بررسی تاثیر یک کندوچه ی جفت‏گیری مقوایی ابداعی بر میزان زنده‏ مانی و باروری و شروع تخم‏ریزی ملکه‏ های زنبورعسل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آموزشی

2 عضو هیئت علمی

چکیده

    این پژوهش با هدف بررسی عملکرد کندوچه‌ی مقوایی ابداعی در مقایسه با دیگر کندوچه‌های قابل استفاده در صنعت زنبورداری انجام پذیرفت.  به منظور مقایسه‌ی شاخص میزان زنده‏مانی در طی جفت‏گیری، زمان شروع تخم‏ریزی و شمارش اسپرماتوزوئیدهای ذخیره شده در کیسه‌ی ذخیره‌ی اسپرم ملکه‏ها مطالعه حاضر صورت پذیرفت.  به مدت دو سال متمادی، در بهار سال‏های 1391 و 1392، آزمایش آشیانه‏ای بر پایه‌ی طرح کاملاً تصادفی در پنج تیمار شامل کندوچه‌ی مقوایی با 1500 زنبور پرستار، کندوچه‌ی طرح مجارستانی در دو سطح 1500 و 2500 و کندوی استاندارد لانگستروت در دو سطح 1500 و 5000 زنبور پرستار با ده تکرار در هر تیمار انجام پذیرفت و داده‏های به دست آمده با نرم‏افزار آماری 9.1 SAS تجزیه شدند.  نتایج نشان داد که تیمارها در میزان زنده‏مانی و موفقیت جفت‏گیری ملکه‏های باکره و هم‌چنین در میزان باروری آن‌ها تأثیری نداشته و اختلاف معنی‏داری مشاهده نگردید (05/0P>).  مزیت واقعی کندوچه‌ی مقوایی ابداعی به دلیل مدیریت بهتر، قابلیت تولید آن راحت‏تر و هزینه‌ی آن کم‌تر می‏باشد.  توصیه می‏گردد از این کندوچه بیش‌تر در مناطق گرم و معتدل استفاده شود، زیرا بخشی از جمعیت را که وظیفه‌ی کنترل و بهینه‌سازی درجه‌ی حرارت فضای درونی کندو را به عهده دارند، می‏توان کاهش داد. 

کلیدواژه‌ها