اثر بذر گیاه ماریتیغال بر برخی خصوصیات تخم مرغ، چربی های زرده ی تخم مرغ، متابولیت های سرم، مینرال های پلاسما و فعالیت آنزیم های کبدی سرم خون در مرغان تخم گذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش پرورش و تولید طیور دانشگاه بیرجند

2 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند

چکیده

    به منظور مطالعه‌ی اثر سطوح مختلف بذر ماریتیغال بر برخی خصوصیات تخم‌مرغ، متابولیت‌های خونی، مواد معدنی پلاسما و فعالیت آنزیم‌های کبدی سرم خون در مرغان تخم‌گذار، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار، 4 تکرار و 4 قطعه مرغ در هر تکرار و روی مرغ‌های تخم‌گذار سویه‌های لاین (W36) از سن 32 تا 42 هفتگی انجام شد.  تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از:   1- جیره‌ی شاهد، 2- جیره‌ی پایه + 1 درصد پودر بذر گیاه ماریتیغال و 3- جیره‌ی پایه + 2 درصد پودر بذر گیاه ماریتیغال.  نتایج نشان داد میانگین وزن تخم‌مرغ در تیمار دریافت کننده 2 درصد بذر ماریتیغال به طور معنی‏داری افزایش یافته است (05/0P<).  درصد سفیده‌ی تخم‌مرغ نیز تحت تأثیر تیمار دریافت کننده 2 درصد ماریتیغال افزایش معنی‏داری پیدا کرد (05/0P<).  استحکام پوسته، درصد زرده و واحد هاو تحت تأثیر معنی‏دار تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت با این وجود واحد هاو در تیمارهای دریافت کننده ماریتیغال بهبود پیدا کرد.  غلظت کلسترول و تری‏گلیسرید خون و زرده‌ی تخم‌مرغ هم‌چنین فاکتورهای خونی آلبومین، گلوبولین، پروتئین، گلوکز، اوره، کراتینین، HDL، LDL، کلسیم، فسفر، منیزیم و آهن تحت تأثیر معنی‌دار تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.  فعالیت آنزیم AST سرم خون در اثر مصرف ماریتیغال به طور معنی‌داری کاهش پیدا کرد (05/0P<).  براساس یافته‌های این مطالعه می‌توان این احتمال را داد که گیاه مارتیغال می‌تواند موجب بهبودی خصوصیات کیفی تخم‌مرغ گردیده و کاهش فعالیت آنزیم‌های کبدی را در مرغان به دنبال داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات