بررسی فراوانی انواع آریتمی در گوساله های هولشتاین در دوره شیرخوارگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته بیماری های داخلی دامهای بزرگ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    تحقیق حاضر، با هدف تعیین فراوانی انواع آریتمی­های فیزیولوژیک در گوساله­های شیرخوار به ظاهر سالم نژاد هلشتاین به انجام رسیده است.  بدین منظور 35 رأس گوساله مورد ارزیابی قرار گرفتند.  در هر مورد سابقه مادر و گوساله اخذ شده و معاینات بالینی و الکتروکاردیوگرافی در ساعات 2، 6، 12، 24، 48 و 72 و روزهای 7، 14 و 21 پس از تولد و همچنین زمان از شیرگیری روی آن­ها صورت گرفت.  نتایج نشان داد که از مجموع 350 الکتروکاردیوگرام تهیه شده، 79 عدد یا 58/22 درصد فاقد آریتمی بوده و در مابقی آن­ها (271 عدد یا 42/77 درصد) حداقل یک نوع آریتمی (الکتریکال­آلترنانس، پیش­آهنگ سرگردان، آریتمی سینوسی، بلوک سینوسی­-دهلیزی و بلوک دهلیزی­-بطنی نوع 2) به ثبت رسیده است.  فراوانی آریتمی­های فوق به ترتیب 187، 111، 37، 8 و 3 مورد تعیین گردید که به صورت مستقل و یا همزمان با یکدیگر اتفاق افتاده بودند.  همچنین فراوان­ترین زمان وقوع چهار آریتمی­ ابتدایی فوق به ترتیب:  ساعت 2 پس از تولد، ساعت 12 پس از تولد، ساعت 48 پس از تولد و زمان از شیرگیری بوده است.  بلوک دهلیزی-بطنی درجه 2 در هفته­های دوم و سوم پس از تولد گوساله و در زمان از شیرگیری قابل مشاهده بود.  انجام آزمون­های آماری مشخص نمود که تأثیر سن بر حضور این آریتمی­ها در مورد الکتریکال­آلترنانس و پیش­آهنگ سرگردان به اختلافی معنی­دار منجر گشته است.  تأثیر جنس بر فراوانی آریتمی­های فوق معنی­دار تشخیص داده نشد.  به نظر می­رسد که شرایط خاص موجد در دام­های نوزاد که به دلایلی همچون انطباق با محیط خارج رحمی بروز می­کند، عامل حضور تعداد قابل توجهی آریتمی فیزیولوژیک در این گروه سنی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Aiello, SE. (2005). The Merck Veterinary Manual. 9th  ed. Merck & CO, Inc. Rahway, NJ, United states of America, Pp: 1-89.
Constable, P.D.; Hinchcliff, K. W.; Done, S. H. and Gruenberg, W. (2017). Disease of the Cardiovascular System. In: Constable, P. D.; Hinchcliff, K. W.; Done, S. H. and Gruenberg. Veterinary Medicine: a textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 11th ed, Sanders. Elsevier, United State of America, Pp: 657-685.
Dawes, J.C.; Mott, J.C. and Widdicombe, D.G. (1953). Wyatt Changes in the lungs of the newborn lamb. Journal of Physiology, 121:141-162. Cited by: Chalmeh, A.; Saadat, I.; Zarei, M. and Badkoubeh, M. (2015). Electrocardiographic Indices of Clinically Healthy Chios Sheep. Veterinary Science Development, 5 (2).
Kamen, G.; Caldwell, G. (1996). Physiology and Interpretation of the Electrocardiogram. Journal of Clinical Neurophysiology. 13(5): 336-384.
Kasari, T.R. (1994). Physiologic Mechanisms of adaptation in the fetal calf at birth. Veterinary Clinics of North America, Food Animal Practice, 10: 127-136.
Lacoata, AQ and Libo, RN. (1983). Electrocardiographic Pattern of Philippine Swamp Buffalo. Philippine Journal of Veterinary Medicine, 22(2): 76-99.
Lilley, LS. (1997). Pathophysiology of heart disease. Translated by Moosavi, A. Tabriz Medical Sciences University Press, Tabriz, Iran, Pp : 307, 330, 353, and 332.
Maupoli, V. (2007). Ectopic Activity in the Rat Pulmonary vein can arise from Simultaneous Activation of  and ß1-adrenoceptors. British Journal of Pharmacology, 150(7):899-905.
McGurik, S.M. (1991). Treatment of Cardiovascular Disease in Cattle. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 7 (3): 729-746.
Mohapatra, S.; Mohapatra, S.K.; Sarangi, S.; Jyotiranjan, T.; Sahoo, P.R. and Kundu, A.K. (2017). A Comparative Evaluation   of   the Lead II Electrocardiogram in Young and   Adult Crossbred Cows of Odisha. Explore Animal Medical Research, 7 (1): 74-76.
Mokhberdezfouli, M.; Dalirnaghadeh, B. and Mortaz, E. (2000). The role of electrolytes in the development of cardiac arrhythmias in cattle. Journal of Faculty Veterinary Medicine, University of Tehran, 55 (1):63-68. (In Persian).
Plesinger, F.; Jurco, J.; Halamek, J.; Leinveber, P.; Reichlova, T. and Jurak, P. (2015). Multichanel QRS Morphology Clustering Data Preprocessing for Ultra-High-Frequency ECG Analysis. In Proceedings of the 3rd International Congress on Cardiovascular Technologies (CARDIOTECHNIX 2015), Pp: 11-19.
Reef, V.B.; McGurik, S.M. (2015). Disease of the Cardiovascular System. In: Smith, B.P. (Eds) Large Animal Internal Medicine. 5th ed, Mosby Elsevier, st. Louis, Missouri, Pp: 427-460.
Rezakhani, A. and Shahbazi Fashtali, B (1996). Normal Electrocardiogram in Buffalo. Pajohesh-va-Sazandegi, 9 (3): 126-128.
Smetzer, DL. (1976). Equine Sinoatrial and second-degree atrioventricular heart block. Smetzer, DL: Equine Sinoatrial and second-degree atrioventricular heart block. Ph.D. thesis, The Ohio State University, USA, Pp: 79. Cited by: Rezakhani, A.; Godarzi, M. and Tabatabaei Naeini, L. (2005). A Combination of Atrioventricular Block and Sinoatrial Block in a Horse. Acta Vetenaria Scandinavica, 46 (3): 173-175.
Stephenson R.B. (2013). Cunningham’s Textbook of Veterinary Physiology. 5ed ed. Sanders Elsevier, Pp: 427-460.
Swenson, MJ. Reece, WO. (1993). Dukes Physiology of Domestic Animals. 11th.ed, Cornell University Press, United State of America, Pp: 90-200.
Wren, C. (2006).  Cardiac arrhythmias in the fetus and newborn. Seminars Fetal and Neonatal Medicine, 11:182-190.
Yamamoto, k. and Yasuda, K. (1992). Too Arrhythmias in newborn Thoroughbred foals. Equine Veterinary Journal, 23:169-173. Cited by: Chalmeh, A.; Saadat, I.; Zarei, M. and Badkoubeh, M. (2015). Electrocardiographic Indices of Clinically Healthy Chios Sheep. Veterinary Science Development, 5 (2).