شناسایی مولکولی ژن فسفوگلیسرات کیناز از مواد دفعی- ترشحی انگل توکسوکارا کنیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

    انگل توکسوکارا کنیس گسترش جهانی دارد و علت اصلی بیماری مشترکی بین انسان و دام است که توکسوکاریوز نامیده می‌شود.  عفونت در انسان عمدتاً در اطفال متعاقب بلع تصادفی تخم انگل جنین‌دار که در خاک وجود دارد و یا از طریق غذا و دست‌های آلوده اتفاق می‌افتد.  در این پژوهش، آغازگرهای اختصاصی برای ژن کد کننده فسفوگلیسرات کیناز از انگل توکسوکارا کنیس با استفاده از (Expressed sequence tag) EST موجود در بانک ژن (با شماره دسترسی HO348231)، طراحی گردید و سپس با استفاده از تکنیک Semi-Nested RT-PCR آن قطعات ژنی تکثیر گردیدند.  قطعه‌ی ژن کد کننده‌ی فسفوگلیسرات کیناز با موفقیت تکثیر و به منظور شناسایی ملکولی در پلاسمید pMALc2x همسانه‌سازی گردید.  مجموع کل RNA از نمونه‌ها استخراج و سپس به منظور ساخت cDNA، از آن به عنوان رونوشت و از الیگو (dT) به عنوان آغازگر استفاده گردید.  در ادامه پس از بهینه‌سازی شرایط PCR، قطعه ژنی به طول 304 نوکلئوتید تکثیر گردید و به منظور تسهیل در امر همسانه‌سازی محصول RT-PCR و وکتور pMAL، به وسیله‌ی آنزیم‌های محدودالاثر BamHI و HindIII هضم شده و سپس توسط آنزیم لیگاز به یکدیگر متصل شدند.  پلاسمید نوترکیب به دست آمده جهت تکثیر به باکتری E.coli سوش BL21 منتقل و توالی آن بررسی گردید.  توالی 304 نوکلئوتیدی به دست آمده قطعه‌ی پروتئینی حاوی 101 اسید آمینه با وزن ملکولی 497/10 کیلو دالتون و نقطه‌ی ایزو الکتریک 5 را کد می‌کند.  مقایسه‌ی این ژن با ژن‌های مشابه از دیگر نماتودها، دامینی به نام "Phosphoglycerate kinase superfamily" را نشان داد.  هم‌ترازی توالی به دست آمده نشان داد که این ژن با ژن فسفوگلیسرات کیناز از انگل Ascaris suum، 95 درصد مشابهت دارد.  مشابه این ژن با نماتودی دیگر به نامBrugia malayi و هم‌چنین فیلاریایی به نام loa loa 85 درصد همخوانی دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات