ارزیابی روش هماگلوتیناسیون غیرمستقیم (IHA) با آنتی‌ژن‌های لاروی برای تشخیص سرمی آلودگی استروس اویس در بزها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز، ایران

10.22055/ivj.2023.378594.2539

چکیده

    استروس اویس (مگس بینی گوسفند) یکی از انگل­های­­ مشترک انسان و دام (زئونوز) مهم در نشخوارکنندگان کوچک است.  میاز چشمی- حلقی­بینی انسان ناشی از لاروهای استروس اویس در ایران و کشورهای دیگر گزارش شده است.  در این مطالعه، آنتی‌ژن‌های دفعی-ترشحی (ES) و پیکری (S) لارو­های استروس اویس برای تشخیص­سرمی آلودگی آن در بزها به روش IHA ارزیابی گردید.  پس از برچسب­گذاری و خون­گیری از بزها در کشتارگاه، مراحل دوم و سوم لاروی استروس اویس (L2/L3) از شاخ­های بریده شده آن­ها جمع­آوری شد.  برای تهیه آنتی­ژن­های S، لاروها در لوله آزمایش جداگانه با هموژنایزر همگن سپس سانتریفیوژ شده و مایع­رویی جمع­آوری شد.  برای تهیه آنتی­ژن­های پیکری (ESL2/ESL3)، لاروها جداگانه در محیط RPMI آنتی­بیوتیک­دار به مدت 48 ساعت در گرم­خانه نگهداری شدند.  با استفاده از 30 سرم مثبت (از بزهای آلوده)، 30 سرم منفی (از بزغاله) و آنتی­ژن­ها، روش IHA برای تشخیص آلودگی به استروس اویس بزها مورد ارزیابی قرار گرفت.  بر اساس آزمایش­های IHA انجام شده با آنتی­ژن­های ESL2 و SL2، میزان حساسیت و ویژگی به ترتیب 91 درصد، 85 درصد و 82 درصد، 96 درصد بود.  بر اساس نتایج IHA با آنتی­ژن­های Sl3 و ESL3، حساسیت و ویژگی به ترتیب 86 درصد، 100 درصد و 23 درصد، 92 درصد بود.  در مجموع 206 نمونه سرم از بزهای بهبهان (خوزستان) برای تشخیص سرمی آلودگی استروس اویس با IHA و آنتی­ژن­های ESL2 و ESL3 آزمایش شد.  نتایج IHA با آنتی­ژن­های ESL2 و ESL3، شیوع سرمی آلودگی به استروس اویس را در حیوانات به ترتیب 7/59 درصد و 2/43 درصد نشان داد.  نتایج IHA با آنتی­ژن­های ESL2 و ESL3، شیوع سرمی آلودگی به استروس اویس را در حیوانات به ترتیب 7/59 درصد و 2/43 درصد نشان داد.  بر ­اساس نتایج این مطالعه، IHA با آنتی­ژن ESL2 و ESL3 را می­توان به عنوان یک روش تشخیص سریع و ارزان به ویژه در بزها برای درمان، کنترل و به حداقل رساندن خسارات اقتصادی آن­ها و همچنین کاهش میاز در انسان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abo-Shehada, M. N., Batainah, T., Abuharfeil, N., & Torgerson, P. R. (2003). Oestrus ovis larval myiasis among goats in northern Jordan. Preventive Veterinary Medicine59(1-2), 13-19.
Ahaduzzaman, M. (2019). The global and regional prevalence of oestrosis in sheep and goats: a systematic review of articles and meta-analysis. Parasites & vectors12(1), 1-17.
Akhtar, M., & Ishaq, H.M. (2006). Effect of coccidiosis on the humoral response of chickens vaccinated against hydropericardium syndrome. Online Journal of Veterinary Research, 10(1), 1-6.
Alborzi, A. R., Sharifi, H., Ghorbanpoor, M., & Pourmahdi Borujeni, M. (2018). Seroprevalence of Oestrus ovis infection in sheep in Southwest of Iran. Iranian Journal of Ruminants Health Research3(1), 35-46.
Alborzi, A., Jolodar, A., Bagherian pour, E., & Shapouri, M. S. A. (2014). Isolation and identification of excretory-secretory and somatic antigens from the Oestrus ovis larvae by SDS-PAGE and immunoblotting. In Veterinary Research Forum, 5(4), 307 - 311.
Alborzi, A.R, Ghorbanpour Najafabadi, M., & Yoosefvand, Z. (2021). Evaluation of an in-house enzyme linked immuonosorbent assay (ELISA) for detection of anti-Oestrus ovis antibodies in sheep. Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences14(2): 67-76.
Alcaide, M., Reina, D., Frontera, E., & Navarrete, I. (2005). Analysis of larval antigens of Oestrus ovis for the diagnosis of oestrosis by enzyme‐linked immunosorbent assay. Medical and veterinary entomology19(2), 151-157.
Angulo-Valadez, C. E., Cepeda-Palacios, R., Ascencio, F., Jacquiet, P., Dorchies, P., & Ramírez-Orduña, J. M. (2009). Relationships of systemic IgG antibody response and lesions caused by Oestrus ovis larvae (Diptera: Oestridae) in infected goats. REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria10(11), 1-13.
Bahrami, A. M., & Bahrami, A. (2006). Immune response of chicken to an experimental sonicated coccidia oocyst vaccine. Archives of Razi Institute61(1), 48-53.
Bautista-Garfias., C. R., Angulo-Conteras, R. M., & Garay-Garzon, E. (1988). Serologic diagnosis of Oestrus ovis (Diptera: Oestridae) in naturally infested sheep. Medical and Veterinary Entomology2(4), 351-355.
Bello, H. J. S., Lins, J. G. G., da Silva, N. M. M., de Albuquerque, A. C. A., Amarante, M. R. V., Neto, V. A. K., & Amarante, A. F. (2022). Diagnosis of Oestrus ovis infestation in sheep by PCR and enzyme-linked immunosorbent assay. Veterinary Parasitology310, 109789.
Biu, A. A., & Nwosu, C. O. (1999). Incidence of Oestrus ovis infestation in Borno-White Sahel goats in the semi-arid zone of Nigeria. Veterinary research30(1), 109-112.
Bradford, M. M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical biochemistry, 72(1-2), 248-254.
Budiono, N. G., Murtini, S., Satrija, F., Ridwan, Y., & Handharyani, E. (2020). Humoral responses to Schistosoma japonicum soluble egg antigens in domestic animals in Lindu Subdistrict, Central Sulawesi Province, Indonesia. International Journal of One Health6, 99-108.
Cepeda-Palacios, R., Frugère, S., & Dorchies, P. (2000). Expected effects of reducing Oestrus ovis L. mature larval weight on adult populations. Veterinary Parasitology90(3), 239-246.
Cornelissen, J. B. W. J., De Leeuw, W. A., & Van der Heijden, P. J. (1992). Comparison of an indirect haemagglutination assay and an ELISA for diagnosing Fasciola hepatica in experimentally and naturally infected sheep. Veterinary Quarterly14(4), 152-156.
Dehghani, R., Sedaghat, M. M., Esmaeli, N., & Ghasemi, A. (2012). Myiasis among slaughtered animals in Kashan, Iran: descriptive a veterinary entomological problem in the tropics. Iranian Journal of Veterinary Science and Technology4(1), 19-28.
Dhanalakshmi, S., Meenachi, C., & Parija, S. C. (2016). Indirect haemagglutination test in comparison with ELISA for detection of antibodies against invasive amoebiasis. Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR10(8), 5-8.
Gathuma, J. M., & Waiyaki, P. G. (1980). Evaluation of the indirect haemagglutination test (IHA) in diagnosis of Taenia saginata cysticercosis (Cysticercus bovis) infection in cattle. Bulletin of Animal Health and Production in Africa28(3), 173-189.
Goddard, P., Bates, P., & Webster, K. A. (1999). Evaluation of a direct ELISA for the serodiagnosis of Oestrus ovis infections in sheep. Veterinary record144(18), 497-501.
Hay Frank, C., & Westwood Olwyn, M. R. (2002). Practical immunology (4th Edition) Oxford: Blackwell scientific publications. PP, 102-108.
Krupp, I. M. (1974). Haemagglutination test for the detection of antibodies specific for Ascaris and Toxocara antigens in patients with suspected visceral larva migrans. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene23(3), 378-384.
Moţ, D. (2012). The Antigenic structure characterization of Oestrus ovis larvae. Animal Science and Biotechnology, 45(1), 314-318.
Pirouz, M. S., Tirgari, S., & AghaMohammadi, A. (1977). A case of ophthalmomyiasis in man by Oestrus ovis Linncacus in Tehran (Insecta Diptcra, Oestridae). Acta Medica Iranica, 19-26.
Pupić-Bakrač, A., Pupić-Bakrač, J., Škara Kolega, M., & Beck, R. (2020). Human ophthalmomyiasis caused by Oestrus ovis—first report from Croatia and review on cases from Mediterranean countries. Parasitology research119(3), 783-793.
Shoorijeh, S. J., Negahban, S., Tamadon, A., & Behzadi, M. A. (2009 a). Prevalence and intensity of Oestrus ovis in sheep of Shiraz, southern Iran. Tropical Animal Health and Production, 41(7), 1259-1262.
Shoorijeh, J. S., Tamadon, A., Negahban, S. H., & Behzadi, M. (2011b). Prevalence of Oestrus ovis in goats of Shiraz, southern Iran. Veterinarski arhiv81(1), 43-49.
Tabouret, G., Prevot, F., Bergeaud, J. P., Dorchies, P., & Jacquiet, P. (2001). Oestrus ovis (Diptera: Oestridae): sheep humoral immune response to purified excreted/secreted salivary gland 28 kDa antigen complex from second and third instar larvae. Veterinary Parasitology, 101(1), 53-66.
Tavassoli, M., Tajik, H., Malekifard, F., Soleimanzadeh, A., & Mardani, K. (2012). Seasonal infestation of Oestrus ovis larvae in slaughtered sheep in Urmia, Iran. Iranian Veterinary Journal, 7(4): 73-78.
Trevethan, R. (2017). Sensitivity, specificity, and predictive values: foundations, pliabilities, and pitfalls in research and practice. Frontiers in public health5, 307.
Vatankhah, A., Assmar, M., Shokrgozar, M. A., Hoseini, S. T., & Rastaghi, A. E. (2004). Introduction of an indirect haemagglutination test as a rapid diagnostic method in comparison with elisa using antigen b for diagnosis of human hydatid disease. Iranian Journal of Public Health33(4), 16-25.
Zumpt, F. (1965). Myiasis in man and animals in the Old World. A textbook for physicians, veterinarians and zoologists. Myiasis in Man and Animals in the Old World. A Textbook for Physicians, Veterinarians and Zoologists.PP, 267-270.