دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-120 

مقاله پژوهشی

مطالعه ی انگل های کرمی در چند گونه از ماهیان خلیج فارس

صفحه 5-12

حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ مهدی سلطانی؛ پولین شهره؛ ایرج موبدی؛ کاظم عبدی؛ علی طاهری میرقائد؛ سید سعید میرزرگر؛ معصومه قدم؛ سیدحسین حسینی؛ اعظم بنی طالبی؛ محمد باقر آهو؛ هومن رحمتی هولاسو


بررسی وجود جهش های FecB و FecGH در بزهای لری استان لرستان

صفحه 13-19

سارا امیری؛ قدرت الله محمدی؛ عباس جلودار؛ سعد گورانی نژاد؛ زینب شفیعیان


سطح خونی سرب در گاوهای شهر اهواز

صفحه 58-64

علیرضا قدردان مشهدی؛ غلامحسین خواجه؛ زهرا اسدی کرد


اولتراسونوگرافی غده ی تیروئید در سگ های بومی منطقه ی اهواز

صفحه 65-71

علیرضا غدیری؛ بهمن مصلی نژاد؛ رضا آویزه؛ مرضیه رجبعلیپور


بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرافی متعاقب تجویز نانواکسید منیزیم و اکسید منیزیم در سگ

صفحه 72-82

حسین نجف زاده ورزی؛ بهمن مصلی نژاد؛ سیدرضا فاطمی طباطبایی؛ پردیس قنبری بیرگانی