مقایسه شاخص های شریان‌های کلیوی خرگوش نر و ماده با اولتراسونوگرافی داپلر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران

2 نویسنده دوم

3 نویسنده سوم

4 نویسنده چهارم

5 نویسنده پنجم

چکیده

    اولتراسونوگرافی داپلر با مشاهده‌ی آناتومی و همودینامیک عروق در تشخیص بیماری‌های کلیوی واجد اهمیت است.  کاهش جریان خون کلیوی به عنوان اولین نشانه‌ی اختلال است که می‌تواند با اولتراسونوگرافی داپلر ارزیابی شود.  هدف این مطالعه‌ی به دست آوردن تصاویر طبیعی داپلر رنگی و محاسبه‌ی شاخص‌های سرعت جریان خون در شریان‌های کلیوی و آئورت شکمی در خرگوش سفید نیوزیلندی بالغ سالم می‌باشد.  به همین خاطر 20 سر خرگوش سالم (10 سر نر و 10 سر ماده) با میانگین سنی 15 ماه (12 تا 21 ماهه) و میانگین وزن 7/1 کیلوگرم (4/1 تا 6/2 کیلوگرم) انتخاب شدند.  در این مطالعه شاخص‌های عروقی آئورت شکمی و شریان‌های کلیوی از قبیل حداکثر سرعت جریان خون در سیستول (PSV)، سرعت جریان خون در دیاستول (EDV)، متوسط سرعت جریان خون (MV)، شاخص مقاومت شریانی (RI)، شاخص ضربان شریانی (PI)، حجم خون (VF) و منحنی طیفی داپلر پالسی در بین دو جنس مقایسه شدند.  میانگین PSV و EDV آئورت شکمی در خرگوش‌های نر و ماده 95/68 و 19/76 cm/sec و در شریان کلیوی در خرگوش نر و ماده به ترتیب 12/42 و 95/30 سانتی‌متر بر ثانیه ثبت گردید.  مقادیر عددی به دست آمده برای PSV، MV و VF آئورت شکمی و EDV و VF کلیوی بین نر و ماده به شکل معنی‌داری متفاوت بود (05/0P<).  از نتایج به دست آمده در این مطالعه می‌توان به عنوان شاخص‌های طبیعی در تشخیص بیماری‌های مرتبط در خرگوش نژاد سفید نیوزیلندی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات