مقایسه ی برخی از ترکیبات بیوشیمیایی سرم خون و مایع فولیکولی تخمدان در فولیکول‌ها با اندازه‌های متفاوت در گوسفند نژاد عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاهی

چکیده

    فولیکول‌زایی‌ یکی از مراحل فعالیت‌های تولید‌مثلی در دام‌های ماده می‌باشد.  طی مراحل رشد فولیکولی، مایع فولیکولی، که ترکیبات آن شامل فاکتورهای رشد، هورمون‌ها و مواد مغذی مختلف می‌باشد، وضعیت لازم برای رشد و بلوغ اووسیت را فراهم می‌کند.  مطالعه‌ی حاضر به منظور مقایسه‌ی غلظت گلوکز، اوره، کلسترول و تری‌گلیسرید مایع فولیکولی تخمدان در فولیکول‌هایی با اندازه‌ی متفاوت و سرم خون در گوسفند عربی انجام شد.  نمونه‌های خون و تخمدان‌های 30 رأس از گوسفندان کشتار شده مورد بررسی قرار گرفتند.  مایع فولیکولی از سه گروه فولیکولی کوچک (کم‌تر از 2 میلی‌متر)، متوسط (2 تا 4 میلی‌متر) و بزرگ (بیش از 4 میلی‌متر) اخذ گردید.  غلظت گلوکز، اوره، کلسترول و تری‌گلیسرید مایع فولیکولی تخمدان و نیز سرم خون تعیین گردید.  برای مقایسه‌ی غلظت متابولیت‌های سرم خون و مایع فولیکولی از نرم‌افزار SAS استفاده شد.  نتایج نشان داد، غلظت گلوکز و اوره سرم خون به طور معنی‌داری بیش‌تر از 3 گروه فولیکولی بود، اما غلظت گلوکز بین 3 گروه فولیکولی تفاوت معنی‌داری را نشان نداد.  با افزایش اندازه‌ی فولیکول، میزان اوره و تری‌گلیسرید کاهش یافت.  غلظت کلسترول سرم خون به طور معنی‌داری بیش‌تر از فولیکول‌های متوسط و کوچک بود، اما تفاوت معنی‌داری بین فولیکول بزرگ و سرم خون مشاهده نشد.  به طور کلی نتایج نشان داد، اندازه‌ی فولیکول‌های تخمدان با تغییرات سطح گلوکز و کلسترول خون در ارتباط است و با افزایش اندازه‌ی فولیکول میزان اوره و تری‌گلیسرید کاهش می‌یابد.  بر این اساس شناسایی ترکیبات بیوشیمیایی ضروری برای رشد و بلوغ فولیکول، زمینه را برای بهبود کیفیت اووسیت در حال رشد و در نهایت تولید مثل بهینه فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات