مطالعه ساختار هیستولوژی و میکرومتری بافت لنفوئیدی ضمیمه لولۀ گوارش(GALT) ماهی کپور نقره ای بالغ و نابالغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مقاله

2 هیات علمی

3 دانشجو

چکیده

    بافت لنفوئیدی ضمیمه‌ی لوله‌ی گوارش (GALT) جزء بافت‌های لنفوئیدی اولیّه پستانداران به شمار می‌آید و بخشی از سیستم لنفوئیدی مخاطی محسوب می‌شود و این بافت اولین سد دفاعی بدن در مقابل عوامل پاتوژن بلعیده شده، می‌باشد.  گزارش‌های متعددی مبنی بر وجود اختلافات ساختاری در بافت لنفوئیدی ضمیمه‌ی لوله‌ی گوارش در بین گونه‌های مختلف ماهیان و هم‌چنین نواحی مختلف لوله‌ی گوارش یک ماهی وجود دارد.  در این پژوهش جهت مطالعه بافت لنفوئیدی ضمیمه‌ی لوله‌ی گوارش از ابتدای حباب روده‌ای تا انتهای روده‌ی اصلی (رکتوم)، تعداد 10 عدد ماهی کپور نقره‌ای بالغ (5 عدد) و نابالغ (5 عدد) نمونه هایی به ضخامت حداکثر 5/. سانتیمتر برداشت و پس از طی روش‌های استاندارد تهیه مقاطع بافتی، برش‌هایی به ضخامت 6-5 میکرومتر تهیه و مورد رنگ‌آمیزهای H&E و PAS قرار گرفتند.   نتایج مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که بافت لنفوئیدی در نواحی مختلف روده‌ی اصلی و حباب روده‌ای در سه منطقه و به دو شکل وجود دارد.  منطقه اول، حضور پراکنده‌ی سلول‌های لنفوئیدی در داخل بافت پوششی و منطقه‌ی دوم، حضور سلول‌های لنفوئیدی به شکل ساختارهای ستونی شکل یا به شکل توده‌های سلولی در پارین و منطقه‌ی سوم، حضور سلول‌های لنفوئیدی به شکل پراکنده در زیر مخاط می‌باشد.  سلول‌های لنفوئیدی عمدتاً از سلول‌های لنفوسیت، لنفوبلاست و به تعداد کمتری از سلول‌های پلاسما سل و ماکروفاژ تشکیل شده‌اند.  نتایج هیستومتری نشان داد که بین بخش‌های مختلف روده‌ی اصلی و حباب روده‌ای، پراکنش و تراکم سلول‌های لنفوسیتی داخل پوششی در هر یک از دو نوع ماهیان بالغ و نابالغ اختلاف معنی‌دار وجود دارد (05/0P<).  بیشترین تعداد سلول‌های لنفوسیتی داخل پوششی در هر دو ماهی بالغ و نابالغ، در حباب روده‌ای و بخش خلفی روده‌ی اصلی مشاهده گردید.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات