مقایسه اثر پروبیوتیک پریمالاک، پری‌بیوتیک فرماکتو و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر کاهش کلنیزه شدن باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس در یک مدل آزمایشی از بیماری تورم نکروتیک روده در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

    این آزمایش به منظور مقایسه‌ی اثر پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و آنتی‌بیوتیک محرک رشد و ویرجینیامایسین بر کاهش کلنیزه شدن باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس در ارتباط با بیماری تورم نکروتیک روده در جوجه‌های گوشتی، طراحی گردید.  تعداد 225 قطعه جوجه‌ی گوشتی نر یک روزه، از سویه‌ی کاب 500، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 3 تکرار و 15 قطعه جوجه‌ی گوشتی در هر واحد آزمایشی، مورد مطالعه قرار گرفتند.  تیمارهای آزمایشی شامل:  شاهد منفی، شاهد مثبت، پروبیوتیک با نام تجاری پریمالاک، پری‌بیوتیک با نام تجاری فرماکتو و آنتی‌بیوتیک با نام تجاری ویرجینیامایسین بودند.  جهت ایجاد مدل آزمایشی از بیماری، در سن 14 روزگی به همه‌ی گروه‌ها به جز شاهد منفی، 10 برابر دوز استاندارد واکسن کوکسیدیوز خورانده شد و در سنین 18، 19 و 20 روزگی، با سویه‌ی بیماری‌زای باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ A، چالش یافتند.  بر اساس نتایج به دست آمده، پری‌بیوتیک فرماکتو به صورت معنی‌داری جمعیت باکتری کلستریدیوم پرفرنژنس را در روده‌ی جوجه‌های گوشتی کاهش داد.  در بین تیمارهای آلوده، بیش‌ترین میزان دفع اُاُسیست در تیمار شاهد مثبت و کم‌ترین آن در تیمار پری‌بیوتیک مشاهده شد.  تیمار آنتی‌بیوتیک به صورت معنی‌داری جمعیت باکتری‌های اسید لاکتیک را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات