متابولیت های انرژی در طول فاز انتقالی و اندومتریت بالینی در گاوشیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حرفه ای دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران

2 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران

3 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، ایران

چکیده

    بیماری­های رحم مشکل شایع هستند که بر عملکرد تولید مثل در دامداری­های گاو شیری تأثیر می­گذارد.  عوامل مختلف از جمله اختلالات متابولیک ممکن است بر مکانیسم دفاعی رحم تأثیر بگذارد و در بروز بیماری رحم پس از زایمان نقش داشته باشند.  شاخص­های معمول متابولیک شامل اندازه­گیری مقدار خالص اسیدهای چرب غیر استریفیه (NEFA)، β- هیدروکسی بوتیریک اسید (BHBA) و گلوکز Glc در سرم گاو هستند.  مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی نسبت محصولات حاصل از متابولیسم انرژی در طول دوره گذار و بررسی ارتباط آن­ها با اندومتریت بالینی گاو انجام شده است.  نمونه­های سرمی هفتگی از 100 گاو شیری در طول دوره انتقال (2 هفته قبل از زایمان تا 3 هفته پس از زایمان) جمع­آوری شد.  در معاینه­ی روز 30 پس از زایمان، 16 گاو انتخاب شدند و در قالب طرح آزمایشی با اندازه­گیری مکرر به صورت موردی به دو گروه به عنوان اندومتریت بالینی (CE: n = 8) یا گاوهای سالم (n = 8) تقسیم شدند.  نمونه سرم مربوط به گاوها برای NEFA،  BHBA و Glc مورد سنجش قرار گرفت.  همه­ی واحدهای اندازه­گیری به mM/L تبدیل و نسبت­ها محاسبه شد.  روند تغییرات نسبت­های NEFA به BHBA در گاوهای سالم در طول دوره گذار در حالت ثابت بود، در حالی که در زمان زایمان در گروه CE افزایش یافت.  در حالی که افزایش قابل توجه نسبت NEFA به Glc پس از زایمان در گاوهای سالم شروع شد، افزایش آن قبل از زایمان در CE شروع گردید.  روند تغییرات نسبت متابولیت انرژی در طول انتقال در CE در مقایسه با گاوهای سالم شیری متفاوت است.  استفاده از تغییرات نسبت فاکتورهای متابولیک می­تواند در فرایندهای ارزیابی­های متابولیک پروفایل مورد نظر قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


Bicalho, M. L. S., Marques, E. C., Gilbert, R. O., & Bicalho, R. C. (2017). The association of plasma glucose, BHBA, and NEFA with postpartum uterine diseases, fertility, and milk production of Holstein dairy cows. Theriogenology, 88, 270-282. doi:10.1016/j.theriogenology.2016.09.036
Fissore, R. A., Edmondson, A. J., Pashen, R. L., & Bondurant, R. H. (1986). The use of ultrasonography for the study of the bovine reproductive tract. II. Non-pregnant, pregnant and pathological conditions of the uterus. Anim Reprod Sci, 12(3), 167-177. doi:10.1016/0378-4320(86)90037-0
Giuliodori, M. J., Magnasco, R. P., Becu-Villalobos, D., Lacau-Mengido, I. M., Risco, C. A., & de la Sota, R. L. (2013a). Clinical endometritis in an Argentinean herd of dairy cows: Risk factors and reproductive efficiency. J Dairy Sci, 96(1), 210-218. doi:10.3168/jds.2012-5682
Giuliodori, M. J., Magnasco, R. P., Becu-Villalobos, D., Lacau-Mengido, I. M., Risco, C. A., & De la Sota, R. L. (2013b). Metritis in dairy cows: Risk factors and reproductive performance. J Dairy Sci, 96(6), 3621-3631. doi:10.3168/jds.2012-5922
Hammon, D. S., Evjen, I. M., Dhiman, T. R., Goff, J. P., & Walters, J. L. (2006). Neutrophil function and energy status in Holstein cows with uterine health disorders. Vet Immunol Immunopathol, 113(1-2), 21-29. doi:10.1016/j.vetimm.2006.03.022
Kerestes, M., Faigl, V., Kulcsar, M., Balogh, O., Foldi, J., Febel, H., .&. Huszenicza, G. (2009). Periparturient insulin secretion and whole-body insulin responsiveness in dairy cows showing various forms of ketone pattern with or without puerperal metritis. Domest Anim Endocrinol, 37(4), 250-261. doi:10.1016/j.domaniend.2009.07.003
Konyves, L., Szenci, O., Jurkovich, V., Tegzes, L., Tirian, A., Solymosi, N., &. Brydl, E. (2009). Risk assessment of postpartum uterine disease and consequences of puerperal metritis for subsequent metabolic status, reproduction and milk yield in dairy cows. Acta Vet Hung, 57(1), 155-169. doi:10.1556/AVet.57.2009.1.16
Murray, R., Bender, D., Botham, K., Kennelly, P., Rodwell, V., & Weil, P. (2009). Harper's Illustrated Biochemistry (Harper's Biochemistry): McGgraw-Hill, PP: 135-139, 187-189.
Ster, C., Loiselle, M.-C., & Lacasse, P. (2012). Effect of postcalving serum nonesterified fatty acids concentration on the functionality of bovine immune cells. J Dairy Sci, 95(2), 708-717. doi:10.3168/jds.2011-4695
Zarrin, M., Wellnitz, O., van Dorland, H. A., & Bruckmaier, R. (2014). Induced hyperketonemia affects the mammary immune response during lipopolysaccharide challenge in dairy cows. J Dairy Sci, 97(1), 330-339. doi:10.3168/jds.2013-7222.