بررسی وجود جهش های FecB و FecGH در بزهای لری استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران

چکیده

    شناسایی ژن‌های مؤثر بر چندقلوزایی اهمیت به سزایی در شناخت ذخایر ژنتیکی و برنامه‌ی اصلاح ژنتیکی دارد.  از جمله مهم‌ترین ژن‌هایی که بر میزان چند قلوزایی مؤثر هستند می‌توان به ژن‌های FecB‏، FecG و FecX اشاره کرد.  هدف از این مطالعه، بررسی وجود جهش‌های FecB و FecGH در بزهای نژاد لری استان لرستان می‌باشد.  بدین منظور از 50 رأس بز لری (با سابقه‌ی چند قلوزایی) خون‌گیری به عمل آمد و DNA آن‌ها با روش اصلاح شده‌ی نمکی استخراج گردید.  جایگاه جهش ژن‌های FecB و FecGH با استفاده از پرایمرهای اختصاصی تکثیر و محصولات پس از تایید به وسیله‌ی ژل آگارز، در مجاورت آنزیم‌های AvaII و DdeI به مدت یک شب تیمار شدند.  بر اساس نتایج به دست آمده جهش‌های FecB و FecGH در بزهای نژاد لری استان لرستان مشاهده نگردید و همه‌ی نمونه‌ها دارای ژنوتیپ وحشی بودند.  بنابراین، عامل چندقلوزایی در بزهای لری استان لرستان نمی‌تواند جهش‌های FecB و FecGH باشد و مطالعات گسترد‌ه‌تری برای ارزیابی ژن‌های مؤثر بر چندقلوزایی و تعیین ژنوتیپ آن‌ها نیاز می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها