دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 72، آذر 1400، صفحه 1-130 
تشخیص ملکولی ویروس لارنگوتراکئیت عفونی در جوجه های بومی و گوشتی ایران

صفحه 24-33

10.22055/ivj.2021.291306.2378

سید حسام الدین عمادی چاشمی؛ حمید استاجی؛ ایرج اشرافی تمای؛ سحر غفاری خلیق


متابولیت های انرژی در طول فاز انتقالی و اندومتریت بالینی در گاوشیری

صفحه 108-113

10.22055/ivj.2021.304100.2397

امید قاسمی؛ فرید براتی؛ عبدالناصر محبی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ تقی تکتاز