دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 71، شهریور 1400، صفحه 1-151 
بررسی فراوانی انواع آریتمی در گوساله های هولشتاین در دوره شیرخوارگی

صفحه 15-25

10.22055/ivj.2019.191039.2171

حمید ایرانپور مبارکه؛ علی رضا قدردان مشهدی؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ مهدی پورمهدی بروجنی