته است.  تعداد 40 موش صحرایی سالم نر با وزن متوسط 200-250 گرم انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه اصلی 20 تایی تقسیم شدند.  گروه 1- گروه درمان (ایجاد زخم باز و استفاده از ترانگزامیک اسید) و گروه 2- گروه کنترل (ایجاد زخم باز و محمل دارویی بدون ترانگزامیک اسید) که هرکدام از گروه‌های اصلی به 4 گروه فرعی (گروه‌های زمانی روزهای 3 و 7 و 14 و 21) تقسیم شدند.  جهت بررسی هیستوپاتولوژیک روند التیام، زخم موش‌های گروه‌های فرعی در هر دو گروه اصلی به صورت تمام ضخامت و به قطر 15 میلی‌متر (10 میلی‌متر زخم، به علاوه 5 میلی‌متر حاشیه بافت سالم) برداشت و جهت مطالعات بافت‌شناسی هیستوپاتولوژی بررسی شد.  جهت مشاهده روند التیام، پس از مقطع­گیری هیستوپاتولوژیک، با 2 روش رنگ‌آمیزی کیفی هماتوکسیلین ائوزین و تری­کروم ماسون گروه‌ها مطالعه و اطلاعات به دست‌آمده تبدیل به اطلاعات کمی شده و مورد تجزیه‌و تحلیل آماری قرار گرفتند.  تعیین روند التیام بر اساس 8 پارامتر هیستوپاتولوژیک شامل:  نقیصه بافت پوششی، جوانه گوشتی، رگ­زایی، رشته­ های کلاژنی، تعداد سلول‌های فیبروبلاست، پاسخ واکنش التهابی، طول نکروز و ضخامت اپیتلیوم تازه تشکیل‌شده در محل التیام اندازه‌گیری شد.  نتایج ثابت کرد استفاده از داروی ترانگزامیک اسید می­ تواند نقیصه بافت پوششی، طول نکروز، قطر رشته ­های کلاژنی و ضخامت اپیتلیوم تازه تشکیل‌ شده را به‌ طور معنی­ داری بهبود بخشد.  با این حال، داروی ترانگزامیک اسید تأثیری در روند رگ­زایی، تشکیل جوانه گوشتی، تعداد سلول­ های فیبروبلاست و میزان سلول ­های التهابی به جا نگذاشت.  یافته‌ها نشان می­ دهد که داروی ترانگزامیک اسید در روند التیام زخم باز در پوست موش صحرایی تأثیر معنی ­داری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ahmad, W., Aquil, Z., & Alam, S. (2020). Historical background of wound care. Hamdan Medical Journal, 13(4), 189-195. doi:10.4103/hmj.hmj_37_20
Akita, S., Akino, K., & Hirano, A. (2013). Basic fibroblast growth factor in scarless wound healing. Advances in wound care, 2(2), 44-49.
Björlin, G., & Nilsson, I. M. (1988). The effect of antifibrinolytic agents on wound healing. International journal of oral and maxillofacial surgery, 17(4), 275-276.
Bouillon-Minois, J.-B., Croizier, C., Baker, J. S., Pereira, B., Moustafa, F., Outrey, J., . . . Dutheil, F. (2021). Tranexamic acid in non-traumatic intracranial bleeding: a systematic review and meta-analysis. Scientific Reports, 11(1), 1-10.
Cancan, G., Teksoz, S., Aytac, E., Arikan, A. E., Erman, H., Uzun, H., . . . Ozcan, M. (2014). Effects of Ankaferd on anastomotic healing of colon. Journal of investigative surgery, 27(1), 1-6.
Charoenwattanayothin, A., Saiwichai, T., & Chaichalotornkul, S. (2022). Adjunctive treatment for acne vulgaris by tranexamic acid. Journal of Cosmetic Dermatology, 21(10), 4515-4522.
Cohen, I. (1994). Wound care and wound healing. Principles of surgery.
Darby, I. A., & Hewitson, T. D. (2016). Hypoxia in tissue repair and fibrosis. Cell and tissue research, 365, 553-562.
De Oliveira Mussel, R., De Sa Silva, E., Costa, A. M. A., & Mandarim‐De‐Lacerda, C. (2003). Mast cells in tissue response to dentistry materials: an adhesive resin, a calcium hydroxide and a glass ionomer cement. Journal of cellular and molecular medicine, 7(2),171-178.
Demidova-Rice, T. N., Durham, J. T., & Herman, I. M. (2012). Wound healing angiogenesis: innovations and challenges in acute and chronic wound healing. Advances in wound care, 1(1), 17-22.
Dhillon, M. S., Bali, K., & Prabhakar, S. (2011). Tranexamic acid for control of blood loss in bilateral total knee replacement in a single stage. Indian journal of orthopaedics, 45(2), 148-152.
Enoch, S., & Leaper, D. J. (2008). Basic science of wound healing. Surgery (Oxford), 26(2), 31-37.
Fischer, A. H., Jacobson, K. A., Rose, J., & Zeller, R. (2008). Hematoxylin and eosin staining of tissue and cell sections. Cold spring harbor protocols, 2008(5), pdb. prot4986.
Gandhi, R., Evans, H. M., Mahomed, S. R., & Mahomed, N. N. (2013). Tranexamic acid and the reduction of blood loss in total knee and hip arthroplasty: a meta-analysis. BMC research notes, 6(1), 1-14.
George Broughton, I., Janis, J. E., & Attinger, C. E. (2006). Wound healing: an overview. Plastic and reconstructive surgery, 117(7S), 1e-S-32e-S.
Gonzalez, A. C. d. O., Costa, T. F., Andrade, Z. d. A., & Medrado, A. R. A. P. (2016). Wound healing-A literature review. Anais brasileiros de dermatologia, 91, 614-620.
Guo, S. a., & DiPietro, L. A. (2010). Factors affecting wound healing. Journal of dental research, 89(3), 219-229.
Hedelin, H., Teger-Nilsson, A.-C., Peterson, H.-I., & Pettersson, S. (1984). Effects of tranexamic acid and local fibrin deposition on fibrinolysis and granulation tissue formation in preformed cavities. Thrombosis Research, 33(1), 31-38.
Humayun, R., Syed, A. R., Shahzad, H., Sidra, M., & Farnaz, M. (2014). An overview of ethnopharmacological properties of Boerhaavia diffusa. African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 8(2), 49-58.
Hunt, T. K., Hopf, H., & Hussain, Z. (2000). Physiology of wound healing. Advances in skin & wound care, 13, 6.
Jacob, B., Kloss, N., Böhle, S., Kirschberg, J., Zippelius, T., Heinecke, M., . . . Röhner, E. (2020). Tranexamic acid is toxic on human chondrocytes, in vitro. Journal of Orthopaedics, 20, 1-5.
Ker, K., Edwards, P., Perel, P., Shakur, H., & Roberts, I. (2012). Effect of tranexamic acid on surgical bleeding: systematic review and cumulative meta-analysis. Bmj, 344.
Kunnath-Velayudhan, S., Larsen, B. T., Coley, S. M., De Michele, S., Santoriello, D., Colby, T. V., . . . Saqi, A. (2021). Masson trichrome and sulfated alcian blue stains distinguish light chain deposition disease from amyloidosis in the lung. The American Journal of Surgical Pathology, 45(3), 405-413.
Lei, Y.-T., Xie, J.-W., Huang, Q., Huang, W., & Pei, F.-X. (2020). The antifibrinolytic and anti-inflammatory effects of a high initial-dose tranexamic acid in total knee arthroplasty: a randomized controlled trial. International Orthopaedics, 44(3), 477-486.
Lingen, M. W. (2001). Role of leukocytes and endothelial cells in the development of angiogenesis in inflammation and wound healing. Archives of pathology & laboratory medicine, 125(1), 67-71.
Mahmoudi, Z., & Farahpour, M. R. (2022). Accelerated wound healing and its promoting effects of topical codeine on the healing of full-thickness cutaneous wound, evidences for modulating cytokines involved in pain, inflammation and collagen biosynthesis. Eur J Trauma Emerg Surg, 48(6), 4735-4744. doi:10.1007/s00068-022-01999-8
Murao, S., Nakata, H., Roberts, I., & Yamakawa, K. (2021). Effect of tranexamic acid on thrombotic events and seizures in bleeding patients: a systematic review and meta-analysis. Critical Care, 25(1), 1-11.
Na, J., Choi, S., Yang, S., Choi, H., Kang, H., & Park, K. C. (2013). Effect of tranexamic acid on melasma: a clinical trial with histological evaluation. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 27(8), 1035-1039.
Netam, A. K., Prasad, J., & Satapathy, T. (2019). A review on ethnopharmacological approaches to wound healing and curative progression. Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics, 11(1), 37-45.
Ng, W. C. K., Jerath, A., & Wasowicz, M. (2015). Tranexamic acid: a clinical review. Anaesthesiology intensive therapy, 47(4), 339-350.
Reid R. W. , Zimmerman A.A., Laussen, P. ,   Mayer J. (1997). The efficacy of tranexamic acid versus placebo in decreasing blood loss in pediatricnpatients undergoing repeat cardiac surgery. Anesthesia & Analgesia 84(5): 990-996.
Rodero, M. P., & Khosrotehrani, K. (2010). Skin wound healing modulation by macrophages. International journal of clinical and experimental pathology, 3(7), 643.
Shamloo, A., Sarmadi, M., Aghababaie, Z., & Vossoughi, M. (2018). Accelerated full-thickness wound healing via sustained bFGF delivery based on a PVA/chitosan/gelatin hydrogel incorporating PCL microspheres. International journal of pharmaceutics, 537(1-2), 278-289.
Syrovets, T., Lunov, O., & Simmet, T. (2012). Plasmin as a proinflammatory cell activator. Journal of leukocyte biology, 92(3), 509-519.
Tonnesen, M. G., Feng, X., & Clark, R. A. (2000). Angiogenesis in wound healing. Paper presented at the Journal of investigative dermatology symposium proceedings.
Xu, J. W., Qiang, H., Li, T. L., Wang, Y., Wei, X. X., & Li, F. (2021). Efficacy of topical vs intravenous tranexamic acid in reducing blood loss and promoting wound healing in bone surgery: A systematic review and meta-analysis. World J Clin Cases, 9(17)4210-4220. doi:10.12998/wjcc.v9.i17.4210