دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تیر 1393، صفحه 1-115 

مقاله پژوهشی

بررسی تنوع ژنتیکی اگزون 2 ژن GDF9 در جمعیت دو نژاد بز خوزستان

صفحه 5-11

الهام جاودان؛ جمال فیاضی؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ صالح طباطبایی وکیلی


مطالعه ی پراکنش بیماری نکروز عفونی پانکراس در مزارع قزل آلای ایران به روش RT-PCR

صفحه 29-39

مهدی سلطانی؛ شقایق روح الهی؛ اشکان زرگر؛ کاظم عبدی؛ سمیرا محمدیان؛ امرا... قاجاری


مطالعه اولتراسونوگرافی نگاری در گاو سالم

صفحه 57-64

علیرضا غدیری؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ هادی نداف؛ امید ممبینی


مقایسه شاخص های شریان‌های کلیوی خرگوش نر و ماده با اولتراسونوگرافی داپلر

صفحه 81-87

عبدالواحد معربی؛ رضا آویزه؛ محمد قاسم حنفی؛ مهدی پور مهدی بروجنی؛ لنا مهدیه دولت آبادی


جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل‌های با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت

صفحه 88-97

تکاور محمدیان؛ مسعود قربانپور؛ مجتبی علیشاهی؛ محمدرضا تابنده؛ داریوش غریبی


گزارش موردی

بروز لنفومای ویروسی تیموس همراه با درگیری گره های لنفاوی و طحال در گوساله ی ماده ی 3/5 ماهه از نژاد هلشتاین

صفحه 98-103

تقی تقی پور بازرگانی؛ محمد جواد قراگزلو؛ فرهاد موسی خانی؛ سعید مهدی زاده