ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال‌ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزاد

2 دانشیار دانشگاه

چکیده

    مقادیر میکرو و ماکرومینرال‌های خون، شیر و غذا و ارتباط بین آن‌ها در 70 رأس گاو هلشتاین شیروار تا 4 شکم زاییده و آبستنی زیر 7 ماه جهت تعیین نشانگرهای برتر مطالعه شد.  مقدار 5 میلی‌لیتر خون وداجی، 10 میلی‌لیتر شیر و 25 گرم یونجه و کنسانتره به طور جداگانه تهیه شد و به آزمایشگاه‌های کلینیکال پاتولوژی و کنترل کیفی ارسال شدند.  میزان منگنز و آهن خون گاوها پایین و مقادیر، مس، مولیبدن و ماکرومینرال‌ها در خون، غذا و شیر طبیعی بودند.  مقادیر میکرو و ماکرومینرال‌ها در نمونه‌های سرم، شیر و غذا در بین گله‌های گاو به جز منگنز شیر، آهن سرم و مس شیر متفاوت بودند.  بین میکرو و ماکرومینرال‌های سرم، شیر و غذا ارتباط معنی‌داری وجود داشت به طوری که مولیبدن، منگنز، آهن و فسفر سرم، منگنز، کلسیم، سدیم شیر و کلسیم و فسفر غذا بیش‌ترین همبستگی را نشان دادند.  ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال‌های خون بیش‌تر از شیر و غذا بود.  روابط بین میکرومینرال‌ها در خون بیش‌تر و شیر و غذا کم‌تر از ماکرومینرال‌ها بودند.  این همبستگی‌ها شامل منیزیم غذا/آهن سرم، منیزیم غذا/فسفر سرم، منگنز غذا/مس شیر، آهن غذا/کلسیم شیر، مس غذا/مس شیر و پتاسیم غذا/منگنز شیر بودند.  منیزیم غذا و مس شیر بیش‌ترین ارتباط را با میکرو و ماکرومینرال‌ها نشان دادند.  مناسب‌ترین رگراسیون بین منگنز و مولیبدن سرم با آهن، مس، کلسیم و فسفر سرم مشاهده شد.  نتیجه این که، کمبود منگنز در سرم گاوها ثانویه است.  منگنز، مولیبدن، کلسیم و فسفر خون در مقایسه با ماکرومینرال‌های شیر و غذا با دارا بودن بیش‌ترین ارتباط از نمادهای مطمئن در تعیین چهره‌ی معدنی گاوها هستند.  منگنز و مولیبدن سرم با تشکیل معادله‌ی رگراسیون با ماکرومینرال‌های خون قابل ردیابی و پیش‌بینی می‌باشند.  در راستای افزایش تولید و پیش‌گیری از بروز کمبودهای معدنی در گاوهای مورد مطالعه، غنی‌سازی کنسانتره از منگنز و آهن ضروری است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات