ارزیابی امکان حساس کردن مرگانلا مرگانی به شرایط اسیدی به وسیله اتانول و EDTA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    توانایی باکتری‌ها در تحمل pHهای پایین از جمله خصوصیات مهمی است که به زنده‌مانی باکتری در محیط‌های مختلف کمک می‌نماید.  مرگانلا مرگانی که مهم‌ترین باکتری تولید کننده‌ی هیستامین در ماهی و مواد غذایی دریایی می‌باشد، توانایی زیادی در زنده‌مانی در محیط‌های اسیدی دارد.  در مطالعه‌ی حاضر توانایی اتانول و EDTA جهت حساس کردن مرگانلا مرگانی بهpHهای پایین و اسیدهای آلی مورد ارزیابی قرار گرفت.  بدین منظور سلول‌های فاز لگاریتمی و سکون باکتری در محیط‌ TSB با pH برابر با 5 ایجاد شده به وسیله‌ی اسیدهای کلریدریک، استیک، لاکتیک، سیتریک و تارتاریک و در حضور اتانول (5 درصد) و یا EDTA (5/7 میلی‌مولار) به مدت یک ساعت قرار گرفتند.  درصد زنده‌مانی با تقسیم تعداد سلول‌های زنده‌ی باقی‌مانده بر تعداد اولیه‌ی باکتری‌ها به دست آمد.  بر اساس نتایج این تحقیق غلظت 5 درصد اتانول باعث حساس شدن سلول‌های فاز لگاریتمی و سکون رشد مرگانلا مرگانی نسبت به شرایط اسیدی شدند (05/0p<).  نتایج مشابهی در مورد غلظت 5/7 میلی‌مولار EDTA به دست آمد.  استفاده هم‌زمان اتانول و EDTA اثرات قوی‌تری را بر مقاومت اسیدی این باکتری نشان داد (05/0p<) به طوری که در حضور هم‌زمان این دو عامل، کم‌ترین میزان زنده‌مانی سلول‌های فاز لگاریتمی و سکون رشد مرگانلا مرگانی مشاهده گردید.  بنابراین اتانول و EDTA، به تنهایی یا توأم، می‌تواند میزان غیر فعال شدن مرگانلا مرگانی در مواجهه با pH پایین و اسیدهای آلی را افزایش دهد.  هم‌چنین در مطالعه‌ی حاضر به طور کلی سلول‌های فاز لگاریتمی مرگانلا مرگانی حساسیت بیش‌تری را نسبت به شرایط اسیدی در مقایسه با سلول‌های فاز سکون نشان دادند (05/0p<).

کلیدواژه‌ها