تاثیر سطوح مختلف متیونین جیره در سنین ابتدایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه، نسبت راندمان انرژی و پروتئین و ترکیب عضله سینه بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

    این آزمایش با هدف بررسی تأثیر سطوح متیونین بر عملکرد، خصوصیات لاشه، نسبت راندمان انرژی و پروتئین و ابقای مواد مغذی بدن در بلدرچین ژاپنی انجام گرفت.  از 490  قطعه جوجه­ی بلدرچین در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار و 5 تکرار و 14 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی به مدت 10 روز استفاده گردید.  جیره­های آزمایشی شامل سطح توصیه شده NRC (5/0 درصد)، سه سطح 5/7 ، 15 و 5/22 درصد پایین­تر از NRC (به ترتیب 4625/0، 425/0 و 3875/0 درصد) و 3 سطح 5/7 ، 15 و 5/22 درصد بالاتر از NRC (به ترتیب 5375/0، 575/0 و 6125/0 درصد) متیونین بودند.  در پایان 10 روزگی، جوجه­های هر واحد آزمایشی وزن­کشی شده و یک جوجه از هر واحد آزمایشی کشتار شد تا لاشه مورد ارزیابی قرار گیرد.  نتایج نشان داد که افزایش سطح متیونین به 15 درصد بالاتر از NRC (575/0 درصد) موجب کاهش خطی ضریب تبدیل خوراک گردید و افزایش بیش­تر آن به 5/22 درصد (6125/0 درصد) تغییر چندانی در ضریب تبدیل خوراک ایجاد نکرد.  رگرسیون خطی، بالاترین وزن نسبی لاشه و سینه را برای بلدرچین­های دریافت کننده­ی 575/0 درصد متیونین نشان داد.  افزایش سطح متیونین تا 575/0 درصد راندمان هر دوی انرژی و پروتئین را به طور خطی افزایش داد ولی افزایش بیش­تر آن به 6125/0 درصد تغییری در نسبت راندمان انرژی و راندمان پروتئین ایجاد نکرد.  افزایش سطح متیونین تا 575/0 درصد به طور خطی باعث افزایش پروتئین گردید و بالاترین مقدار پروتئین سینه با سطوح 575/0 و 6125/0 درصد به دست آمد.  نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که مصرف 575/0 درصد متیونین در سنین ابتدایی از طریق بهبود راندمان انرژی و پروتئین موجب ابقای بیش­تر پروتئین، محتوای بالاتر پروتئین لاشه و افزایش وزن لاشه و کاهش ضریب تبدیل خوراک می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abd-Elsamee, M.O., Motawe, H.F.A., Selim, M.M., Omara, I.I. (2014) Effect of different levels of protein, methionine and folic acid on quail performance. Egypt Poult Sci. 34 (IV): 979-991. DOI:10.13140/RG.2.2.25719.27049
Adeyemo, G.O. (2012) Performance of broiler starters fed varying levels of dietary methionine. Int J Agri Sci. 2:143-148.
Ahmed, M.E. and Abbas, T.E. (2011) Effects of dietary levels of methionine on broiler performance and carcass characteristics. Int J Poult Sci. 10:147-151. DOI: 10.3923/ijps.2011.147.151
Akhavan khaleghi, A., golian, A., Hasanabadi, A. and Raji, A. R. (2016) Effect of Protein Levels and Sulfuric Amino Acids on Initial feed on Performance and histology of broiler chicks jejunum. Iran J Anim Sci Res. 4: 437-446. (in persian) DOI:10.22067/ijasr.v7i4.21474
Baniasadi, M. (1995) Quail and Nutrition. J Anim Poult Nutr. 14: 36-39.
Bomgaardt, J. and Baker, D. H. (1973) Effect of age on the lysine and sulfur amino acid requirement of growing chickens. Poult Sci. 52: 592-597. DOI: 10.3382/ps.0520592
Bouyeh, M. (2013) Effects of excess dietary lysine and methionine on performance and economical efficiency of broiler chicks. Ann Biol Res. 4:241-246.
Carew, L. B. and Hill, F. W. (1961) The effect of methionine deficiency on the utilization of energy by the chick. J Nutr. 74: 185-190.  DOI:10.1093/jn/74.2.185
Carew, L. B., McMurtry, J. P. and Alster, F. A. (2003) Effects of methionine deficiencies on plasma levels of thyroid hormones, insulin-like growth factors-I and -II, liver and body weights, and feed intake in growing chickens. Poult Sci. 82: 1932-1938. DOI: 10.1093/ps/82.12.1932.
Danesh Mesgaran, M. (1999) Amino acids in animals feed (translation). Ferdowsi University Press, Mashhad, Iran, First Edition, 153 page. (in persian)
Farkhoy, M., Modirsanei, M., Ghavidel, O., Sadegh, M. and Jafarnejad, S. (2012) Evaluation of protein concentration and limiting amino acids including lysine and met + cys in prestarter diet on performance of broilers. Vet Med Int. 56: 1-7. DOI: 10.1155/2012/394189
Graber, G. and Baker, D.H.  (1971) Sulfur amino acid nutrition of the growing chick: Quantitative aspects concerning the efficacy of dietary methionine, cysteine and cystine. J Anim Sci. 33: 1005-1011.  DOI: 10.2527/jas1971.3351005x
Humphrey, B.D. and Klasing, K.C. (2004) Modulation of nutrient metabolism and homeostasis by the immune system. Worlds Poult Sci J. 60:90-100. DOI: https://doi.org/10.1079/WPS20037
Huyghebaert, G. and Pack, M.  (1996) Effects of dietary protein content addition of nonessential amino acids and dietary methionine to cysteine balance on responses to dietary sulphur-containing amino acids in broilers. Br Poult Sci. 37:623-639. DOI: 10.1080/00071669608417892
Kamran, Z., Sarwar, M., Nisa, M., Nadeem, M. A., Mahmood, S., Babar, M. E. and Ahmed, S. (2008) Effect of low-protein diets having constant energy-to-protein ratio on performance and carcass characteristics of broiler chickens from one to thirty-five days of age. Poult Sci. 87: 468-474. DOI: 10.3382/ps.2007-00180
Katz, R. S. and Baker, D. H. (1975) Methionine toxicity in the chick: nutritional and metabolic implications. J Nutr. 105: 1168-1175. DOI:10.1093/jn/105.9.1168
Kaur, S., Mandal, A. B., Singh, K. B. and Kadam, M. M.  (2008) The response of Japanese quails (heavy body weight line) to dietary energy levels and graded essential amino acid levels on growth performance and immuno-competence. Livest Sci. 117: 255–262. DOI:10.1016/j.livsci.2007.12.019
Kaur, S. and Mandal, A. B. (2015) The performance of Japanese quail (white breasted line) to dietary energy and amino acid levels on growth and immuno-competence. J Nutr Food Sci. 5: 390. DOI: 10.4172/2155-9600.1000390
Khosravi, H., Mehri, M., Bagherzadeh-Kasmani, F. and Asghari-Moghadam, M. (2016) Methionine requirement of growing Japanese quails. Anim Feed Sci Technol. 212: 122–128. DOI:10.1016/j.anifeedsci.2015.12.017
Meirelles, H. T., Albuquerque, R., Borgatti, L. M. O., Souza, L. W. O., Meister, N. C. and Lima, F. R. (2003) Performance of broilers fed with different levels of methionine hydroxy analogue and DL-methionine. Poult Sci. 5: 69-74.  DOI:10.1590/S1516-635X2003000100009
NRC (National Research Council) (1994) Nutrient requirements of poultry. National Academy Press, Washington D.C. 9th revised edition pp: 155.
Parvin, R., Mandal, A. B., Singh, S. M. and Thakur, R. (2010) Effect of dietary level of methionine on growth performance and immune response in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). J Sci Food Agric. 90: 471-481. DOI: 10.1002/jsfa.3841
Poosuwan, K., Bunchasak, C. and Kaewtapee, C. (2010) Long-term feeding effects of dietary protein levels on egg production, immunocompetence and plasma amino acids of laying hens in subtropical condition. J Ani Phys. 94:186–195. DOI: 10.1111/j.1439-0396.2008.00898.x  
Rostamzadeh, E., Asadi Fozi, M., Esmaeilizadah Kashkuieh, A. (2014) The effect of dietary methionine restriction on performance of Japanese quails. J Res Anim Nutr. 1: 39-46. (in persian)
Takahashi, K. and Akiba, y. (1995) Effect of methionine supplementation on lipogenesis and lipolysis in broiler chickens. J Poult Sci. 32:99-106.  DOI:10.2141/jpsa.32.99
Vahidi, M., Mehri, M., Ghazaghi, M. and Bagherzadeh Kasmani, F. (2013) Estimation of digestible methionine requirements in Japanese quail from 8 to 28 days of age. J Res Anim Nutr. 1: 1-6. (in persian)
Vesco, A.P., Gasparino, E., Zancanela, V., Grieser, D.O, Guimarães, S.E.F., Nascimento, C.S., Voltolini, D.M., Constantin, J. and Gasparin, F.S. (2014) Acute heat stress and dietary methionine effects on IGF-I, GHR, and UCP mRNA expression in liver and muscle of quails. Genet Mol Res. 13:7294-7303. DOI: 10.4238/2014.February.13.12
Wallis, I. R. (1999) Dietary supplements of methionine increase breast meat yield and decrease abdominal fat in growing broiler chickens. Aust J Exp Agric. 3: 131–141. DOI:10.1071/EA98130
Wang, Y. Z., Xu, Z. R. and Feng, J. (2004) The effect of betaine and DL-methionine on growth performance and carcass characteristics in meat ducks. Anim Feed Sci Technol. 116: 151-159.  DOI:10.1016/j.anifeedsci.2004.05.003