اولتراسونوگرافی غده ی تیروئید در سگ های بومی منطقه ی اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران

3 دانش آموخته دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    اولتراسونوگرافی یک روش تصویربرداری تشخیصی است که تصاویر با وضوح بالا از غده‌ی تیروئید ارائه می‌کند.  اولتراسونوگرافی نقش برجسته‌ای برای تغییرات مورفولوژی غده‌ی تیروئید در حیوانات کوچک و انسان ایفا می‌نماید.  چون در خصوص اولتراسونوگرافی تیروئید سگ، در ایران گزارشی وجود نداشت، هدف از این تحقیق ارائه‌ی یافته‌های طبیعی اولتراسونوگرافی تیروئید این حیوان در ماه‌های تیر (گرم) مهر (بین سرد و گرم) و بهمن (سرد) بود.  تحقیق حاضر روی 12 قلاده سگ بومی بالغ سالم (با میانگین وزنی 5/18 کیلوگرم) انجام گرفت.  هورمون‌های T3 و T4 قبل از انجام اولتراسونوگرافی در هر سگ به روش رادیوایمونواسی اندازه‌گیری شد.  محل اسکن کردن غده‌ی تیروئید در دو طرف خط فرضی وسط از قسمت خلفی حنجره و در دو طرف نای بود.  میانگین کل (هر دو لوب در سه ماه) طول، عرض، ارتفاع (میلی‌متر) و حجم (میلی‌متر مکعب) به ترتیب 2/24، 1/6، 2/4 و 35/334 بودند.  اندازه‌ی هر لوب اندکی در ماه سرد بزرگ‌تر بود، با این وجود، تفاوت بین اندازه‌ها و حجم بین ماه‌ها معنی‌دار نبود.  یافته‌های این تحقیق نشان داد که میانگین طول، عرض، عمق و حجم لوب‌های راست و چپ غده‌ی تیروئید در سگ‌های بومی منطقه‌ی اهواز در محدوده‌ی طبیعی قرار دارند.  هم‌چنین تغییرات دما، تأثیر معنی‌داری بر ابعاد غده‌ی تیروئید در بین ماه‌های سرد و گرم ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات