اثر مکمل غذایی جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر برخی از فاکتورهای خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی Mesopotamichthys sharpeyi (Günther, 1874)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شیلات

چکیده

    اثر سطوح مختلف مکمل تغذیه‌ای اسپیرولینا بر برخی فاکتورهای خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی انگشت قد به مدت 8 هفته مورد مطالعه قرار گرفت.  پودر جلبک اسپیرولینا در سطوح 0، 5/2، 5، 5/7 و 10 درصد به جیره‌ی غذایی پایه افزوده شد.  غذادهی ماهیان آزمایشی طی دوره‌ی آزمایش در حد سیری و 2 بار در روز انجام گردید.  پارامترهای خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم در ماهیان بنی که با جیره‌ی غذایی حاوی 10 درصد اسپیرولینا تغذیه شده بودند نسبت به گروه کنترل از میزان بالاتری برخوردار بودند.  پارامترهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون شامل غلظت هموگلوبین، درصد هماتوکریت، غلظت پروتئین تام، آلبومین تام، گلوبولین تام و نسبت آلبومین به گلوبولین تحت تأثیر مکمل تغذیه‌ای اسپیرولینا قرار نگرفتند (05/0P>)، اما میزان فعالیت لیزوزیم در تیمار 10 درصد بیش‌تر از سایر تیمارها بود (05/0P<).  این نتایج نشان داد که مکمل تغذیه‌ای اسپیرولینا در سطح 10 درصد باعث بهبود پارامترهای خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات