مطالعه مقایسه ای تأثیر کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای و کود شیمیایی بر بافت راسی کلیه و برخی پارامترهای خونی کپورماهیان پرورشی گرمابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم جانوری، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 دانشیار گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

3 استادیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    به منظور مطالعه مقایسه­ای تأثیر کمپوست مصرفی قارچ دکمه­ای و کود شیمیایی بر بافت راسی کلیه و برخی پارامترهای خونی کپورماهیان پرورشی گرمابی پس از انتقال ماهیان به شش استخر یک هکتاری به مدت دو ماه کود شمیایی و کمپوست مصرفی قارچ دکمه­ای را دریافت کردند.  در هر یک از گروه­ها نمونه­برداری حدود 20 قطعه از ماهیان سالم و دارای خصوصیات زیست سنجی مشابه از هر استخر انجام پذیرفت.  پس از انجام مراحل معمول آزمایشگاهی شمارش گلبول­های قرمز، شمارش افتراقی گلبول­های سفید به روش استفاده از لام هموسیتومتر، درصد هماتوکریت به روش میکروهماتوکریت و اندازه­گیری هموگلوبین به روش استاندارد سیانومت هموگلوبین انجام شد.  همچنین نمونه­هایی به ضخامت حداکثر 5 میلی­متر از نواحی راسی کلیه برداشت و پس از ثبوت در محلول بوئن، روش معمول تهیه مقاطع بافتی شامل آبگیری با سری افزایشی اتانل، شفاف­سازی با گزیلل و آغشتگی با پارافین انجام گرفت.  در نهایت نمونه­ها در قالب­های پارافینی بلوک­گیری شدند.  سپس برش­هایی به ضخامت μm6 - μm4 با استفاده از میکروتوم نیمه دیجیتالی لایکا تهیه و تحت رنگ‌آمیزی عمومی هماتوکسیلین- ائوزین قرار گرفتند.  در ادامه میکروگراف­های تهیه شده به کمک میکروسکوپ نوری المپیوس مجهز به دوربین داینولیت و سیستم کامپیوتری مجهز به نرم­افزار داینوکپچر به روش هیستومورفولوژی مورد مطالعه قرار گرفتند.  یافته­ها نشان داد که در چهار گونه کپور ماهیان پرورشی تنها در کپور علفخوار شمارش گلبول‌های قرمز دارای اختلاف معنی­دار نبوده است.  همچنین در ماهیان کپور نقره­ای و سرگنده اختلاف در میزان هموگلوبین معنی­دار بوده و تنها در کپور علفخوار اختلاف بین درصد هماتوکریت معنی­دار نبوده است.  نتایج مطالعات میکروسکوپی ناحیه راسی کلیه نشان از افزایش بافت همبند بینابینی در گروه شاهد نسبت به گروه کنترل بوده و در گروه کنترل بیش­تر فضاها توسط سلول­ها اشغال شده بود.  با توجه به یافته­های اخیر می­توان نتیجه گرفت که می­توان از کمپوست مصرفی قارچ دکمه­ای به عنوان جایگزین مناسب کودهای شیمیایی در استخرهای پرورشی کپورماهیان پرورشی گرمابی استفاده نمود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abdel-hameid, N. (1994). Effect of some pollutants on biological aspects of Oreochromis niloticus. M.Sc. Thesis, Faculty of Science. Zagazig University, Benha Branch, 9(1): 182- 198.
Adams,  j. and forstick,  E. (2008). Investigating microbial activities in compost using mushroom (Agaricus bisporus)  cultivation as an experimental system. Bioresource Technology, 99: 1097-1102.
Altinok,  L. and Capkin, E. (2008). Histopathology of   Rainbow Trout b to Sulethal Concentrations  of  Methiocarb or  Endosulfan. Review Aquatic Science, 4:210-223.
Bagherpour, A; Soltani, M. and Seyed  Mortezaie, R. (2013). Effect of organic and chemical fertilizer on fresh water fish produces with emphasis on silver carp (Hypophthalmichthys moltrix) in shoushtar area. Advances in Bioresearch, 4 (4): 151-154.
Banaee,  M; Sureda,  A; Mirvaghefi, A.R. and Ahmadi, K. (2011). Effects of diazinon on biochemical parameters of blood in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Pesticide Biochemistry and Physiology, 99: 1-6.
Banaee, M; Mirvagefei, A; Rafei, G. and Majazi Amiri, B. (2008). Effect of sub-lethal diazinon concentrations on blood plasma biochemistry. International Journal of Environmental Research, 2: 189-198.
Davis, A.K; Maney, D.L. and Maerz, J.C. (2008). The use of leukocyte profiles to measure stress in vertebrates: a review for ecologists. Functional Ecology,  22: 760-772.
Di Giulio,  R. and  Hinton, D. (2008). The toxicology of fishes. Boca Raton, Taylor and Francis Group 8: 1101-1115.
El-Seify, M;  Zaki,  M;  Desouky,  A; Abbas,  H. and  Abdel Hady, O. (2011). Study on clinopathological and Biochemical Changes in Some Freshwater Fish Infected With External Parasites and Subjected to Heavy Metals Pollution in Egypt. Life Science Journal, 8: 401-405.
Feist, G; Van Enennaam, S; Doroshov, C. and Schreck, R. (2004). Early  identification of sex in cultured white sturgeon (Acipenser transmontanus) using plasma steroid  levels. Aquaculture, 232: 581-590.
Gabriel,  U.U; Obomanu, F.G. and  Edori, O.S. (2009). Haematology, plasma enzymes and organ indices of Clarias gariepinus after intramuscular injection with aqueous leaves extracts of Lepidagathis alopecuroides. African Journal of Biochemistry Research, 3(9): 312-316.‏
Haschek, W.M; Rousseaux, C.G. and Walling, M.A. (2010). Kidney and lower urinary tract. Fundamentals of Toxicologic Pathology. Academic Press, Boston, 261-318.
Hedayati, A; Safahieh, A; Savari,  A. and  Ghofleh Marammazi, J. (2010). Assessment of aminotransferase enzymes in Yellowfin sea bream (Acanthopagrus latus) under experimental condition as biomarkers of mercury pollution. World Journal of Fish Marine Science, 2(3):186–192.
Horvath,  L; Tamas,  G. and seagrave,  C. (2002). Carp and pond fish culture. FAO publication.
Kavitha,  C; Malarvizhi, A; Kumaran, S.S. and Rmesh, M. (2010). Toxicological effects of arsenate exposure on hematological, biochemical and liver transaminases activity in an Indian major carp, Catla catla, Food and Chemical Toxicology, 48: 2848-2854.
Mekkawy, I. A; Mahmoud,  U. M; Wassif,  E. T. and Naguib, M. (2011). Effects of cadmium on some haematological and biochemical characteristics of Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) dietary supplemented with tomato paste and vitamin E. Fish physiology and biochemistry, 37(1): 71-84.
Murugesan, A. G; Ramathilaga,  A. and Haniffa,  M. A. (2013). Haematotoxicity of Integrated Textile Mill Effluent to an Air-Breathing Fish Heteropneustes fossilis (Bloch). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology,  90(5): 596-600.
Nelson,  D.L. and Cox, M.M. (2002). Lehninger, Principles of Biochemistry. Worth Publishing, New York 3: 34-45.
Ng, W; The S. and Bureau, D. (2013). On-farm feeding  and feed management in tilapia aquaculture in Malaysia. Fisheries and Aquaculture Technical Paper, 583(5): 407- 413.
Oner,  M; Atli, G. and Calin,  M. (2008). Changes in serum biochemical parameters of freshwater fish Oreochromis niloicus following prolonged metal (Ag, Cd, Cr, Cu, Zn) exposure. Environmental Toxicology and Chemistry, 27(2): 360-366.
Osman,  H.A; Ismaiel-Mona,  M; Abbas-Wafaa, T. and Ibrahim-Taghreed, B. (2009). An Approach to the Interaction Between Trichodiniasis and Pollution with Benzo -a- Pyrene in Catfish (Clarias gariepinus). World Journal of Fish and Marine Sciences 1: 283-289.
Panayotis, D. and Anastasios,  Z. (2014). Fish Processing By-Products as a Potential Source of Gelatin: A Review. Journal of Aquatic Food Product Technology, 25(1): 65-92.
Sadekarpawar,  S. and  Parikh, P. (2013). Gonadoosmatic and hepatosmatic indices of freshwater fish Oreochromis mossambicusin Response to a plant nutrient. World Journal of  Zoology, 8(1): 110-118.
Saha, S. and Kaviraj, A. (2009). Effects of cypermethrin on some biochemical parameters and its amelioration through dietary supplementation of ascorbic acid in freshwater catfish Heteropneustes fossilis. Chemosphere, 74: 1254-1259.
Soma, M. and Susanta, N. (2014). Toxic Impacts of Urea on the Hematological Parameters of Air Breathing Fish Heteropneustes fossilis (Bloch). American-Eurasian Journal of  Agricultural & Environmental. Science, 14 (4): 336-342.
Srivastava,  A.S; Oohara,  I; Suzuki, T; Shenouda, S; Singh, S.N; Chauhan, D.P. and Carrier, E. (2004). Purification and properties of cytosolic alanine aminotransferase from the liver of two freshwater fish, Clarias batrachus and Labeo rohita. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology 137: 197-207.
Thrall, M. A. (2004). Hematology of amphibians. Veterinary hematology and clinical chemistry: text and clinical case presentations. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA.112p.
Van, R; Beyer,  J. and Vermeulen, N. (2003). Fish bioaccumulation and biomarkers in environmental risk assessment: a review. Environmental  Toxicology  Pharmacology, 13(2): 57-149.
Velmurugan,  B ; Selvanayagam,  M; Cengize, E.I. and Unlu E. (2007). The effects of monocrtopho to different tissue of fresh water fish. Bulltine Environmental Contamimation Toxicology, 78 : 450-454.