ریخت شناسی گلبول های قرمز لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تتراپلویید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری یاسوج و مرکز مرجع آرتیما در منطقه میانی و غربی آسیا (اورمیه).

چکیده

    هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی برخی ناهنجاری‌های گلبولی در ماهیان قزل‌آلای‌رنگین‌کمان دیپلویید و تتراپلویید بود.  به این منظور القای تتراپلوییدی با استفاده از شوک حرارتی 28 درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت 10 دقیقه در 65 ساعت-درجه پس از لقاح روی تخم‌های مولدین ایرانی صورت گرفت.  تخم‌های لقاح یافته از همان دسته از مولدین، بدون اعمال شوک حرارتی، به عنوان گروه شاهد (دیپلویید) مد نظر قرار گرفتند.  صحت القای پلوییدی با استفاده از مقایسه‌ی ابعاد گلبولی و نیز تعداد مناطق سازمان‌دهنده‌ی هستکی NOR تعیین شد.  نتایج نشان داد که تتراپلوییدی منجر به افزایش معنی‌دار تمامی ابعاد گلبولی در قزل‌آلای‌رنگین‌کمان می‌شود (05/0P<).  ناهنجاری ریختی در گلبول‌های قرمز تتراپلویید به طرز چشم‌گیری بیش‌تر از ماهیان دیپلویید بود (05/0P<).  فراوان‌ترین انواع ناهنجاری‌های گلبولی شامل سلول با هسته‌ی در حال تقسیم (segmentation): 2/8%، سلول در حال تقسیم (amitosis): 1/4%، گلبول قرمز نارس یا نابالغ (immature cell): 8/3% و غشای ناقص حدود 1% بود.  افزایش نامتناسب ابعاد گلبولی، به همراه بروز انواع ناهنجاری‌های خونی، می‌تواند منجر به کاهش کارایی زیستی انواع تتراپلویید در مقایسه با ماهیان دیپلویید شود. 

کلیدواژه‌ها