جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل‌های با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    باکتری‌های اسید لاکتیک، متدوالترین نوع باکتری‌هایی هستند که به عنوان پروبیوتیک در آبزی‌پروری استفاده می‌شوند.  هدف این تحقیق جداسازی و شناسایی باکتری‌های اسید لاکتیک با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت بود.  به این منظور 50 قطعه ماهی شیربت (با میانگین وزن 97/265±82/800) از منابع آبی استان خوزستان صید و به آزمایشگاه منتقل و فلور باکتریایی روده‌ی آن‌ها بررسی گردید.  باکتری‌های اسید لاکتیک روده‌ی نمونه‌ها توسط روش‌های فنوتیپی (رنگ‌آمیزی گرم، تست‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی) جداسازی و تخلیص گردید.  سپس این باکتری‌ها بر اساس شاخص‌های اولیه پروبیوتیکی شامل:  مقاومت به اسید، نمک‌های صفراوی و خاصیت آنتاگونیستی و عدم بیماری‌زایی برای ماهی امتیازدهی و ارزیابی گردیدند.  از 50 ماهی بومی شیربت بررسی شده تعداد 30 جدایه مشکوک به باکتری‌های اسید لاکتیک که میله‌ای یا کوکسی شکل (20 باکتری میله‌ای و 10 باکتری کوکسی) بودند، جداسازی گردید.  از 30 جدایه‌ی مذکور، تعداد 20 جدایه بر اساس نتایج بیوشیمیایی در جنس لاکتوباسیل قرار نگرفته و تعیین هویت نشدند و در مجموع 10 جدایه (10، 12، 15، 17، 18، 21، 22، 24، 29 و 30) بر اساس ویژگی‌های بیوشیمیایی تعیین هویت بیشتر تا حد گونه قرار گرفته و شاخص‌های اولیه پروبیوتیکی آن‌ها ارزیابی گردید.  بعد از انجام آزمایش‌های تعیین توان پروبیوتیکی، چهار جدایه دارای بیشترین پتانسیل پروبیوتیکی از میان جدایه‌های لاکتوباسیلی بودند که این چهار جدایه به ترتیب شامل:   L. acidophilus، L. delbruecki L.brevisوL. fermentiumبودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات