مطالعه اولتراسونوگرافی نگاری در گاو سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 هیات علمی دانشگاه شهید چمران

3 اداره دامپزشکی هفتکل

چکیده

    هدف از انجام این تحقیق به دست آوردن تکنیک و ارائه‌ی یافته‌های اولتراسونوگرافی نگاری و ارگان‌های مجاور در گاو بومی و دورگ سالم بود.  نگاری در 15 رأس گاو سالم بومی و دو رگ به وسیله اولتراسونوگرافی مورد ارزیابی قرار گرفت.  اولتراسونوگرافی با استفاده از ترانسدیوسرهای محدب و خطی بدون آرام‌بخشی و در حالت ایستاده صورت پذیرفت.  ترانسدیوسر در بخش شکمی سطح شکم و در خلف زایفوئید و از فضاهای بین دنده‌ای 6 و 7 در دو سمت قفسه‌ی سینه قرار داده شد.  ارزیابی اولتراسونوگرافی شامل محدوده‌ی نگاری، حرکات و انقباضات نگاری و اندام‌های مجاور آن بود.  نگاری سالم به صورت یک ساختار نیم دایره با محدوده‌ی صاف که به صورت منظم منقبض می‌شد، با یک دیواره‌ی هیپراکوئیک مشاهده شد.  محل نگاری قبل از شروع انقباضات بلافاصله بعد از دیواره‌ی شکم بود.  محتویات نگاری به دلیل وجود آمیخته‌ای از گاز و مواد خورده شده، قابل مشاهده نبود.  چین بین نگاری و شکمبه، کیسه‌ی قدامی و کیسه‌ی شکمی شکمبه در خلف نگاری دیده می‌شد.  قسمت پایینی طحال و بخش‌هایی از شیردان نیز در اطراف نگاری قابل تشخیص بودند.  حرکات نگاری به‌وسیله الگوی انقباضات دو مرحله‌ای دیده شدند.  چهار تا پنج حرکت دو مرحله‌ای در 4 دقیقه برای نگاری به دست آمد.  میانگین (± انحراف معیار) مرحله اول و دوم انقباضات نگاری به ترتیب 69/2 (30/0±) و 05/4 (55/0±) ثانیه اندازه‌گیری شد.  میانگین (±انحراف معیار) مدت زمان بین دو انقباض دومرحله‌ی متوالی (5/4±) 2/46 ثانیه بود.  براساس یافته‌های این تحقیق، می‌توان از اولتراسونوگرافی برای ارزیابی نگاری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات